1 Tawarikh (1st Books of Chronicles) Pasal 1-29

60 min read

1 Tawarikh (Books of Chronicles) Pasal 1-29

Dalam Alkitab Ibrani, kitab 1 Tawarikh tidak terpisah melainkan merupakan kesatuan dengan Kitab 2 Tawarikh sebagai Kitab Tawarikh dan merupakan kitab yang terakhir dari seluruh kumpulan kitab. Dalam Alkitab Kristen, kitab ini terletak sesudah Kitab 1 Raja-raja dan sebelum Kitab 2 Tawarikh.

Ringkasan

Narasi Tawarikh dimulai dengan Adam, Set dan Enosh, dan cerita tersebut kemudian dibawa ke depan, hampir seluruhnya melalui daftar silsilah, hingga berdirinya Kerajaan Israel pertama (dalam “bab-bab pendahuluan”, 1 Tawarikh 1–9).

Bagian terbesar dari sisa 1 Tawarikh, setelah catatan singkat tentang Saul di pasal 10, berkaitan dengan pemerintahan Daud (1 Tawarikh 11-29). Bagian panjang berikutnya membahas putra Daud, Salomo (2 Tawarikh 1–9), dan bagian terakhir berkaitan dengan Kerajaan Yehuda, dengan referensi sesekali ke kerajaan Israel kedua (2 Tawarikh 10–36).

Bab terakhir membahas secara singkat pemerintahan empat raja terakhir, sampai Yehuda dihancurkan dan orang-orang diasingkan di Babilonia. Dalam dua ayat terakhir, identik dengan ayat-ayat pembukaan Kitab Ezra, raja Persia Cyrus Agung menaklukkan Kekaisaran Neo-Babilonia, dan mengesahkan restorasi Bait Suci di Yerusalem dan kembalinya orang buangan.


1 Tawarikh Pasal 1 (Total ayat 54)

1) [Daftar Keturunan Adam sampai Abraham] Adam, Set, Enos,

2) Kenan, Mahalaleel, Yared,

3) Henokh, Metusalah, Lamekh,

4) Nuh. Anak Nuh: Sem, Ham, dan Yafet.

5) [Keturunan Yafet] Anak Yafet: Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesekh, dan Tiras.

6) Anak Gomer ialah Askenas, Difat, dan Togarma.

7) Anak Yawan adalah Elisa, Tarsis, orang Kitim, dan orang Rodanim.

8) [Keturunan Ham] Anak Ham: Kusy, Misraim, Put, dan Kanaan.

9) Anak Kusy: Seba, Hawila, Sabta, Raema, dan Sabtekha. Anak Raema: Syeba dan Dedan.

10) Nimrod keturunan Kusy merupakan orang yang paling kuat dan tentara yang paling berani di bumi ini.

11) Anak Misraim: Ludim, Anamim, Lehabim, Naftuhim,

12) Patrusim, Kasluhim — dari Kasluhimlah asalnya orang Filistin — dan Kaftorim.

13) Kanaan ayah Sidon. Sidon anak sulungnya. Kanaan juga ayah orang Het,

14) Yebusi, Amori, Girgasi,

15) Hewi, Arki, Sini,

16) Arwadi, Semari, dan Hamati.

17) [Keturunan Sem] Anak Sem ialah Elam, Asyur, Arpakhsad, Lud, Aram, Us, Hul, Geter, dan Mesekh.

18) Selah anak Arpakhsad dan Heber anak Selah.

19) Dari Heber lahirlah 2 anak laki-laki, yang satu bernama Peleg karena pada masa hidupnya manusia di bumi terbagi dalam berbagai bahasa. Saudaranya bernama Yoktan.

20) Yoktan ayah Almodad, Selef, Hazar-Mawet, Yerah,

21) Hadoram, Uzal, Dikla,

22) Ebal, Abimael, Syeba,

23) Ofir, Hawila, dan Yobab. Mereka semuanya anak Yoktan.

24) [Keluarga Abraham] Anak Sem: Arpakhsad, Selah,

25) Eber, Peleg, Rehu,

26) Serug, Nahor, Terah,

27) dan Abram, yang juga disebut Abraham.

28) Anak-anak Abraham ialah Ishak dan Ismael.

29) Inilah keturunan anak laki-laki Ismael, yang tertua: Nebayot, kemudian Kedar, Adbeel, Mibsam,

30) Misma, Duma, Masa, Hadad, Tema,

31) Yetur, Nafisy dan Kedema. Mereka itulah anak Ismael. Anak-anak Ketura

32) Ketura gundik Abraham. Perempuan itu melahirkan Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isybak, dan Suah. Anak Yoksan: Syeba dan Dedan.

33) Anak Midian: Efa, Efer, Hanokh, Abida, dan Eldaa. Mereka itulah keturunan Ketura. Anak-anak Sara

34) Abraham ayah Ishak. Anak-anak Ishak ialah Esau dan Israel.

35) Anak Esau ialah Elifas, Rehuel, Yeusy, Yaelam, dan Korah.

36) Anak Elifas ialah Teman, Omar, Zefi, Gaetam, dan Kenas. Dari gundiknya Timna, Elifas memperoleh anak laki-laki bernama Amalek.

37) Anak Rehuel: Nahat, Zerah, Syama, dan Miza.

38) Anak Seir: Lotan, Syobal, Zibeon, Ana, Disyon, Ezer, dan Disyan.

39) Anak Lotan: Hori dan Homam; dan Timna ialah saudara perempuan Lotan.

40) Anak Syobal: Alyan, Manahat, Ebal, Syefi, dan Onam. Anak Zibeon adalah Aya dan Ana.

41) Anak Ana ialah Disyon. Anak-anak laki-laki Disyon: Hamran, Esyban, Yitran, dan Keran.

42) Anak-anak laki-laki Ezer: Bilhan, Zaawan, dan Yaakan. Anak-anak laki-laki Disyan: Us dan Aran.

43) [Raja-raja Edom] Inilah para raja yang memerintah di negeri Edom, sebelum seorang raja memerintah di Israel: Bela anak laki-laki Beor yang kotanya dinamai Dinhaba.

44) Ketika Bela meninggal, Yobab menjadi raja. Yobab anak Zerah dari Bozra.

45) Ketika Yobab meninggal, Husyam memerintah. Husyam dari negeri Teman.

46) Ketika Husyam meninggal, Hadad anak laki-laki Bedad asal Bozra yang mengalahkan orang Midian di negeri Moab, menjadi raja penggantinya dan kotanya disebut Awit.

47) Ketika Hadad mati, maka Samla dari Masreka menggantikan dia sebagai raja.

48) Setelah Samla meninggal, Saul menggantikan dia sebagai raja. Saul berasal dari Rehobot daerah Sungai Efrat.

49) Setelah Saul meninggal, Baal Hanan, anak laki-laki Akhbor menggantikan dia sebagai raja.

50) Sesudah Baal-Hanan meninggal, Hadad menjadi raja pengganti dan kotanya bernama Pahi, istrinya bernama Mehetabeel — anak dari Matred yaitu anak perempuan Mezahab.

51) Kemudian matilah Hadad. Para pemimpin suku bangsa Edom ialah Timna, Alwa, Yetet,

52) Oholibama, Ela, Pinon,

53) Kenas, Teman, Mibzar,

54) Magdiel, dan Iram. Itulah daftar para pemimpin Edom.


1 Tawarikh Pasal 2 (Total ayat 55)

1) [Anak-anak Israel] Berikut ini ialah anak-anak Israel: Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakhar, Zebulon,

2) Dan, Yusuf, Benyamin, Naftali, Gad, dan Asyer.

3) [Keturunan Yehuda] Anak-anak Yehuda ialah Er, Onan, dan Syela, yang dilahirkan Batsyua perempuan dari Kanaan. Er, anak pertama Yehuda ialah seorang yang jahat di hadapan TUHAN, maka Ia membunuhnya.

4) Tamar, menantu perempuan Yehuda melahirkan baginya Peres dan Zerah. Jadi, Yehuda mempunyai lima anak laki-laki.

5) Anak Peres ialah Hezron dan Hamul.

6) Anak Zerah: Zimri, Etan, Heman, Kalkol, dan Darda, semuanya lima orang.

7) Anak Zimri ialah Karmi. Anak Karmi ialah Ahar. Aharlah yang mengacaukan orang Israel, ia tidak taat dalam hal yang seharusnya diberikan kepada Allah sebagai persembahan kurban, barang-barang itu disimpannya sendiri.

8) Anak Etan adalah Azarya.

9) Anak Hezron: Yerahmeel, Ram, dan Khelubai.

10) [Keturunan Ram] Ram ayah Aminadab. Aminadab ayah Nahsyon, pemimpin suku Yehuda.

11) Nahsyon ayah Salma dan Salma ayah Boas.

12) Boas ayah Obed dan Obed ayah Isai.

13) Isai ayah Eliab, anaknya yang tertua, dan Abinadab anak yang kedua, dan Simea anak yang ketiga,

14) Netaneel anak yang keempat, Radai anak yang kelima,

15) Ozem anak yang keenam, dan anak yang ketujuh Daud.

16) Saudara perempuan mereka ialah Zeruya dan Abigail. Anak Zeruya ialah Abisai, Yoab, dan Asael, semuanya tiga orang.

17) Abigail melahirkan Amasa dan ayah Amasa ialah Yeter, orang Ismael.

18) [Keturunan Hezron] Kaleb anak Hezron memperanakkan Yesyer, Sobab, dan Ardon dari istrinya Azuba, Azuba anak Yeriot.

19) Setelah Azuba meninggal, Kaleb kawin dengan Efrat yang melahirkan Hur baginya.

20) Hur ayah Uri dan Uri ayah Bezaleel.

21) Kemudian Hezron kawin dengan anak perempuan Makir ketika ia berusia 60 tahun. Makir ayah Gilead. Anak perempuan Makir melahirkan Segub baginya.

22) Segub ayah Yair memiliki 23 kota di tanah Gilead.

23) Gesur dan Aram mengambil alih desa-desanya, di antaranya Kenat serta kota-kota kecil sekelilingnya. Semuanya berjumlah 60 kota kecil. Semua itu ialah milik keturunan Makir, ayah Gilead.

24) Hezron mati di Efrata, kotanya Kaleb. Setelah dia mati, istrinya Abija mempunyai seorang anak yang bernama Asyur. Asyur ayah Tekoa.

25) [Keturunan Yerahmeel] Anak Hezron yang tertua ialah Yerahmeel. Anak Yerahmeel ialah Ram, Buna, Oren, Ozem, dan Ahia.

26) Yerahmeel mempunyai seorang istri yang lain namanya Atara. Dia ibu Onam.

27) Anak pertama Yerahmeel ialah Ram, ia mempunyai anak yaitu Maas, Yamin, dan Eker.

28) Anak Onam ialah Samai dan Yada. Samai ayah Nadab dan Abisur.

29) Nama istri Abisur ialah Abihail yang melahirkan Ahban dan Molid.

30) Anak Nadab ialah Seled dan Apaim. Seled mati dan tidak mempunyai keturunan.

31) Apaim ayah Yisei. Yisei ayah Sesan. Sesan ayah Ahlai.

32) Anak Yada, adik Samai ialah Yeter dan Yonatan. Yeter mati tanpa mempunyai anak.

33) Anak Yonatan adalah Pelet dan Zaza. Itulah daftar keturunan Yerahmeel.

34) Sesan tidak mempunyai anak laki-laki, hanya perempuan. Sesan mempunyai seorang hamba dari Mesir yang bernama Yarha.

35) Sesan memberikan seorang anak perempuannya menjadi istri Yarha. Mereka mempunyai seorang anak, namanya Atai.

36) Atai ayah Natan dan Natan ayah Zabad.

37) Zabad ayah Eflal. Eflal ayah Obed.

38) Obed ayah Yehu. Yehu ayah Azarya.

39) Azarya ayah Heles dan Heles ayah Eleasa.

40) Eleasa ayah Sismai. Sismai ayah Salum.

41) Salum ayah Yekamya dan Yekamya ayah Elisama.

42) [Keluarga Kaleb] Kaleb, adik Yerahmeel mempunyai beberapa anak. Yang tertua ialah Mesa. Mesa ayah Zif dan Maresa. Maresa ayah Hebron.

43) Anak Hebron adalah Korah, Tapuah, Rekem, dan Sema.

44) Sema ayah Raham. Raham ayah Yorkeam. Rekem ayah Samai.

45) Maon adalah anak Samai, dan Maon ayah Bet-Zur.

46) Gundik Kaleb bernama Efa, yang melahirkan Haran, Moza, dan Gazes. Haran ayah Gazes.

47) Anak Yohdai ialah Regem, Yotam, Gesan, Pelet, Efa, dan Saaf.

48) Maakha, gundik yang lain dari Kaleb, melahirkan Seber dan Tirhana.

49) Maakha juga melahirkan Saaf dan Sewa. Saaf ayah Madmana dan Sewa ayah Makhbena dan Gibea. Anak perempuan Kaleb ialah Akhsa.

50) Itulah daftar keturunan Kaleb. Hur ialah anak sulung Kaleb dari istrinya Efrata. Anak Hur ialah Sobal, pendiri Kiryat-Yearim;

51) Salma, pendiri Betlehem, dan Haref pendiri Bet-Gader.

52) Sobal pendiri Kiryat-Yearim. Inilah daftar keturunan Sobal: Haroe, setengah dari orang Menuhot,

53) dan suku-suku Kiryat-Yearim. Merekalah orang Yetri, Puti, Sumati, dan Misrai. Dari mereka itulah berasal keturunan suku Zora dan Esytaol.

54) Inilah daftar keturunan Salma: Orang Betlehem, Netofa, Atrot Bet-Yoab, setengah dari orang Manahti yaitu orang Zori

55) serta para juru tulis yang tinggal di Yabes, yaitu kaum Tirati, Simati, dan Sukhati. Mereka itulah orang Keni yang datang dari Hamat. Hamat ialah pendiri Bet-Rekhab.


1 Tawarikh Pasal 3 (Total ayat 24)

1) [Keturunan Daud] Inilah daftar anak-anak Daud yang lahir di Hebron: Anak Daud yang pertama ialah Amnon. Ibunya bernama Ahinoam dari Yizreel. Anak kedua ialah Daniel. Ibunya bernama Abigail dari Karmel.

2) Anak ketiga Absalom. Ibunya bernama Maakha anak Talmai. Talmai ialah raja Gesur. Anak keempat Adonia. Ibunya bernama Hagit.

3) Anak kelima Sefaca. Ibunya bernama Abital. Anak keenam Yitream. Ibunya bernama Egla.

4) Keenam anak Daud itu lahir baginya di Hebron. Daud memerintah di Hebron selama 7 tahun 6 bulan. Daud memerintah selaku raja di Yerusalem selama 33 tahun.

5) Inilah anak-anak yang lahir baginya di Yerusalem: Simea, Sobab, Natan, dan Salomo. Keempat anak itu dilahirkan oleh Batsyua anak Amiel.

6) Ada 9 lagi anaknya, yaitu: Yibhar, Elisua, Elifelet, Nogah, Nefeg, Yafia, Elisama, Elyada, dan Elifelet.

7) (3:6)

8) (3:6)

9) Mereka semuanya anak Daud di samping anak-anaknya dari para gundiknya. Dan Tamar ialah saudara perempuan mereka.

10) [Raja-raja Yehuda sesudah Masa Daud] Anak Salomo ialah Rehabeam. Anak Rehabeam Abia. Abia ayah Asa, Asa ayah Yosafat, Yosafat ayah Yoram,

11) Yoram ayah Ahazia, Ahazia ayah Yoas,

12) Yoas ayah Amazia, Amazia ayah Azarya, Azarya ayah Yotam,

13) Yotam ayah Ahaz, Ahaz ayah Hizkia, Hizkia ayah Manasye,

14) Manasye ayah Amon, Amon ayah Yosia.

15) Inilah daftar anak-anak Yosia: Anak pertama Yohanan, kedua Yoyakim, ketiga Zedekia, dan keempat Salum.

16) Anak Yoyakim ialah Yekhonya dan anak Yekhonya ialah Zedekia.

17) [Keluarga Daud setelah Menjadi Tawanan Babel] Keturunan Yekhonya yang menjadi tawanan Babel ialah Sealtiel,

18) Malkhiram, Pedaya, Syenasar, Yekamya, Hosama, dan Nedabya.

19) Anak-anak Pedaya ialah Zerubabel dan Simei. Anak-anak Zerubabel ialah Mesulam dan Hananya. Selomit ialah saudara perempuan mereka.

20) Dan ada lagi 5 anak lainnya dari Zerubabel yaitu Hasuba, Ohel, Berekhya, Hasaja, dan Yusab-Hesed.

21) Anak-anak Hananya ialah Pelaca dan Yesaya. Yesaya ayah Refaya, Refaya ayah Arnan, Arnan ayah Obaja, Obaja ayah Sekhanya.

22) Inilah daftar keturunan Sekhanya: Semaya dan anak-anaknya ialah Hatus, Yigal, Bariah, Nearya, dan Safat, semuanya enam orang keturunannya.

23) Anak-anak Nearya: Elyoenai, Hizkia, dan Azrikam, semuanya tiga orang.

24) Anak-anak Elyoenai: Hodawya, Elyasib, Pelaya, Akub, Yohanan, Delaya, dan Anani, semuanya 7 orang.


1 Tawarikh Pasal 4 (Total ayat 43)

1) [Keturunan Yehuda dari Kelompok Lain] Inilah daftar anak-anak Yehuda: Peres, Hezron, Karmi, Hur, dan Syobal.

2) Anak Syobal ialah Reaya. Reaya ayah Yahat dan Yahat ayah Ahumai dan Lahad. Orang Zora ialah keturunan Ahumai dan Lahad.

3) Inilah anak-anak Etam: Yizreel, Isma, dan Idbas. Hazelelponi ialah saudara perempuan mereka.

4) Penuel ayah Gedor, dan Ezer ayah Husa. Mereka ialah anak-anak Hur. Hur anak pertama Efrata, pendiri kota Betlehem.

5) Asyur ayah Tekoa. Asyur mempunyai dua orang istri, yaitu Hela dan Naara.

6) Naara melahirkan Ahuzam, Hefer, Temeni, dan Ahastari. Mereka itulah anak-anak Naara.

7) Anak-anak yang dilahirkan Hela ialah Zeret, Yezohar, Etnan, dan Kos.

8) Kos ayah Anub dan Hazobeba dan orang Aharhel. Aharhel ialah anak Harum.

9) Yabes orang yang baik. Dia lebih baik daripada saudara-saudaranya. Ibunya mengatakan, “Aku memberi nama Yabes kepadanya karena aku mengalami cukup banyak kesakitan ketika melahirkan dia.”

10) Yabes berdoa kepada Allah Israel dengan mengatakan, “Kiranya Engkau sungguh-sungguh memberkati aku dan memperluas wilayahku dan biarkanlah tangan-Mu tetap menyertai aku agar aku terhindar dari bencana dan aku bebas dari penderitaan.” Dan Allah mengabulkan doanya.

11) Kelub saudara Suha. Kelub ayah Mehir. Mehir ayah Eston,

12) Eston ayah Bet-Rafa, Paseah, dan Tehina. Tehina pendiri kota Ir-Nahas. Mereka dari Rekha.

13) Anak Kenas ialah Otniel dan Seraya. Anak Otniel ialah Hatat dan Meonotai.

14) Meonotai ayah Ofra. Dan Seraya ayah Yoab, pendiri kota Ge-Harasyim.

15) Kaleb anak Yefune. Anak Kaleb ialah Iru, Ela, dan Naam. Kenas anak Ela.

16) Anak-anak Yehalelel ialah Zif, Zifa, Tireya, dan Asareel.

17) Anak-anak Ezra ialah Yeter, Mered, Efer, dan Yalon. Mered ayah Miryam, Samai, dan Yisbah. Yisbah ayah Estemoa. Mered mempunyai seorang istri dari Mesir, yang melahirkan Yered ayah Gedor; Heber ayah Sokho; dan Yekutil ayah Zanoah. Inilah anak-anak Bitia, anak Firaun. Dialah istri Mered dari Mesir.

18) (4:17)

19) Istri Mered ialah saudara Naham. Istri Mered berasal dari Yehuda. Anak-anak istri Mered ialah ayah Abu Kehila dan Estemoa. Kehila berasal dari orang Garmi dan Estemoa dari orang Maakha.

20) Anak-anak Simon adalah Amnon, Rina, Ben-Hanan, dan Tilon. Anak-anak Yisei ialah Zohet dan Ben-Zohet.

21) Sela anak Yehuda. Anak Sela ialah Er dan Laada. Er ayah Lekha, dan Laada ayah Maresa dan para pengusaha kain lenan di Bet-Asybea. Yoas dan Saraf kawin dengan orang Moab. Kemudian mereka kembali ke Betlehem. Kisah tentang keluarga itu sudah lama sekali.

22) (4:21)

23) Anak-anak Sela ialah pembuat barang tembikar. Mereka tinggal di Netaim dan Gedera. Mereka menetap di sana untuk bekerja bagi raja.

24) [Keturunan Simeon] Anak-anak Simeon adalah Nemuel, Yamin, Yarib, Zerah, dan Saul.

25) Saul ayah Salum, Salum ayah Mibsam. Mibsam ayah Misma.

26) Anak Misma ialah Hamuel. Hamuel ayah Zakur dan Zakur ayah Simei.

27) Simei mempunyai 16 anak laki-laki dan 6 anak perempuan, tetapi saudara-saudaranya tidak mempunyai anak begitu banyak, sehingga seluruh keluarga mereka tidak sebanyak suku Yehuda.

28) Keturunan Simeon berdiam di Bersyeba, Molada, Hazar-Sual,

29) Bilha, Ezem, Tolad,

30) Betuel, Horma, Ziklag,

31) Bet-Markabot, Hazar-Susim, Bet-Biri, dan Saaraim. Kota-kota itulah yang ditempati mereka sampai Daud menjadi raja.

32) Kelima desa yang berdekatan dengan kota-kota itu ialah Etam, Ain, Rimon, Tokhen, dan Asan.

33) Ada juga desa-desa lainnya sampai ke Baalat. Di tempat-tempat itulah mereka berdiam dan juga menuliskan sejarah tentang keluarganya.

34) Inilah daftar nama pemimpin keluarga mereka: Mesobab, Yamlekh, Yosa anak Amazia, Yoel, Yehu anak Yosibya, Yosibya anak Seraya, Seraya anak Asiel, Elyoenai, Yaakoba, Yesohaya, Asaya, Adiel, Yesimiel, Benaya, Ziza anak Sifei. Sifei ialah anak Alon, Alon anak Yedaya, Yedaya anak Simri, Simri anak Semaya. Keluarga mereka berkembang menjadi sangat banyak.

35) (4:34)

36) (4:34)

37) (4:34)

38) (4:34)

39) Kemudian mereka pergi ke luar kota Gedor menuju sebelah timur lembah untuk mencari padang rumput bagi kawanan dombanya.

40) Di daerah itu mereka menemukan padang rumput yang subur dan baik, tanahnya luas, tenang dan aman. Orang Ham pernah menempati daerah itu di masa lalu.

41) Hal itu terjadi pada masa Hizkia raja Yehuda. Mereka datang ke Gedor dan berperang melawan orang Ham. Mereka membinasakan kemah-kemah orang Ham dan orang Meunim yang ada di sana dan membinasakan mereka sehingga tidak ada lagi sisa mereka itu hingga hari ini. Mereka menetap di tempat itu karena tempat itu memiliki padang rumput bagi kawanan domba mereka.

42) Ada 500 orang dari suku Simeon pergi menuju daerah pebukitan Seir. Anak-anak Yisei yaitu Pelaca, Nearya, Refaya, dan Uziel yang menjadi pemimpin mereka itu. Orang Simeon berperang melawan orang yang tinggal di tempat itu.

43) Hanya sedikit orang Amalek yang masih hidup. Dan orang Simeon membunuh mereka. Sejak itu hingga sekarang orang Simeon menetap di Seir.


1 Tawarikh Pasal 5 (Total ayat 26)

1) [Keturunan Ruben] Ruben adalah anak pertama Israel. Dia seharusnya menerima hak sebagai anak sulung, tetapi karena ia mengadakan hubungan suami-istri dengan istri ayahnya sendiri, maka hak itu telah diberikan kepada anak Yusuf. Di dalam sejarah keluarga nama Ruben tidak tercantum sebagai anak sulung. Yehuda menjadi lebih kuat daripada saudara-saudaranya, bahkan para pemimpin datang dari keluarganya. Keluarga Yusuf menerima hak sebagai anak sulung. Anak-anak Ruben adalah Hanokh, Palu, Hezron, dan Karmi.

(2) Memang Yehudalah yang melebihi saudara-saudaranya, bahkan salah seorang dari antaranya menjadi raja, tetapi hak sulung itu ada pada Yusuf.

(3) Ruben anak sulung Yakub, mempunyai empat anak laki-laki: Henokh, Palu, Hezron dan Karmi.

4) Inilah keturunan Yoel: Semaya anak Yoel. Gog anak Semaya, Simei anak Gog,

5) Mikha anak Simei, Reaya anak Mikha, Baal anak Reaya.

6) Beera anak Baal. Beera dibawa ke pembuangan oleh Raja Tiglat-Pileser raja Asyur. Beera ialah pemimpin suku Ruben.

7) Sanak saudara Yoel dan seluruh keluarganya tercatat dalam sejarah keluarga, yaitu: Yeiel ialah anak sulung, kemudian Zakharia,

8) dan Bela. Bela anak Azaz, Azaz anak Sema, Sema anak Yoel. Mereka tinggal di Aroer sepanjang daerah sampai ke Nebo dan Baal-Meon.

9) Mereka menempati bagian timur sepanjang pinggiran padang gurun dekat Sungai Efrat. Mereka tinggal di sana karena ternak mereka telah bertambah banyak di negeri Gilead.

10) Ketika Saul menjadi raja, mereka berperang melawan orang Hagri dan mengalahkannya. Kemudian mereka menempati kemah-kemah orang Hagri itu. Mereka tinggal di dalam kemah-kemah itu dan berjalan melewati daerah timur Gilead.

11) [Keturunan Gad] Keturunan Gad tinggal di daerah yang berbatasan dengan suku Ruben di negeri Basan sampai Seleka.

12) Yoel ialah pemimpin utama mereka, Safam wakilnya, kemudian Janai menjadi pemimpin mereka di Basan.

13) Kemudian sanak keluarga menurut kelompoknya ialah Mikhael, Mesulam, Syeba, Yorai, Yakan, Ziya, dan Eber, semuanya 7 orang.

14) Merekalah anak Abihail. Abihail anak Huri, Huri anak Yaroah, Yaroah anak Gilead, Gilead anak Mikhael, Mikhael anak Yesisai, Yesisai anak Yahdo, Yahdo anak Bus.

15) Ahi anak Abdiel, Abdiel anak Guni. Ahi ialah pemimpin dari kelompok keluarga mereka.

16) Mereka itu tinggal di Gilead, Basan, serta desa-desa sekitarnya, dan di daerah padang rumput Saron hingga perbatasan.

17) Nama mereka tercatat dalam sejarah keluarga selama kekuasaan Yotam raja Yehuda dan Yerobeam raja Israel.

18) [Beberapa Tentara Terampil dalam Perang] Ada 44.760 orang di antara suku Ruben, suku Gad, dan suku Manasye yang setengah itu yang siap untuk berperang, prajurit-prajurit perkasa, yang tangkas memegang perisai dan pedang, yang pandai memakai busur panah, dan telah terlatih berperang.

19) Mereka berperang melawan orang Hagri, Yetur, Nafisy, dan Nodab.

20) Mereka mendapat pertolongan dari Allah mengalahkan orang Hagri serta seluruh pasukan yang ada bersama mereka karena mereka minta tolong kepada Allah dalam perang itu, dan karena mereka yakin kepada kuasa Allah, maka Allah mengabulkan doa mereka itu.

21) Mereka mengambil ternak milik orang Hagri: 50.000 unta, 250.000 domba, 2.000 keledai, dan 100.000 orang Hagri ditangkap.

22) Banyak orang Hagri terbunuh dalam perang itu karena Allah menolong mereka dalam perang itu. Kemudian semua suku yang terlibat dalam perang itu menempati wilayah orang Hagri sampai saat mereka dibuang ke pembuangan.

23) Orang-orang dari suku Manasye yang setengah itu cukup banyak jumlahnya, mereka tinggal di daerah Basan sampai Baal-Hermon, Senir, dan Gunung Hermon.

24) Berikut ini ialah nama para pemimpin suku mereka: Hefer, Yisei, Eliel, Azriel, Yeremia, Hodawya, dan Yahdiel. Mereka semuanya orang gagah perkasa, terkenal, dan kepala-kepala keluarga.

25) Namun, para pemimpin itu tidak setia kepada Allah nenek moyang mereka dan mereka memuja allah palsu negeri itu — dan merekalah orang yang telah dibinasakan oleh Allah.

26) Allah menggerakkan hati Raja Pul untuk berperang. Pul ialah raja Asyur yang juga disebut Tilgat-Pileser. Dia berperang melawan suku Manasye, Ruben, dan Gad. Dia memaksa mereka meninggalkan negerinya dan menjadikan mereka orang tahanan. Pul membawa mereka ke Halah, Habor, Hara, dan dekat Sungai Gozan. Suku-suku itu tinggal di sana hingga hari ini.


Pasal 6 (Total ayat 81)

1) [Keturunan Lewi] Anak-anak Lewi ialah Gerson, Kehat, dan Merari.

2) Anak-anak Kehat ialah Amram, Yizhar, Hebron, dan Uziel.

3) Anak-anak Amram ialah Harun, Musa, dan Miryam. Anak-anak Harun adalah Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar.

4) Eleazar ayah Pinehas. Pinehas ayah Abisua.

5) Abisua ayah Buki. Buki ayah Uzi.

6) Uzi ayah Zerahya. Zerahya ayah Merayot.

7) Merayot ayah Amarya. Amarya ayah Ahitub.

8) Ahitub ayah Zadok. Zadok ayah Ahimaas.

9) Ahimaas ayah Azarya. Azarya ayah Yohanan.

10) Yohanan ayah Azarya, ialah yang bertugas sebagai imam di dalam Bait Tuhan yang dibangun oleh Salomo di Yerusalem.

11) Azarya ayah Amarya. Amarya ayah Ahitub.

12) Ahitub ayah Zadok. Zadok ayah Salum.

13) Salum ayah Hilkia. Hilkia ayah Azarya.

14) Azarya ayah Seraya. Seraya ayah Yozadak.

15) Yozadak telah dipaksa meninggalkan negerinya ketika TUHAN memakai Nebukadnezar untuk membawa orang Yehuda dan Yerusalem pergi selaku tawanan.

16) [Keturunan Lewi yang Lain] Anak-anak Lewi ialah Gerson, Kehat, dan Merari.

17) Anak-anak Gerson adalah Libni dan Simei.

18) Anak-anak Kehat ialah Amram, Yizhar, Hebron, dan Uziel.

19) Anak-anak Merari ialah Mahli dan Musi. Inilah daftar nama suku Lewi. Mereka didaftarkan menurut nama ayah mereka terlebih dahulu:

20) Inilah keturunan Gerson: Libni, anaknya. Libni ayah Yahat. Yahat ayah Zima.

21) Zima ayah Yoah. Yoah ayah Ido, Ido ayah Zerah, Zerah ayah Yeatrai.

22) Inilah keturunan Kehat: Aminadab, Aminadab ayah Korah, Korah ayah Asir,

23) Asir ayah Elkana, Elkana ayah Ebyasaf. Ebyasaf ayah Asir. Asir ayah Tahat.

24) Tahat ayah Uriel, Uriel ayah Uzia, dan Uzia ayah Saul.

25) Anak-anak Elkana ialah Amasai dan Ahimot.

26) Ahimot ayah Elkana, Elkana ayah Zofai, dan Zofai ayah Nahat.

27) Nahat ayah Eliab, Eliab ayah Yeroham, Yeroham ayah Elkana, dan Elkana ayah Samuel.

28) Anak-anak Samuel ialah Yoel, anak yang tertua dan Abia yang kedua.

29) Inilah keturunan Merari: Mahli, Mahli ayah Libni, Libni ayah Simei dan Simei ayah Uza.

30) Uza ayah Simei, Simei ayah Hagia, dan Hagia ayah Asaya.

31) [Penyanyi-penyanyi di Rumah Tuhan] Berikut ini ialah para petugas yang ditunjuk oleh Daud untuk menyanyi di rumah TUHAN sesudah Kotak Perjanjian ditempatkan di sana.

32) Mereka menyanyi dalam Kemah Suci, yang juga disebut Kemah Pertemuan sampai Salomo membangun Bait TUHAN di Yerusalem. Mereka melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan peraturan yang diberikan kepada mereka.

33) Inilah nama mereka beserta anak-anaknya yang bertugas dalam pelayanan nyanyian: Dari keturunan Kehat ialah penyanyi Heman. Heman anak Yoel, Yoel anak Samuel.

34) Samuel ialah anak Elkana, Elkana anak Yeroham, Yeroham anak Eliel, Eliel anak Toah,

35) Toah anak Zuf, Zuf anak Elkana, Elkana anak Mahat, Mahat anak Amasai,

36) Amasai ialah anak Elkana, Elkana anak Yoel, Yoel anak Azarya, Azarya anak Zefanya.

37) Zefanya ialah anak Tahat, Tahat anak Asir, Asir anak Ebyasaf, Ebyasaf anak Korah.

38) Korah ialah anak Yizhar, Yizhar anak Kehat, Kehat anak Lewi, Lewi anak Israel.

39) Sanak saudara Heman berdiri di sebelah kanannya, yaitu Asaf. Asaf ialah anak Berekhya, Berekhya anak Simea,

40) Simea anak Mikhael, Mikhael anak Baaseya, Baaseya anak Malkia.

41) Malkia anak Etni, Etni anak Zerah, Zerah anak Adaya,

42) Adaya anak Etai, Etai anak Zima, Zima anak Simei,

43) Simei anak Yahat, Yahat anak Gerson, Gerson anak Lewi.

44) Dan dari keturunan Merari yang berdiri sebelah kiri ialah Etan anak Kisi, Kisi anak Abdi, Abdi anak Malukh.

45) Malukh anak Hasabya, Hasabya anak Amazia, Amazia anak Hilkia,

46) Hilkia anak Amazia, Amazia anak Bani, Bani anak Semer,

47) Semer anak Mahli, Mahli anak Musi, Musi anak Merari, Merari anak Lewi.

48) Saudara-saudara sesama suku Lewi yang lain bertugas melayani pekerjaan dalam Kemah Suci. Kemah Suci itulah rumah Allah.

49) Hanya keturunan Harun yang diizinkan membakar kemenyan di atas mezbah kurban bakaran dan di atas mezbah kemenyan. Keturunan Harun melakukan semua pekerjaan di tempat Mahakudus dalam rumah Allah, serta melakukan penebusan dosa bagi Israel sesuai dengan perintah Musa, hamba Allah itu.

50) [Keturunan Harun] Inilah anak-anak Harun: Eleazar, anaknya; Eleazar ayah Pinehas, Pinehas ayah Abisua.

51) Abisua ayah Buki, Buki ayah Uzi, Uzi ayah Zerahya.

52) Zerahya ayah Merayot, Merayot ayah Amarya, Amarya ayah Ahitub,

53) Ahitub ayah Zadok, Zadok ayah Ahimaas.

54) [Tempat Tinggal Keluarga Lewi] Inilah tempat tinggal keturunan Lewi. Mereka tinggal di perkemahan mereka, di negeri yang telah diberikan kepada mereka. Keluarga Kehat menerima bagian yang pertama dari negeri, yang telah diberikan kepada orang Lewi.

55) Kepada mereka diberikan kota Hebron dan daerah sekitarnya. Tempat itu terdapat di daerah Yehuda,

56) tetapi ladang-ladang yang terletak jauh dari kota dan desa-desa Hebron diserahkan kepada Kaleb anak Yefune.

57) Bagi keturunan Harun diberikan Hebron, kota perlindungan dan Libna, begitu juga kota Yatir, Estemoa,

58) Hilen, Debir,

59) Asan, Yutah, Bet-Semes. Mereka menerima semua kota itu beserta ladang sekelilingnya.

60) Dari suku Benyamin diberikan kepada mereka kota Gibeon, Geba, Alemet, dan Anatot termasuk ladang yang ada di sekelilingnya. Jadi, seluruh kota mereka berjumlah 13.

61) Keturunan Kehat yang lainnya memperoleh 10 kota dari suku Manasye yang setengah itu.

62) Dan kepada keturunan Gerson diberikan 13 kota dari suku Isakhar, Asyer, Naftali, dan bagian Manasye yang tinggal di Basan. Mereka memperolehnya melalui undi.

63) Kepada keturunan Merari diberikan 12 kota dari suku Ruben, Gad, dan Zebulon.

64) Jadi, orang Israel menyerahkan kota-kota serta ladangnya kepada orang Lewi.

65) Semua kota itu berasal dari suku Yehuda, Simeon, dan Benyamin. Mereka menentukan keluarga Lewi yang akan menerima kota melalui undi.

66) Suku Efraim memberikan beberapa kota kepada beberapa keluarga Kehat. Kota-kota itu telah dipilih melalui undi.

67) Di tanah pebukitan Efraim mereka menerima kota Sikhem kota perlindungan, Gezer,

68) Yokmeam, Bet-Horon,

69) Ayalon, dan Gat-Rimon, termasuk ladangnya.

70) Dan dari suku Manasye yang setengah itu, orang Israel memberikan kota Aner dan Bileam beserta ladangnya kepada keluarga Kohat.

71) [Keluarga Lewi Lainnya Mendapat Rumah] Keluarga Gerson menerima dari suku Manasye yang setengah itu kota Golan di Basan dan Asytarot beserta ladang sekitarnya.

72) Keluarga Gerson juga menerima kota Kedesy, Daberat, Ramot, dan Anem beserta ladang sekitarnya dari suku Isakhar.

(73) Ramot dengan tanah-tanah penggembalaannya dan Anem dengan tanah-tanah penggembalaannya;

74) Keluarga Gerson juga menerima kota Masal, Abdon, Hukok, dan Rehob termasuk ladang sekelilingnya dari suku Asyer.

(75) Hukok dengan tanah-tanah penggembalaannya dan Rehob dengan tanah-tanah penggembalaannya;

76) Keluarga Gerson juga menerima kota Kedesy di Galilea, Hamon, dan Kiryataim termasuk ladang sekitarnya dari suku Naftali.

77) Kepada sisa keluarga Merari dari suku Zebulon diberikan kota Yokneam, Nahalal, Rimono, dan Tabor termasuk ladang-ladangnya.

78) Keluarga Merari juga menerima kota Bezer di padang gurun, Yahas, Kedemot, dan Mefaat dari keluarga suku Ruben. Suku Ruben tinggal di seberang sebelah timur Sungai Yordan, di bagian timur kota Yerikho. Keluarga Merari juga menerima ladang sekitar kota-kotanya.

(79) Kedemot dengan tanah-tanah penggembalaannya dan Mefaat dengan tanah-tanah penggembalaannya;

80) Dan keluarga Merari menerima kota Ramot di Gilead, Mahanaim, Hesybon, dan Yazer beserta ladangnya dari suku Gad.

(81) Hesybon dengan tanah-tanah penggembalaannya dan Yaezer dengan tanah-tanah penggembalaannya.


Pasal 7 (Total ayat 40)

1) [Keturunan Isakhar] Isakhar mempunyai empat anak. Namanya Tola, Pua, Yasub, dan Simron.

2) Anak-anak Tola ialah Uzi, Refaya, Yeriel, Yahmai, Yibsam, dan Samuel. Merekalah kepala keluarga yang gagah perkasa berikut keturunannya hingga zamannya Daud berjumlah 22.600 orang.

3) Anak Uzi ialah Yizrahya dan keturunan Yizrahya ialah Mikhael, Obaja, Yoel, dan Yisia, semuanya 5 orang yang menjadi pemimpin.

4) Menurut daftar keluarga, mereka mempunyai 36.000 tentara yang siap tempur. Mereka mempunyai banyak anak karena mereka mempunyai banyak istri.

5) Daftar keluarga menunjukkan ada 87.000 tentara yang gagah dalam suku Isakhar.

6) [Keturunan Benyamin] Anak-anak Benyamin ada tiga orang, yaitu: Bela, Bekher, dan Yediael.

7) Anak-anak Bela ialah Ezbon, Uzi, Uziel, Yerimot, dan Iri, semua 5 orang. Mereka ialah pemimpin keluarga. Daftar keluarga menunjukkan mereka mempunyai 22.034 tentara.

8) Anak-anak Bekher ialah Zemira, Yoas, Eliezer, Elyoenai, Omri, Yeremot, Abia, Anatot, dan Alemet.

9) Daftar keluarga menunjukkan mereka ialah pemimpin keluarganya dan mereka mempunyai 22.200 tentara.

10) Anak Yediael ialah Bilhan. Anak-anak Bilhan adalah Yeusy, Benyamin, Ehud, Kenaana, Zetan, Tarsis, dan Ahisahar.

11) Semua anak Yediael ialah pemimpin keluarga mereka. Mereka mempunyai 17.200 tentara, yang telah siap berperang.

12) Orang Supim dan Hupim ialah keturunan Ir. Husim ialah anak Aher.

13) [Keturunan Naftali] Anak-anak Naftali ialah Yahziel, Guni, Yezer, dan Salum. Merekalah keturunan Bilha.

14) [Keturunan Manasye] Inilah keturunan Manasye: Gundik Manasye yaitu perempuan Aram melahirkan Asriel. Gundik itu juga melahirkan Makhir ayah Gilead.

15) Makhir mengambil seorang istri dari antara orang Hupim dan Supim. Saudara perempuan Makhir bernama Maakha. Nama anak lainnya ialah Zelafead yang hanya mempunyai anak-anak perempuan.

16) Maakha istri Makhir melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamai Peres. Peres mempunyai seorang saudara yang bernama Seres. Anak Seres ialah Ulam dan Rekem.

17) Anak Ulam ialah Bedan. Itulah keturunan Gilead anak Makhir. Makhir ialah anak Manasye.

18) Saudara perempuan Makhir bernama Molekhet melahirkan Isyhod, Abiezer, dan Mahla.

19) Anak-anak Semida ialah Ahyan, Sekhem, Likhi, dan Aniam.

20) [Keturunan Efraim] Inilah keturunan Efraim. Anak Efraim ialah Sutelah. Anak Sutelah ialah Bered. Bered ayah Tahat, Tahat ayah Elada, dan anak Elada ialah Tahat.

21) Anak Tahat ialah Zabad, anak Zabad ialah Sutelah, yang lainnya ialah Ezer dan Elad. Orang Gat yang lahir dan besar di negeri itu membunuh Ezer dan Elead karena kedua orang itu mencuri ternak milik orang Gat.

22) Efraim, ayah mereka berkabung berhari-hari lamanya sehingga sanak keluarganya datang memberikan penghiburan kepadanya.

23) Kemudian Efraim mengadakan hubungan suami istri bersama istrinya lalu istrinya hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamai Beria, karena sesuatu yang buruk telah terjadi dalam keluarganya.

24) Anak perempuan Efraim ialah Seera yang mendirikan bagian atas Bet-Horon, bagian bawah Bet-Horon, dan Uzen-Seera.

25) Refah ialah anak Efraim. Resef anak Refah. Telah anak Resef, sedangkan Tahan anak Telah.

26) Ladan anak Tahan, dan Amihud anak Ladan, Elisama anak Amihud.

27) Nun anak Elisama yah dan Yosua anak Nun.

28) Inilah kota-kota dan daerah-daerah tempat tinggal keturunan Efraim: Betel serta desa-desa sekelilingnya, ke arah timur Naaran, ke arah barat Gezer serta desa-desanya, lalu Sikhem dan desa-desanya sepanjang jalan Aya dan desa-desanya.

29) Dan sepanjang perbatasan tanah Manasye ialah kota Bet-Sean, Taanakh, Megido, Dor dengan semua desa-desanya. Di tempat itulah berdiam keturunan Yusuf. Yusuf ialah anak Israel.

30) [Keturunan Asyer] Anak Asyer ialah Yimna, Yiswa, Yiswi, dan Beria. Serah ialah saudara perempuan mereka.

31) Anak Beria ialah Heber dan Malkiel. Malkiel ayah Birzait.

32) Heber ayah Yaflet, Somer, Hotam, dan Sua, saudara perempuan mereka.

33) Anak Yaflet ialah Pasakh, Bimhab, dan Asywat. Itulah anak-anak Yaflet.

34) Anak Semer ialah Ahi, Rohga, Yehuba, dan Aram.

35) Anak Helem, saudara laki-laki Semer ialah Zofah, Yimna, Seles, dan Amal.

36) Anak Zofah ialah Suah, Harnefer, Syual, Beri, Yimra,

37) Bezer, Hod, Sama, Silsa, Yitran, dan Beera.

38) Anak Yeter ialah Yefune, Pispa, dan Ara.

39) Anak Ula ialah Arah, Haniel, dan Rizya.

40) Mereka itu semuanya keturunan Asyer, pemimpin keluarga, tentara, dan pemimpin besar. Sejarah keluarga mereka menunjukkan 26.000 tentara yang telah siap perang.


Pasal 8 (Total ayat 40)

1) [Sejarah Keluarga Raja Saul] Benyamin adalah ayah Bela. Bela anaknya yang tertua, Asybel anak kedua, Ahrah anak ketiga,

2) Noha keempat, dan Rafa anak yang kelima.

3) Anak Bela ialah Adar, Gera, Abihud, Abisua, Naaman, Ahoah, Gera, Sefufan, dan Huram.

(4) Abisua, Naaman, Ahoah,

(5) Gera, Sefufan dan Huram.

6) Itulah keturunan Ehud. Merekalah pemimpin keluarga di Geba. Mereka dipaksa meninggalkan tempat tinggalnya dan pindah ke Manahat. Keturunan Ehud ialah Naaman, Ahia, dan Gera. Gera memaksa mereka meninggalkan tempat tinggalnya. Gera ialah ayah Uza dan Ahihud.

(7) Naaman, Ahia dan Gera mengangkut mereka ke dalam pembuangan; dia memperanakkan Uza dan Ahihud.

8) Saharaim menceraikan istrinya Husim dan Baara di Moab. Setelah itu dia mendapat beberapa anak dari istrinya yang lain.

9) Dari istrinya Hodesy ia mendapat anak yaitu: Yobab, Zibya, Mesa, Malkam,

10) Yeus, Sokhya, dan Mirma. Merekalah pemimpin keluarga.

11) Saharaim dan Husim mempunyai anak yaitu Abitub dan Elpaal.

12) Anak Elpaal ialah Eber, Misam, Semed, Beria, dan Sema. Semedlah yang mendirikan kota Ono dan Led beserta desa-desa sekeliling Led. Beria dan Sema ialah pemimpin keluarga penduduk Ayalon. Anak-anak Elpaallah yang mengusir penduduk Gat.

(13) Beria dan Sema adalah kepala keluarga yang tinggal di kota Ayalon dan mengusir penduduk kota Gat.

14) Anak Beria ialah Ahyo, Sasak, Yeremot,

15) Zebaja, Arad, Eder,

16) Mikhael, Yispa, dan Yoha.

17) Anak Elpaal ialah Zebaja, Mesulam, Hizki, Heber,

18) Yismerai, Yizlia, dan Yobab.

19) Anak Simei ialah Yakim, Zikhri, Zabdi,

20) Elyoenai, Ziletai, Eliel,

21) Adaya, Beraya, dan Simrat.

22) Anak Sasak ialah Yispan, Eber, Eliel,

23) Abdon, Zikhri, Hanan,

24) Hananya, Elam, Antotia,

25) Yifdeya, dan Pnuel.

26) Anak Yeroham ialah Samserai, Seharya, Atalya,

27) Yaaresya, Elia, dan Zikhri.

28) Mereka itu ialah pemimpin keluarga. Mereka terdaftar di dalam sejarah keluarga selaku pemimpin. Mereka tinggal di Yerusalem.

29) Yeiel tinggal di kota Gibeon, nama istrinya Maakha.

30) Anak pertamanya ialah Abdon, dan yang lain adalah Zur, Kisy, Baal, Ner, Nadab,

31) Gedor, Ahyo, Zekher, dan Miklot.

32) Miklot ayah Simea. Mereka itu tinggal berdekatan dengan keluarganya di Yerusalem.

33) Ner ayah Kisy dan Kisy ayah Saul. Saul ayah Yonatan, Malkisua, Abinadab, dan Esybaal.

34) Yonatan ayah Meribaal, Meribaal ayah Mikha.

35) Anak Mikha ialah Piton, Melekh, Tarea, dan Ahas.

36) Ahas ayah Yoada, Yoada ayah Alemet, Azmawet, dan Zimri. Zimri ayah Moza.

37) Moza ayah Bina. Bina ayah Rafa dan Rafa ayah Elasa, dan Elasa ayah Azel.

38) Azel mempunyai 6 orang anak dan inilah nama-namanya: Azrikam, Bokhru, Ismael, Searya, Obaja, dan Hanan. Mereka semuanya ialah anak Azel.

39) Esek ialah saudara Azel dan anak-anaknya ialah Ulam yang tertua, Yeusy yang kedua, dan Elifelet yang ketiga.

40) Anak Ulam ialah tentara yang berani, yang mahir mempergunakan busur dan panah. Anak dan cucu mereka banyak sekali, jumlahnya 150. Semua orang itu keturunan Benyamin.


Pasal 9 (Total ayat 44)

1) Seluruh orang Israel telah didaftarkan menurut silsilah keturunan mereka dan tercatat di dalam Sejarah Raja-raja Israel. [Penduduk Yerusalem] Orang Yehuda ditangkap dan diangkut ke pengasingan ke Babel karena mereka tidak setia kepada Allah.

2) Mereka yang pertama kembali dan tinggal di negerinya sendiri dan di kota-kotanya ialah beberapa orang Israel, para imam, orang Lewi, dan pelayan-pelayan di Bait Tuhan.

3) Inilah orang-orang yang tinggal di Yerusalem dari suku Yehuda, Benyamin, Efraim, dan Manasye:

4) Utai anak Amihud, Amihud anak Omri, Omri anak Imri, Imri anak Bani, Bani ialah keturunan Peres. Peres anak Yehuda.

5) Dari orang Syela ialah Asaya, anaknya yang pertama serta anak-anaknya.

6) Dari keturunan Zerah ialah Yeuel serta sanak keluarganya. Jumlah mereka semuanya 690.

7) Dari suku Benyamin adalah Salu anak Mesulam, Mesulam anak Hodawya, Hodawya anak Hasenua;

8) Yibnea anak Yeroham; Ela anak Uzi, Uzi anak Mikhri, dan Mesulam anak Sefaca, Sefaca anak Rehuel, Rehuel anak Yibnia.

9) Sejarah keluarga Benyamin menunjukkan ada 956 orang yang tinggal di Yerusalem. Semuanya menjadi pemimpin keluarga.

10) Para imam yang tinggal di Yerusalem ialah Yedaya, Yoyarib, Yakhin;

11) dan Azarya anak Hilkia, Hilkia anak Mesulam, Mesulam anak Zadok, Zadok anak Merayot, Merayot anak Ahitub, seorang pejabat penting yang bertugas mengawasi Bait Allah.

12) Juga Adaya anak Yeroham, Yeroham anak Pasyhur, Pasyhur anak Malkia, dan Masai anak Adiel, Adiel anak Yahzera, Yahzera anak Mesulam, Mesulam anak Mesilemit, Mesilemit anak Imer beserta keluarganya.

13) Ada sebanyak 1.760 imam. Merekalah pemimpin keluarga dan bertanggung jawab atas tugas pelayanan di dalam Bait Allah.

14) Dan dari orang Lewi yang tinggal di Yerusalem ialah Semaya anak Hasub, Hasub anak Azrikam, Azrikam anak Hasabya dari keturunan Merari;

15) lalu Bakbakar, Heresy, Galal, dan Matanya anak Mikha, Mikha anak Zikhri, Zikhri anak Asaf,

16) serta Obaja anak Semaya, Semaya anak Galal, Galal anak Yedutun, serta Berekhya anak Asa, Asa anak Elkana. Berekhya tinggal di desa kecil dekat kepada orang Netofa.

17) Para penjaga pintu yang tinggal di Yerusalem ialah: Salum, Akub, Talmon, dan Ahiman serta sanak keluarga mereka. Salum ialah pemimpin mereka.

18) Mereka ditempatkan hingga sekarang di Pintu Gerbang Raja di sebelah timur. Inilah para penjaga pintu dari perkemahan suku Lewi.

19) Salum anak Kore, Kore anak Ebyasaf, Ebyasaf anak Korah bersama kaumnya yaitu orang Korah, mereka bertanggung jawab atas pengawasan pintu Kemah Suci sebagaimana dilakukan para nenek moyang mereka sebelumnya. Nenek moyang mereka bertugas untuk mengawasi pintu masuk ke tempat di mana TUHAN tinggal di antara umat-Nya.

20) Sebelumnya Pinehas anak Eleazar ialah kepala para penjaga pintu itu. TUHAN ada bersama dia.

21) Zakharia ialah penjaga pintu masuk ke Kemah Suci.

22) Ada 212 orang seluruhnya yang terpilih menjadi penjaga pintu Kemah Suci. Mereka terdaftar dalam sejarah keluarganya di desa-desa mereka. Daud dan Samuel pelihat itu memilih mereka itu karena mereka dapat dipercaya.

23) Mereka dan keturunannya bertugas menjadi penjaga pintu rumah TUHAN, yaitu Kemah Suci.

24) Para penjaga pintu itu ditempatkan pada keempat penjuru angin, yakni di sebelah timur, barat, utara, dan selatan.

25) Kemudian sanak keluarga mereka yang tinggal di desa-desanya harus datang pada waktu tertentu untuk membantu mereka selama 7 hari,

26) tetapi keempat kepala penjaga pintu yakni orang Lewi harus tetap bertugas mengurus ruangan dan perbendaharaan Bait Allah.

27) Mereka menginap di sekitar Biat Allah itu karena mereka bertanggung jawab atas penjagaan Biat itu serta membuka pintu-pintunya setiap pagi.

28) Beberapa orang di antara para penjaga pintu itu bertugas untuk mengurus peralatan yang dipergunakan dalam ibadat, karena peralatan itu harus dihitung pada saat diambil untuk dipakai dan pada saat dikumpulkan kembali setelah selesai.

29) Penjaga pintu yang lain bertugas untuk mengurus perabotan serta peralatan di tempat kudus termasuk tepung murni, anggur, minyak, rempah-rempah yang harum, dan kemenyan.

30) Dan ada imam-imam yang bertugas untuk mencampur minyak khusus.

31) Ada orang Lewi bernama Matica yang bertugas untuk membakar roti untuk persembahan. Matica ialah anak sulung Salum. Salum dari keluarga Korah.

32) Sebagian dari orang Korah bertugas untuk mempersiapkan roti di atas meja setiap Sabat.

33) Orang Lewi yang menjadi penyanyi dan kepala-kepala keluarga tetap berada dalam ruangan Bait Tuhan. Mereka dibebaskan dari pekerjaan lainnya karena mereka bertanggung jawab atas pekerjaan di Rumah Allah siang-malam.

34) Mereka semuanya pimpinan keluarga. Mereka terdaftar selaku pemimpin di dalam sejarah keluarga mereka. Mereka tinggal di Yerusalem.

35) [Sejarah Keluarga Raja Saul] Yeiel tinggal di kota Gibeon, nama istrinya Maakha.

36) Anaknya yang tertua ialah Abdon, kemudian Zur, Kisy, Baal, Ner, Nadab,

37) Gedor, Ahyo, Zakharia, dan Miklot.

38) Miklot ayah Simea. Mereka juga tinggal berdekatan dengan sanak keluarganya di Yerusalem.

39) Ner ayah Kisy, dan Kisy ayah Saul; Saul ayah Yonatan, Malkisua, Abinadab, dan Esybaal.

40) Yonatan ayah Meribaal. Meribaal ayah Mikha.

41) Anak Mikha ialah Piton, Melekh, Tahrea, dan Ahas.

42) Ahas ayah Yaera. Yaera ayah Alemet, Azmawet, dan Zimri. Zimri ayah Moza.

43) Moza ayah Bina. Bina ayah Refaya, Refaya ayah Elasa, dan Elasa ayah Azel.

44) Azel mempunyai 6 orang anak. Namanya: Azrikam, Bokhru, Ismael, Searya, Obaja, dan Hanan. Itulah anak-anak Azel.


Pasal 10 (Total ayat 14)

1) [Kematian Raja Saul] Orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang Israel lari dari orang Filistin. Banyak di antara mereka terbunuh di Pegunungan Gilboa.

2) Saul dan anak-anaknya dikejar oleh orang Filistin dan akhirnya Yonatan, Abinadab serta Malkisua terbunuh.

3) Pertempuran makin berat di sekitar Saul. Para pemanah menemukan Saul dan melukainya dengan panah mereka.

4) Saul berkata kepada yang membawa senjatanya, “Keluarkanlah pedangmu dan tikamlah aku agar orang asing itu tidak membunuh aku dan mengejek aku bila mereka datang.” Namun, dia sangat ketakutan dan tidak mau membunuh Saul. Kemudian Saul mengambil pedangnya lalu membunuh dirinya. Dia jatuh ke atas pedang itu.

5) Ketika pembawa senjata Saul melihat bahwa tuannya telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya sendiri, lalu ia juga mati.

6) Jadi, Saul dengan ketiga anaknya bersama seluruh keluarganya mati bersama-sama.

7) Ketika orang Israel yang berada di lembah itu melihat bahwa pasukan mereka telah melarikan diri dan Saul serta anak-anaknya telah mati, mereka pun keluar meninggalkan kota mereka, lalu melarikan diri juga. Setelah itu datanglah orang Filistin ke tempat itu dan mendudukinya.

8) Keesokan harinya datanglah orang Filistin untuk merampas barang-barang berharga milik mayat-mayat yang berserakan dan menemukan Saul serta anak-anaknya yang telah mati tergeletak di pegunungan Gilboa.

9) Saul dirampas, kepalanya serta perlengkapan perangnya diambil orang Filistin, kemudian mereka mengirim utusan ke seluruh negeri untuk memberitahukan kabar tentang hal itu kepada berhala-berhala dan warga mereka.

10) Kemudian mereka meletakkan perlengkapan perang Saul dalam kuil dewa-dewa mereka, dan tengkorak kepala Saul digantungkan di kuil Dagon.

11) Ketika penduduk Yabesy-Gilead mendengar berita tentang yang telah dilakukan oleh orang Filistin terhadap mayat Saul serta ketiga anaknya,

12) maka semua tentara yang gagah berani pergi mengambil mayat Saul dan anak-anaknya, lalu membawanya ke Yabesy.

13) Saul mati karena dia tidak setia kepada TUHAN. Dia tidak mematuhi perkataan TUHAN. Bahkan dia minta petunjuk dari pemanggil roh,

14) bukan dari TUHAN. Oleh sebab itu, TUHAN mengambil nyawanya dan menyerahkan kerajaannya kepada Daud anak Isai.

Pasal 11 (Total ayat 47)
1) [Daud Menjadi Raja atas Israel] Kemudian datanglah seluruh umat Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, “Lihatlah, kami semua ialah darah dagingmu.

2) Pada masa lampau, ketika Saul menjadi raja, engkaulah yang memimpin kami dalam perang. TUHAN berkata kepadamu, ‘Engkaulah yang menjadi gembala umat-Ku orang Israel. Engkaulah menjadi pemimpin atas umat-Ku.’”

3) Semua pimpinan Israel datang menghadap Raja Daud ke Hebron. Daud membuat suatu perjanjian dengan mereka di depan TUHAN lalu mereka mengangkat Daud sebagai raja atas umat Israel, sebagaimana telah dijanjikan oleh TUHAN melalui Samuel.

4) [Daud Merebut Yerusalem] Daud berangkat bersama seluruh umat Israel menuju Yerusalem. Yerusalem disebut Yebus pada zaman itu. Penduduk yang tinggal di sana disebut orang Yebus. Penduduk Yebus berkata

5) kepada Daud, “Engkau tidak dapat masuk ke kota ini.” Namun, Daud mengalahkan mereka itu. Daud mengambil alih pertahanan Sion. Tempat itu menjadi Kota Daud.

6) Daud telah mengatakan, “Siapa saja yang dapat mengalahkan orang Yebus, dialah yang akan menjadi komandan tentaraku.” Jadi, Yoab anak Zeruya memimpin penyerangan dan dia menjadi komandan tentara.

7) Kemudian Daud tinggal di dalam benteng pertahanan karena itulah kota itu dinamai Kota Daud.

8) Daud membangun kota di sekeliling benteng pertahanan itu mulai dari Milo sepanjang tembok kota. Yoab memperbaiki bagian yang lain dari kota itu.

9) Daud bertambah berkuasa karena TUHAN Yang Mahakuasa menyertainya.

10) [Tiga Pahlawan] Inilah daftar para pemimpin pasukan khusus Daud. Para pahlawan itu menjadi sangat berkuasa bersama Daud di dalam kerajaannya. Mereka bersama semua umat Israel mendukung Daud dan membuatnya menjadi raja, sebagaimana sudah dijanjikan oleh TUHAN.

11) Berikut ini ialah daftar para pahlawan Daud yang gagah perkasa: Yasobam anak Hakhmoni seorang kepala pasukan khusus berjumlah 30 orang. Dia melemparkan tombaknya melawan 300 orang musuh dan menewaskan mereka dalam satu pertempuran.

12) Sesudah dia ada Eleazar anak Dodo, orang Ahohi, salah satu dari ketiga pahlawan gagah berani itu.

13) Ia bersama Daud di Pas-Damim, pada saat orang Filistin berkumpul untuk berperang. Di tempat itu ada sebidang tanah penuh dengan tanaman sejenis gandum. Orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin

14) lalu bertahan di tengah-tengah ladang gandum itu dan berhasil mempertahankannya dengan mengalahkan orang Filistin. Begitulah TUHAN memberikan kemenangan yang besar kepada mereka.

15) Tiga dari antara 30 pahlawan datang menemui Daud ke gunung batu dekat gua Adulam, sementara itu orang Filistin sedang berkemah di Lembah Refaim.

16) Saat itu Daud berada dalam kubu pertahanan di gunung dan sekelompok pasukan Filistin di kota Betlehem.

17) Daud merasa haus dan dia mengatakan, “Sekiranya aku mendapat air minum dari sumur yang ada dekat pintu gerbang di Betlehem.”

18) Ketiga pahlawan khusus itu menyusup melalui perkemahan Filistin, lalu menimba air dari sumber sumur dekat pintu gerbang Betlehem dan membawanya kepada Daud. Namun, Daud tidak mau minum air itu, bahkan menumpahkannya ke lantai sebagai suatu persembahan kurban bagi TUHAN,

19) katanya, “Ya Allah, aku tidak dapat meminumnya. Hal itu seakan-akan seperti meminum darah orang yang mempertaruhkan hidupnya untuk mengambil air bagiku.” Itulah makanya, Daud tidak meminum air itu. Ketiga pahlawan itu telah melakukan banyak hal yang cukup berani seperti itu.

20) [Tentara Pemberani Lainnya] Abisai, saudara Yoab ialah kepala dari ketiga pahlawan terbaik. Dialah yang dengan tombaknya membunuh 300 orang sampai mati dan dengan demikian dia menjadi terkenal di antara ketiga orang itu.

21) Ia paling dihormati di antara ketiga orang pasukan khusus terbaik itu dan menjadi pemimpin mereka, tetapi dia bukan salah satu dari ketiga pahlawan terbaik itu.

22) Benaya anak Yoyada yang berasal dari Kabzeel ialah seorang pemberani dengan banyak jasanya. Dialah yang membunuh dua orang pahlawan terbaik orang Moab. Ia juga yang masuk ke dalam sebuah lubang di musim salju lalu membunuh seekor singa.

23) Ia juga membunuh seorang Mesir yang tingginya 2 1/4 meter. Meskipun orang Mesir itu sedang memegang sebuah tombak besar seperti balok sebuah mesin tenun, tetapi Benaya mendatangi orang itu hanya dengan memegang sebuah tongkat saja. Ia merampas tombak dari tangan orang Mesir itu lalu menusuknya dengan tombaknya sendiri sampai mati.

24) Benaya anak Yoyada melakukan perbuatan itu dan menjadi sangat terkenal sama seperti ketiga pahlawan gagah berani itu.

25) Ia lebih dihormati daripada ketiga orang pahlawan yang gagah berani itu, tetapi dia bukan salah satu dari ketiga pahlawan terbaik. Daud mengangkat Benaya sebagai kepala pengawal pribadinya.

26) [Ketiga Puluh Pahlawan] Para pahlawan yang gagah perkasa yang berjumlah 30 orang itu ialah Asael, saudaranya Yoab; Elhanan anak Dodo asal Betlehem;

27) Samot orang Harod; Heles orang Peloni;

28) Ira anak Ikesy asal Tekoa; Abiezer dari Anatot;

29) Sibkhai orang Husa; Ilai orang Ahohi;

30) Maharai orang Netofa; Heled anak Baana asal Netofa;

31) Itai anak Ribai dari Gibea orang Benyamin; Benaya orang Piraton;

32) Hurai dari Lembah Gaas; Abiel dari Bet-Araba;

33) Azmawet orang Bahurim; Elyahba orang Saalbon;

34) Hasyem orang Gizon; Yonatan anak Sage orang Harari;

35) Ahiam anak Sakhar orang Harari; Elifal anak Ur;

36) Hefer orang Mekherati; Ahia orang Peloni;

37) Hezro orang Karmel; Naarai anak Esbai;

38) Yoel saudara Natan; Mibhar anak Hagri;

39) Zelek orang Amon; Naharai orang Beerot, pembawa perlengkapan senjata dari Yoab anak Zeruya;

40) Ira orang Yetri; Gareb orang Yetri;

41) Uria orang Het; Zabad anak Ahlai;

42) Adina anak Siza orang Ruben, Adina ialah juga kepala suku Ruben dan dia ialah salah satu dari ketiga puluh pahlawan khusus terbaik;

43) Hanan anak Maakha; Yosafat orang Mitni;

44) Uzia orang Asytarot; Syama dan Yeiel anak-anak Hotam orang Aroer;

45) Yediael anak Simri, dan Yoha, saudaranya orang Tizi;

46) Eliel orang Mahawim; Yeribai dan Yosawya anak-anak Elnaam; Yitma orang Moab;

47) Eliel; Obed; dan Yaasiel orang Mezobaya.

Pasal 12 (Total ayat 40)
1) [Para Pengikut Daud di Ziklag] Inilah orang-orang yang menemui Daud di Ziklag ketika ia bersembunyi dari hadapan Saul anak Kisy. Mereka itu juga pahlawan yang mendukung Daud dalam peperangan.

2) Mereka itu pemanah dan mampu melepaskan anak panah dari busurnya dan melemparkan batu dengan tangan kanan mau pun tangan kirinya. Mereka itu ialah saudara sesuku dengan Saul dari suku Benyamin.

3) Abiezer sang pemimpin dan Yoas, anak-anak Semaa orang Gibea; dan juga Yeziel dan Pelet, anak-anak Azmawet; Berakha serta Yehu dari Anatot;

4) Yismaya orang Gibeon, kepala dan seorang dari ketiga pahlawan khusus; Yeremia, Yehaziel, Yohanan dan Yozabad orang Gedera;

5) Eluzai, Yerimot, Bealya, Semarya dan Sefaca dari Harufi;

6) Elkana, Yisia, Azarel, Yoezer dan Yasobam orang Korah;

7) Yoela dan Zebaja, anak Yeroham dari Gedor.

8) [Orang Gad] Sebagian dari orang Gad menyeberang ke pihak Daud di kubu pertahanannya di padang gurun. Mereka ialah pejuang yang gagah berani, siap untuk bertempur, terampil dalam mempergunakan perisai dan tombak. Mereka kejam seperti singa dan lincah seperti kijang di daerah pegunungan.

9) Ezer ialah kepala, sedangkan Obaja orang kedua; Eliab ketiga;

10) Mismana keempat; Yeremia kelima;

11) Atai keenam; Eliel ketujuh.

12) Yohanan yang kedelapan; Elzabad kesembilan;

13) Yeremia kesepuluh; Makhbanai yang kesebelas.

14) Orang Gad itu ialah pemimpin pasukan perang. Yang paling lemah di antara mereka sanggup menghadapi 100 orang musuh, sedangkan yang paling kuat dapat melawan 1.000 orang.

15) Mereka itulah yang menyeberangi Sungai Yordan pada awal bulan pertama ketika sungai itu meluap melampaui tepinya, lalu mengusir semua orang yang tinggal di lembah itu ke arah timur dan barat.

16) Beberapa orang lain dari suku Benyamin dan suku Yehuda juga datang menemui Daud di benteng pertahanannya dan

17) Daud keluar menyambut mereka sambil mengatakan, “Jika kamu datang menemui aku dengan niat damai untuk membantuku, maka dengan senang hati aku menyambut kamu bergabung dengan aku. Jika kamu mengkhianatiku untuk menyerahkan aku kepada musuhku, meskipun aku tidak bersalah, kiranya Allah nenek moyang kami melihatnya serta menjatuhkan hukuman-Nya atas kamu.”

18) Datanglah Roh Allah atas Amasai, kepala dari ketiga puluh pahlawan itu. Amasai mengatakan, “Kami ada di pihakmu, Daud. Kami bersama engkau, anak Isai. Damai, damailah atasmu. Damai bagi orang yang membantumu karena Allahmulah yang menolongmu.” Daud menyambut mereka dan menetapkan mereka sebagai kepala pasukannya.

19) Sebagian dari suku Manasye bergabung juga dengan Daud ketika ia bersama orang Filistin memerangi Saul. Sesungguhnya Daud tidak membantu orang Filistin, sebab setelah mengadakan perundingan di pihak mereka sendiri, penguasa-penguasa Filistin menyuruh Daud pergi dan berkata, “Daud akan memihak kembali kepada tuannya Saul dan hal itu akan membahayakan kami.”

20) Ketika Daud menuju Ziklag, maka bergabunglah suku Manasye berikut ini dengan dia, yaitu Adnah, Yozabad, Yediael, Mikhael, Yozabad, Elihu dan Ziletai, para kepala pasukan 1.000 suku Manasye.

21) Dan merekalah yang membantu Daud melawan gerombolan karena mereka itu ialah pejuang gagah perkasa dan menjadi pemimpin dalam ketentaraan.

22) Hari demi hari orang-orang datang kepada Daud untuk membantunya sehingga jumlah pasukan perangnya menjadi begitu besar seperti tentara Allah.

23) [Orang yang Bergabung dengan Daud di Hebron] Berikut ini ialah jumlah pasukan bersenjata yang siap tempur dan datang menghadap Daud di Hebron untuk menyerahkan kerajaan Saul kepadanya sesuai dengan perkataan TUHAN:

24) Dari suku Yehuda berjumlah 6.800 orang dengan perlengkapan perisai dan tombak, siap untuk bertempur.

25) Dari suku Simeon berjumlah 7.100 orang yang merupakan para pejuang gagah berani siap untuk bertempur.

26) Dari suku Lewi berjumlah 4.600 orang,

27) termasuk Yoyada, pemimpin suku Harun dengan 3.700 orang pengikutnya;

28) serta Zadok, seorang pejuang muda yang gagah berani bersama 22 orang pemimpin pasukannya dari pihak kaumnya.

29) Dari suku Benyamin, yang masih saudara sesuku dengan Saul berjumlah 3.000 orang yang sebagian besar dari mereka sampai saat itu setia mengikuti Saul sekeluarga.

30) Dari suku Efraim berjumlah 20.800 orang yang merupakan pejuang-pejuang pemberani di dalam lingkungan keluarga mereka sendiri.

31) Dari suku Manasye yang setengah itu berjumlah 18.000 orang yang ditunjuk dengan cara menyebut namanya masing-masing lalu mengangkat Daud menjadi raja.

32) Dari suku Isakhar berjumlah 200 pemimpin yang bijak dan memahami pada saat mana keadaannya tepat dan apa yang harus diperbuat oleh orang Israel, bersama seluruh keluarganya yang berada di bawah perintah mereka.

33) Dari suku Zebulon berjumlah 50.000 orang yang merupakan pasukan terlatih mempergunakan segala jenis persenjataan dan datang bergabung dengan Daud. Mereka sangat setia kepada Daud.

34) Dari suku Naftali berjumlah 1.000 orang pimpinan. Bersama mereka ikut 37.000 orang dengan perlengkapan perisai serta tombak.

35) Dari suku Dan berjumlah 28.600 orang siap untuk berperang.

36) Dari suku Asyer berjumlah 40.000 orang tentara yang siap untuk bertempur.

37) Dari wilayah lain Sungai Yordan, yaitu orang Ruben, Gad dan suku Manasye yang setengah itu berjumlah 120.000 orang dengan berbagai jenis persenjataan.

38) Semua orang itu ialah tentara yang berani. Mereka semua datang ke Hebron setuju mengangkat Daud menjadi raja atas Israel. Begitu pula halnya dengan sisa seluruh orang Israel lainnya bersatu hati untuk menjadikan Daud raja mereka.

39) Mereka semua tinggal bersama dengan Daud selama 3 hari, makan dan minum, karena semua itu telah disediakan oleh sanak keluarganya bagi mereka.

40) Bahkan para tetangga mereka dari yang tinggal jauh pun seperti Isakhar, Zebulon, dan Naftali datang membawa makanan yang diangkut oleh keledai, unta, bagal, dan lembu jantan. Ada juga banyak persediaan tepung, kue-kue dari buah ara, kue-kue kismis, anggur, minyak, lembu, dan domba karena umat Israel sangat bersukacita.

Pasal 13 (Total ayat 14)
1) [Pengembalian Kotak Perjanjian] Daud berbicara dengan semua pemimpin pasukan 1.000 dan pasukan 100 dan semua pemimpin lainnya.

2) Kepada seluruh umat Israel Daud mengatakan, “Apabila kamu semuanya setuju dengan hal itu dan sesuai dengan kehendak TUHAN Allah kita, sebaiknya kita mengirim berita ke seluruh wilayah, kepada saudara-saudara kita Israel lainnya, para imam, dan orang Lewi yang ada bersama mereka di kotanya masing-masing serta desa-desanya, untuk datang bergabung dengan kita di sini.

3) Mari kita membawa kembali Kotak Perjanjian ke tengah-tengah kita ke Yerusalem karena kita tidak memperhatikannya sama sekali selama Saul berkuasa.”

4) Seluruh umat setuju dengan Daud karena mereka menganggap hal itu sangat tepat.

5) Kemudian Daud menghimpun semua orang Israel mulai dari Sungai Sikhor di Mesir sampai ke Lebo-Hamat untuk mengambil kembali Kotak Perjanjian itu dari Kiryat-Yearim.

6) Setelah itu Daud bersama semua orang Israel pergi menuju Baala, nama lain untuk Kiryat-Yearim, yang termasuk wilayah Yehuda, untuk mengangkut dari sana Kotak Perjanjian. Tuhan duduk di atas malaikat kerub. Di situlah orang memanggil nama TUHAN.

7) Mereka mengangkat Kotak Perjanjian dari rumah Abinadab dan meletakkannya ke atas kereta yang baru. Uza dan Ahyo mengendalikan kereta itu.

8) Daud dan semua orang Israel menari-nari dengan penuh kegembiraan di hadapan Allah. Mereka memuji Allah dan menyanyikan lagu pujian diiringi dengan alat kecapi, harpa, rebana, canang, dan terompet.

9) Mereka datang ke lantai pengirikan Kidon, lembu-lembu penarik kereta tergelincir, maka Uza mengulurkan tangannya untuk menahan Kotak Perjanjian itu.

10) TUHAN sangat marah terhadap Uza karena tangannya menyentuh Kotak itu, maka Uza mati di hadapan Allah.

11) TUHAN menunjukkan amarah-Nya kepada Uza. Dan hal itu membuat Daud menjadi marah. Hingga hari ini tempat itu disebut Peres-Uza.

12) Hari itu Daud takut sekali kepada Allah lalu mengatakan, “Aku tidak dapat membawa Kotak Perjanjian itu kepadaku.”

13) Jadi, Daud tidak membawa Kotak Perjanjian itu ke Kota Daud, tetapi Daud meninggalkan Kotak itu di rumah Obed-Edom dari Gat.

14) Kotak Perjanjian itu tinggal di rumah keluarga Obed Edom selama 3 bulan dan TUHAN memberikan berkat-Nya kepada keluarga Obed-Edom serta segala yang dimilikinya.

Pasal 14 (Total ayat 17)
1) [Kerajaan Daud Berkembang] Hiram raja negeri Tirus mengutus orangnya menghadap Daud. Ia juga mengirim kayu cedar, tukang kayu, dan tukang batu. Mereka membangun sebuah rumah untuk Raja Daud.

2) Kemudian Daud tahu bahwa TUHAN telah mengangkatnya menjadi raja Israel, dan bahwa Allah telah mengangkatnya penguasa atas kerajaannya demi kebaikan Israel umatnya.

3) Daud mengawini lebih banyak perempuan di Yerusalem sehingga dia mempunyai banyak anak laki-laki dan perempuan.

4) Inilah nama anak-anaknya yang lahir di Yerusalem: Syamua, Sobab, Natan, Salomo,

5) Yibhar, Elisua, Elpelet,

6) Nogah, Nefeg, Yafia,

7) Elisama, Beelyada, dan Elifelet.

8) [Daud Mengalahkan Orang Filistin] Orang Filistin telah mendengar bahwa Daud dipilih menjadi raja atas bangsa Israel, maka mereka semuanya pergi mencari Daud. Hal itu didengar oleh Daud lalu ia bersiap-siap menyerang mereka.

9) Orang Filistin datang menyerbu ke Lembah Refaim dan mencuri barang-barang mereka.

10) Daud bertanya kepada Allah, “Apakah sebaiknya, aku maju menyerang orang Filistin dan apakah Engkau membiarkan aku mengalahkan mereka?” TUHAN menjawab, “Pergilah. Aku akan membiarkan engkau mengalahkannya.”

11) Berangkatlah Daud bersama para pasukannya ke Baal-Perasim dan mengalahkan orang Filistin di tempat itu. Daud mengatakan, “Air telah tumpah dari bendungan yang pecah, demikian juga Allah telah menerobos musuh-musuhku. Allah telah melakukan hal itu melalui aku.” Itulah sebabnya, tempat itu dinamai Baal-Perasim.

12) Orang Filistin meninggalkan berhala -berhalanya di sana di Baal-Perasim. Berhala-berhala itu dibakar semuanya atas perintah Daud.

13) [Kemenangan yang Lain atas Orang Filistin] Orang Filistin kembali menyerang orang-orang yang tinggal di lembah itu.

14) Daud kembali berdoa kepada Allah dan Allah menjawab doa Daud. Allah berkata, “Jangan mengikuti mereka bila kamu menyerangnya. Sebaliknya, pergilah mengepung mereka dan bersembunyilah di seberang pohon balsem.

15) Suruhlah seorang naik ke atas pohon untuk mengamati mereka. Segera setelah ia mendengar adanya suara baris-berbaris, maka seranglah mereka itu. Aku akan mendahuluimu untuk mengalahkan pasukan Filistin.”

16) Daud melakukan sebagaimana yang dikatakan Allah kepadanya. Jadi, Daud dan pasukannya mengalahkan pasukan Filistin. Mereka membunuh tentara Filistin mulai dari Gibeon sampai ke Gezer.

17) Jadi, Daud menjadi sangat terkenal di seluruh negeri itu dan TUHAN membuat semua bangsa takut kepadanya.

Pasal 15 (Total ayat 29)
1) [Kotak Perjanjian di Yerusalem] Daud mendirikan rumah-rumah untuk dirinya di Kota Daud dan membangun suatu tempat untuk Kotak Perjanjian dengan memasang sebuah kemah.

2) Kemudian berkatalah Daud, “Hanya orang Lewi yang diperkenankan mengangkat Kotak Perjanjian karena mereka itulah yang dipilih oleh TUHAN untuk mengangkatnya dan melayani pekerjaan-Nya selamanya.”

3) Daud mengumpulkan semua orang Israel di Yerusalem untuk membawa Kotak Perjanjian TUHAN ke tempat yang telah disediakannya.

4) Daud mengumpulkan keturunan Harun dan Lewi:

5) Dari keturunan Kehat 120 orang. Pemimpinnya Uriel.

6) Dari keturunan Merari 220 orang. Pemimpinnya Asaya.

7) Dari keturunan Gersom 130 orang. Pemimpinnya Yoel.

8) Dari keturunan Elsafan 200 orang. Pemimpinnya Semaya.

9) Dari keturunan Hebron 80 orang. Pemimpinnya Eliel.

10) Dari keturunan Uziel 112 orang. Pemimpinnya Aminadab.

11) [Daud Berbicara kepada Imam dan Orang Lewi] Kemudian Daud memanggil imam-imam, Zadok dan Abyatar, datang kepadanya. Ia juga memanggil orang Lewi ini: Uriel, Asaya, Yoel, Semaya, Eliel dan Aminadab.

12) Daud berkata kepada mereka, “Kamu kepala dari suku Lewi. Kamu dan orang Lewi lainnya harus menguduskan diri. Kemudian angkatlah Kotak Perjanjian TUHAN ke tempat yang telah kusediakan untuk itu.

13) Pada masa lalu kita tidak bertanya kepada TUHAN cara mengangkat Kotak Perjanjian. Kamu orang Lewi tidak mengangkatnya, itulah sebabnya kita dihukum.”

14) Kemudian para imam dan orang Lewi menguduskan diri sehingga mereka dapat membawa Kotak Perjanjian dari TUHAN Allah Israel.

15) Orang Lewi mengangkat Kotak Perjanjian itu dengan dua galah, sesuai dengan yang diperintahkan Musa, sebagaimana dikatakan TUHAN.

16) [Para Penyanyi] Daud mengatakan kepada para pemimpin orang Lewi agar menetapkan saudara-saudaranya sebagai penyanyi. Para penyanyi itu membawa kecapi, harpa, dan canang, dan menyanyikan lagu sukacita.

17) Kemudian orang Lewi itu menunjuk Heman dan saudara-saudaranya, Asaf dan Etan. Heman anak Yoel, Asaf anak Berekhya, Etan anak Kusaya. Mereka berasal dari keluarga Merari.

18) Dan ada juga kelompok kedua: Zakharia, Yaaziel, Semiramot, Yehiel, Uni, Eliab, Benaya, Maaseya, Matica, Elifele, Mikneya, Obed-Edom, serta Yeiel. Mereka itu ialah penjaga orang Lewi.

19) Penyanyi Heman, Asaf, dan Etan memperdengarkan alat canang.

20) Zakharia, Aziel, Semiramot, Yehiel, Uni, Eliab, Maaseya, dan Benaya memainkan kecapi dengan nada tinggi.

21) Matica, Elifele, Mikneya, Obed-Edom, Yeiel, dan Azazya memainkan nada-nada yang lebih rendah. Itulah tugas mereka selamanya.

22) Pemimpin suku Lewi Kenanya bertugas memimpin nyanyian karena ia memang ahlinya.

23) Berekhya dan Elkana penjaga Kotak Perjanjian.

24) Imam Sebanya, Yosafat, Netaneel, Amasai, Zakharia, Benaya, dan Eliezer bertugas untuk meniup terompet di depan Kotak Perjanjian itu. Obed-Edom dan Yehia ialah juga penjaga Kotak Perjanjian.

25) Daud, para pemimpin, dan para kepala kelompok keluarga berangkat untuk mengangkut Kotak Perjanjian itu dari rumah Obed-Edom. Setiap orang bergembira.

26) TUHAN menolong orang Lewi mengangkut Kotak itu. Mereka mempersembahkan 7 lembu jantan dan 7 domba jantan.

27) Semua orang Lewi pengangkut Kotak itu memakai pakaian dari bahan lenan halus. Kenanya yang memimpin nyanyian dan semua penyanyi memakai pakaian dari bahan lenan halus. Demikian juga Daud memakai pakaian dari bahan lenan halus dan rompi lenan.

28) Jadi, seluruh umat Israel mengangkut Kotak Perjanjian TUHAN. Mereka bersorak-sorai, meniup tanduk domba jantan dan terompet, dan mereka memainkan alat musik canang, harpa, dan kecapi.

29) Sementara usungan Kotak Perjanjian TUHAN memasuki Kota Daud, Mikhal, anak perempuan Saul melihat ke luar dari jendela, lalu ia melihat Daud sedang menari-nari dan melompat-lompat. Dan rasa hormatnya terhadap Daud menjadi hilang.

Pasal 16 (Total ayat 43)
1) Orang Lewi membawa Kotak Perjanjian dan meletakkannya dalam kemah yang telah disediakan Daud sebelumnya untuk itu. Kemudian mereka memberikan kurban bakaran serta kurban persekutuan di hadapan TUHAN.

2) Sesudah Daud selesai memberikan kurban bakaran dan kurban persekutuan itu, diberkatinyalah umat itu atas nama TUHAN.

3) Kemudian Daud membagi-bagikan sekeping roti, sepotong kue kurma, dan sepotong kue kismis kepada setiap orang Israel, baik perempuan maupun laki-laki.

4) Daud juga mengangkat beberapa orang Lewi untuk bertugas melayani di depan Kotak Perjanjian untuk memuliakan TUHAN, bersyukur, dan memasyhurkan nama TUHAN, Allah Israel.

5) Kepalanya ialah Asaf. Kelompoknya memainkan canang. Kelompok kedua dipimpin oleh Zakharia. Orang Lewi lainnya ialah Yeiel, Semiramot, Yehiel, Matica, Eliab, Benaya, Obed-Edom, dan Yeiel. Mereka memainkan harpa dan kecapi.

6) Imam-imam Benaya dan Yaaziel selalu meniup terompet di hadapan Kotak Perjanjian.

7) Itulah ketika Daud pertama kalinya memberikan kepada Asaf dan saudara-saudaranya tugas menyanyikan lagu pujian bagi TUHAN.

8) [Nyanyian Syukur Daud] Bersyukurlah kepada TUHAN, panggillah nama-Nya, Beritakanlah perbuatan-Nya kepada semua bangsa.

9) Bernyanyilah bagi-Nya. Naikkanlah pujian bagi-Nya, Ceritakanlah segala perbuatan-Nya yang ajaib.

10) Banggalah akan nama-Nya yang kudus itu. Kamu semua yang datang kepada TUHAN, bersukacitalah.

11) Bergantunglah pada TUHAN demi kekuatan. Pergilah selalu kepada-Nya minta tolong.

12) Ingatlah akan perbuatan ajaib yang telah dilakukan-Nya. Ingatlah akan mukjizat-Nya dan keputusan-Nya yang adil.

13) Orang Israel adalah hamba-hamba-Nya. Keturunan Yakub orang pilihan-Nya.

14) TUHAN adalah Allah kita. Ia memerintah atas seluruh dunia.

15) Ingatlah akan perjanjian-Nya selamanya, janji yang diberikan-Nya yang tidak akan pernah berakhir.

16) Ingatlah perjanjian yang dibuat Tuhan dengan Abraham. Ingatlah perjanjian-Nya kepada Ishak,

17) Ia memberikannya selaku hukum untuk Yakub. Suatu perjanjian dengan Israel yang berlaku untuk selamanya.

18) Ia berkata, “Aku akan memberikan tanah Kanaan kepadamu. Itulah menjadi hak milikmu.”

19) Ketika itu masih sedikit umat-Nya, dan mereka adalah sebagai pendatang di negeri itu.

20) Mereka mengembara dari satu bangsa ke bangsa yang lain, dari satu kerajaan ke kerajaan lainnya.

21) Namun, Tuhan tidak mengizinkan seorang pun melukai mereka. Ia memperingatkan raja-raja agar tidak melukai mereka.

22) Kata-Nya, “Jangan melukai orang pilihan-Ku. Jangan melukai nabi -Ku.”

23) Naikkanlah nyanyian bagi TUHAN, hai seluruh bumi. Beritakanlah Kabar Baik tentang Dia yang menyelamatkan kita hari demi hari.

24) Beritakanlah kemuliaan-Nya kepada semua bangsa. Katakanlah kepada setiap orang hal-hal yang menakjubkan, yang telah dilakukan-Nya.

25) TUHAN itu besar, dan harus mendapat pujian. Ia lebih mengagumkan daripada dewa lainnya.

26) Semua ilah dunia ini hanyalah berhala yang tidak berarti, tetapi TUHAN menciptakan langit.

27) Ia mempunyai kemuliaan dan kehormatan. Rumah-Nya adalah tempat kekuatan dan sukacita.

28) Pujilah TUHAN, hai semua orang dari setiap bangsa, pujilah kemuliaan dan kuasa TUHAN.

29) Pujilah kemuliaan TUHAN. Datang dan bawalah persembahanmu kepada-Nya. Sembahlah TUHAN dalam kemuliaan-Nya yang kudus.

30) Di hadapan-Nya gemetarlah seluruh bumi. Namun, bumi kokoh adanya, tidak dapat dipindahkan.

31) Biarkanlah langit dan bumi bersukaria, dan biarlah semua orang mengatakan, “TUHAN memerintah.”

32) Biarlah laut serta segala isinya bersorak, biarlah ladang-ladang bergembira beserta segala yang ada di dalamnya.

33) Pohon-pohon di hutan bernyanyi dengan sukacita di hadapan TUHAN karena kedatangan-Nya, untuk mengadili dunia ini.

34) Berterimakasihlah kepada TUHAN karena Ia baik. Kasih setia-Nya tetap untuk selamanya.

35) Ucapkanlah kepada-Nya, “Selamatkanlah kami, ya Allah Juruselamat kami. Kumpulkanlah kami, dan selamatkanlah kami dari bangsa-bangsa lain. Dan kami akan bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan memuji Engkau dengan sukacita.”

36) Semoga TUHAN, Allah Israel dipuji selama-lamanya, sebagaimana Dia telah dipuji selamanya Semua orang telah memuji TUHAN dan berkata, “Amin.”

37) Kemudian Daud meninggalkan Asaf bersama saudara-saudaranya di depan Kotak Perjanjian TUHAN untuk melaksanakan pekerjaan setiap hari.

38) Begitu pula halnya dengan Obed-Edom serta saudara-saudaranya sebanyak 68 orang Lewi di sana untuk mendampingi Asaf dan saudara-saudaranya. Obed-Edom dan Hosa ialah penjaga pintu gerbang. Obed-Edom ialah anak Yedutun

39) Daud menempatkan Imam Zadok dan imam-imam lainnya di depan Kemah TUHAN di tanah bukit di Gibeon.

40) Mereka memberikan kurban bakaran secara teratur kepada TUHAN setiap pagi dan sore di atas mezbah kurban bakaran. Mereka melakukannya sebagaimana tertulis di dalam Taurat TUHAN yang telah diberikan kepada Israel.

41) Heman dan Yedutun bersama orang Lewi lainnya dipilih menurut namanya untuk menyanyikan lagu pujian seperti, “Pujilah TUHAN sebab kasih setia-Nya kekal selamanya.”

42) Heman dan Yedutun bertugas untuk memperdengarkan terompet, canang, dan pemakaian alat-alat musik ketika nyanyian dikumandangkan bagi Allah. Anak-anak Yedutun mengawal pintu gerbang.

43) Sesudah itu pulanglah seluruh umat ke rumahnya masing-masing, dan Daud pun demikian untuk memberkati keluarganya.

Pasal 17 (Total ayat 27)
1) [Janji Allah kepada Daud] Sesudah Daud pindah ke rumahnya, ia berkata kepada Nabi Natan, “Lihatlah, aku tinggal di dalam rumah dari bahan kayu cedar, sedangkan Kotak Perjanjian TUHAN berada di dalam kemah.”

2) Jawab Natan kepada Daud, “Lakukanlah yang ingin kaulakukan. Allah beserta engkau.”

3) Namun, malam itu firman Allah datang kepada Natan.

4) Kata-Nya, “Pergi dan katakanlah ini kepada hamba-Ku Daud: TUHAN berfirman sebagai berikut, ‘Daud, bukan engkau yang membangun rumah untuk-Ku.

5) Aku tidak pernah tinggal dalam rumah sejak Aku menuntun umat Israel keluar dari Mesir sampai sekarang. Aku mengembara dari kemah yang satu ke kemah yang lain. Aku telah memilih orang menjadi pemimpin khusus bagi umat Israel. Mereka merupakan gembala bagi umat-Ku. Ketika Aku pergi ke berbagai tempat di Israel, Aku tidak pernah berkata kepada para pemimpin, “Mengapa kamu tidak mendirikan rumah dari bahan kayu cedar untuk-Ku?”’

6) (17:5)

7) Katakanlah kepada hamba-Ku Daud: TUHAN Yang Mahakuasa mengatakan, ‘Aku mengambil engkau dari ladang ketika engkau menjaga domba-domba untuk menjadikan engkau raja atas umat-Ku Israel.

8) Aku senantiasa menyertai engkau ke mana pun engkau pergi. Aku berjalan di depanmu dan membunuh musuhmu. Sekarang Aku akan membuat engkau salah satu orang yang terkenal di bumi ini.

9) Aku memberikan tempat ini bagi umat-Ku Israel. Mereka akan menanam pohon-pohon dan duduk dengan damai di bawah pohon-pohon itu. Mereka tidak lagi tertindas. Orang jahat tidak dapat menyakiti mereka seperti pada mulanya.

10) Hal-hal jahat terjadi, tetapi Aku memilih pemimpin untuk menjaga umat-Ku Israel. Dan Aku juga mengalahkan semua musuhmu. Aku memberitahukan kepadamu bahwa TUHAN akan membangun sebuah rumah bagimu.

11) Apabila engkau meninggal lalu bergabung dengan nenek moyangmu, maka anakmu sendiri akan Kujadikan raja yang baru. Raja yang baru itu ialah salah satu dari anakmu. Dan Aku membuat kerajaannya kokoh.

12) Anakmu akan mendirikan sebuah rumah bagi-Ku. Aku menjadikan keluarga anakmu memerintah selamanya

13) Aku menjadi Bapanya, dan dia menjadi anak-Ku. Saul ialah raja sebelum engkau. Dan Aku menarik dukungan-Ku dari padanya, tetapi Aku tidak pernah berhenti mengasihi anakmu.

14) Kepadanyalah akan Kutegakkan kedudukannya dalam rumah-Ku dan di dalam kerajaan-Ku selama-lamanya, takhta kerajaannya tetap untuk selamanya.’”

15) Natan menyampaikan semua perkataan dan penglihatan itu kepada Daud.

16) [Doa Daud] Raja Daud pergi dan duduk di hadapan TUHAN dan berkata, “Ya TUHAN Allah, Engkau telah melakukan begitu banyak terhadap aku dan keluargaku. Aku tidak mengertinya.

17) Di samping semuanya itu, Engkau juga memberitahukan yang akan terjadi atas keluargaku pada masa yang akan datang. Engkau memperlakukan aku seperti seorang yang paling penting.

18) Apalagi yang dapat kukatakan? Engkau telah melakukan begitu banyak untukku. Dan aku ini hanyalah hamba-Mu. Engkau mengetahuinya.

19) TUHAN, Engkau sudah melaksanakan hal-hal yang hebat bagiku. Engkau melakukannya karena Engkau menginginkannya.

20) TUHAN, tidak ada yang seperti Engkau dan tidak ada Allah selain Engkau. Kami tidak pernah mendengar ada allah yang melakukan hal yang hebat seperti itu.

21) Apakah masih ada suatu bangsa lain seperti Israel? Hanya Israel satu-satunya bangsa di bumi ini yang padanya Engkau melakukan hal yang hebat. Engkau telah membawa kami dari Mesir dan membebaskan kami. Engkau membuat diri-Mu sendiri termasyhur. Engkau berjalan di depan umat-Mu dan memaksa orang-orang lain meninggalkan negerinya untuk kami.

22) Engkau mengambil Israel menjadi umat-Mu untuk selamanya TUHAN, Engkau menjadi Allah mereka.

23) TUHAN, Engkau membuat janji ini padaku serta keluargaku. Sekarang peganglah janji-Mu selamanya Perbuatlah sesuai dengan yang Kaukehendaki.

24) Peganglah janji-Mu maka orang akan memuliakan nama-Mu selamanya Kemudian orang akan mengatakan, ‘TUHAN yang Mahakuasa ialah Allah Israel.’ Aku ialah hamba-Mu. Biarlah keluargaku menjadi kuat dan terus melayani-Mu.

25) Ya Allahku, Engkau telah berkata kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau telah menyatakan bahwa Engkau membuat keluargaku menjadi keluarga raja. Itulah sebabnya, aku begitu berani — itulah sebabnya, aku memohon kepada-Mu untuk melakukan hal itu.

26) TUHAN, Engkau ialah Allah, dan Engkau telah menjanjikan hal-hal yang baik itu bagiku.

27) Engkau telah berkenan memberkati keluargaku. Engkau begitu baik menjanjikan bahwa keluargaku akan melayani-Mu selamanya TUHAN, Engkau sendiri telah memberkati keluargaku, maka keluargaku sungguh-sungguh diberkati selamanya”

Pasal 18 (Total ayat 17)
1) [Kemenangan Daud atas Bangsa-bangsa] Kemudian Daud menaklukkan orang Filistin, dia merebut kota Gat dengan desa-desa sekelilingnya dari orang Filistin.

2) Selanjutnya ia juga mengalahkan negeri Moab dan mereka itu menjadi hambanya dan mereka membayar uang kepadanya.

3) Daud juga menyerang tentara Hadadezer raja Zoba sepanjang jalan sampai ke Hamat. Ia melakukannya karena Hadadezer berusaha mengembangkan kerajaannya sepanjang jalan sampai ke Sungai Efrat.

4) Daud mengambil dari Hadadezer 1.000 kereta perang, 7.000 orang pasukan berkuda, dan 20.000 pasukan pejalan kaki. Daud juga melumpuhkan semua kuda yang dipakai untuk kereta perang, tetapi ia menyelamatkan 100 kuda kereta perang.

5) Ketika orang Aram dari Damsyik datang untuk membantu Hadadezer raja Zoba, Daud mengalahkan dan membunuh 22.000 tentara Aram.

6) Kemudian Daud membuat benteng di kota Damsyik di Aram. Orang Aram menjadi hamba Daud dan mereka membayar uang kepadanya. Jadi, TUHAN selalu memberikan kemenangan kepada Daud, ke mana pun dia pergi.

7) Daud mengambil perisai-perisai berlapiskan emas yang dipergunakan oleh kepala-kepala tentara Hadadezer dan mengangkutnya ke Yerusalem.

8) Daud juga mengangkut banyak tembaga dari kota Tibhat dan Kun milik Hadadezer. Kemudian dari tembaga itu Salomo membuat tangki, tiang-tiang, dan barang-barang lainnya untuk keperluan Bait Tuhan.

9) Ketika Tou raja Hamat mendengar bahwa Daud telah mengalahkan seluruh pasukan Hadadezer raja Zoba,

10) maka diutusnyalah anaknya Hadoram kepada Raja Daud untuk menyampaikan salam dan ucapan selamat, karena Daud telah berperang melawan Hadadezer dan mengalahkannya. Di masa lalu Hadadezer sering menyerang Raja Tou dari Hamat. Hadoram juga membawa serta berbagai macam barang dari emas, perak, dan tembaga.

11) Daud menguduskan barang-barang itu bagi TUHAN sama halnya seperti yang dilakukannya atas barang-barang perak dan emas yang dirampasnya dari Edom, Moab, orang Amon, orang Filistin, dan orang Amalek.

12) Abisai anak Zeruya membunuh 18.000 orang Edom di Lembah Garam.

13) Abisai juga membuat benteng di Edom dan semua orang Edom menjadi hambanya. TUHAN selalu memberikan kemenangan kepada Daud, ke mana pun dia pergi.

14) [Para Pejabat Penting Daud] Daud memerintah atas seluruh Israel. Ia melaksanakan yang benar dan adil bagi setiap orang.

15) Yoab anak Zeruya ialah komandan pasukan perang. Yosafat anak Ahilud menuliskan semua yang dilakukan Daud.

16) Zadok anak Ahitub dan Ahimelekh anak Abyatar ialah imam. Sausa jurutulis.

17) Benaya anak Yoyada bertanggung jawab memimpin orang Kreti dan Pleti. Dan anak-anak Daud adalah pejabat penting. Mereka bertugas di samping Raja Daud.

Pasal 19 (Total ayat 19)
1) [Orang Amon Mempermalukan Pihak Daud] Sesudah itu Nahas raja Amon mati dan anaknya menggantikan kedudukannya sebagai raja.

2) Kemudian berkatalah Daud, “Nahas baik terhadap aku, jadi aku akan menunjukkan kebaikanku kepada Hanun anak Nahas.” Jadi, Daud mengirim utusannya menemui Hanun dan menyatakan turut berduka cita atas kematian ayahnya. Utusan-utusan Daud pergi ke negeri Amon menghibur Hanun.

3) Para pemimpin Amon berkata kepada Hanun, “Jangan bodoh. Sebenarnya Daud tidak menyuruh utusannya menghiburmu atau menghormati ayahmu yang telah meninggal. Daud menyuruh hamba-hambanya memata-matai engkau dan negerimu. Sesungguhnya Daud mau membinasakan negerimu.”

4) Hanun menangkap hamba-hamba Daud dan mencukur janggut mereka. Hanun juga memotong pakaian mereka sampai ke pangkal paha, setelah itu mereka disuruh pergi.

5) Hamba-hamba Daud sangat malu untuk kembali. Beberapa orang pergi kepada Daud dan mengatakan kepadanya tentang peristiwa yang menimpa orang-orangnya. Jadi, Raja Daud menyampaikan pesan ini kepada mereka, “Tinggallah di kota Yerikho sampai janggutmu tumbuh lagi, setelah itu barulah kembali.”

6) Sesudah itu orang Amon melihat bahwa tindakan mereka telah membuat Daud membenci mereka, maka Hanun dan bangsanya menghabiskan 34.500 kg perak untuk membeli kereta perang dan pasukan berkuda dari Aram-Naharaim, dari Aram-Maakha, dan dari Zoba tanah Aram.

7) Mereka membeli 32.000 kereta perang. Mereka juga membayar kepada raja Maakha dan tentaranya supaya datang menolong mereka. Raja Maakha dan tentaranya datang dan berkemah dekat kota Medeba. Orang Amon sendiri keluar dari kota-kotanya dan siap berperang.

8) Ketika Daud mendengar hal ini, diperintahkannya Yoab beserta seluruh pasukan perang untuk bergerak maju.

9) Pasukan Amon keluar membentuk barisannya untuk berperang di depan gerbang kota, sementara itu raja-raja yang datang membantu, berdiri jauh di ladang.

10) Yoab melihat bahwa di medan perang itu ia dikepung sekelompok pasukan musuh dari depan dan sekelompok dari belakangnya, maka dipilihnya beberapa prajurit yang terbaik melawan tentara Aram.

11) Pasukan selebihnya ditempatkannya di bawah perintah Abisai saudaranya. Tentara itu berperang melawan tentara Amon.

12) Yoab berkata kepada Abisai, “Jika orang Aram itu terlalu kuat bagiku, engkau harus menolongku, tetapi jika orang Amon itu terlalu kuat bagimu, aku akan menolongmu.

13) Teguhkanlah hatimu, tunjuk keperkasaanmu bagi bangsa kita dan kota-kota dari Allah kita. Dan TUHAN kiranya bertindak untuk melakukan yang baik menurut kehendak-Nya.”

14) Majulah Yoab beserta pasukannya menghadapi perang melawan orang Aram itu, lalu pasukan Aram melarikan diri dari hadapannya.

15) Ketika pasukan Amon melihat bahwa pasukan Aram telah melarikan diri, mereka pun melarikan diri. Mereka melarikan diri dari hadapan Abisai dan tentaranya. Orang Amon kembali ke kotanya dan Yoab ke Yerusalem.

16) Para pemimpin Aram melihat bahwa Israel telah mengalahkan mereka. Jadi, mereka mengirim utusan meminta bantuan dari orang Aram yang tinggal di sebelah timur Sungai Efrat. Sofakh ialah komandan pasukan Hadadezer dari Aram. Sofakh juga memimpin tentara Aram lainnya.

17) Daud mendengar berita bahwa orang Aram telah berkumpul untuk berperang, maka Daud mengumpulkan seluruh umat Israel dan memimpin mereka menyeberangi Sungai Yordan. Mereka berhadapan muka dengan pasukan Aram. Daud menjumpai pasukannya yang telah siap bertempur lalu mereka berperang melawan orang Aram.

18) Pasukan Aram lari dari orang Israel. Daud dan pasukannya menewaskan 7.000 pengendara kereta perang dan 40.000 tentara Aram. Ia juga membunuh Sofakh, komandan pasukan Aram.

19) Ketika para pemimpin Hadadezer melihat bahwa mereka sudah dikalahkan oleh Israel, mereka membuat perdamaian dengan Daud. Mereka menjadi hamba Daud. Jadi, orang Aram tidak bersedia lagi membantu orang Amon.

Pasal 20 (Total ayat 8)
1) [Yoab Membinasakan Orang Amon] Pada saat musim semi, Yoab memimpin tentara Israel keluar untuk berperang. Itulah waktunya pada tahun itu ketika raja-raja pergi berperang, tetapi Daud tinggal di Yerusalem. Tentara Israel pergi ke negeri Amon dan membinasakannya. Kemudian mereka pergi ke kota Raba. Tentara berkemah di sekeliling kota — mereka tinggal di sana untuk menjaga orang yang keluar-masuk kota itu. Yoab dan tentara Israel berperang melawan kota Raba sampai kota itu dibinasakannya.

2) Daud melepaskan mahkota dari kepala raja mereka, beratnya 34,5 kg emas. Ada juga batu permata yang mahal pada mahkota itu. Mahkota itu dipakaikan ke atas kepala Daud. Daud juga mengangkut sejumlah besar barang berharga sebagai jarahan dari kota itu.

3) Ia juga membawa penduduk kota Raba dan memaksa mereka bekerja dengan mempergunakan gergaji, beliung, dan kapak. Semua kota Amon lainnya diperlakukan sama oleh Daud. Kemudian kembalilah Daud bersama semua tentara ke Yerusalem.

4) [Orang Raksasa Filistin Terbunuh] Kemudian terjadilah pertempuran melawan orang Filistin di Gezer. Pada waktu itu Sibkhai dari Husa membunuh Sipai seorang dari keturunan raksasa. Jadi, orang Filistin menjadi hamba bagi orang Israel.

5) Setelah itu terjadi lagi perang melawan orang Filistin. Elhanan anak Yair membunuh Lahmi, saudara Goliat dari kota Gat. Lahmi mempunyai sebuah tombak yang tangkainya mirip balok tukang tenun kain.

6) Kemudian orang Israel berperang dengan orang Filistin di kota Gat. Di kota itu ada seorang laki-laki yang sangat besar. Laki-laki itu mempunyai 6 jari pada setiap tangannya dan 6 jari pada setiap kakinya, jadi seluruhnya 24 jari. Ia juga anak seorang raksasa.

7) Jadi, ketika ia mengejek orang Israel, Yonatan membunuhnya. Yonatan anak Simea. Simea saudara Daud.

8) Orang Filistin adalah keturunan raksasa dari Gat. Mereka dibunuh Daud dan hamba-hambanya.

Pasal 21 (Total ayat 30)
1) [Daud Berdosa karena Menghitung Orang Israel] Musuh menentang umat Israel. Ia mendorong Daud untuk menghitung jumlah orang Israel.

2) Jadi, berkatalah Daud kepada Yoab dan para pemimpin bangsa, “Pergilah, hitunglah jumlah orang Israel yang ada mulai dari Bersyeba sampai Dan, setelah selesai laporkanlah kepadaku, supaya aku tahu berapa orang yang ada.”

3) Jawab Yoab, “Kiranya TUHAN membuat bangsa-Nya 100 kali lipat. Tuan, semua umat Israel hambamu. Mengapa Tuanku Raja ingin melakukan hal itu? Engkau membuat semua umat Israel berdosa.”

4) Namun, Raja Daud keras kepala. Yoab harus melaksanakan yang telah diperintahkan raja, maka berangkatlah Yoab ke seluruh negeri Israel, untuk menghitung orang. Kemudian dia kembali ke Yerusalem

5) dan melaporkan kepada Daud hasil perhitungan penduduk. Ada sebanyak 1.100.000 orang di Israel yang pandai mempergunakan pedang. Dan di Yehuda 470.000 orang.

6) Suku Lewi dan Benyamin tidak dihitung oleh Yoab karena perintah raja itu tidak disukainya.

7) Perintah Raja Daud tidak menyenangkan hati Allah sehingga Ia menghukum Israel.

8) [Allah Menghukum Israel] Kemudian berkatalah Daud kepada Allah, “Aku telah melakukan kesalahan besar. Aku telah berdosa dengan melakukan penghitungan umat Israel. Sekarang aku mohon kepada-Mu, jauhkanlah perasaan bersalah itu dari aku hamba-Mu ini, karena aku telah melakukan kesalahan yang besar.”

9) TUHAN berfirman kepada Gad, pelihatnya Daud. Beginilah perkataan TUHAN, “Pergilah dan katakan kepada Daud, ‘Aku memberikan kepadamu 3 pilihan. Aku akan menghukummu sesuai dengan pilihanmu.’”

10) (21:9)

11) Kemudian pergilah Gad menemui Daud dan berkata kepadanya, “Inilah perkataan TUHAN, ‘Pilihlah hukuman yang mana kauinginkan: Tiga tahun masa kelaparan, atau tiga bulan melarikan diri dari hadapan musuhmu sementara mereka mengejarmu dengan pedangnya, atau tiga hari hukuman dari TUHAN. Penyakit yang mengerikan melanda seluruh negeri, dan malaikat TUHAN akan menjalani seluruh Israel untuk membinasakan orang.’ Daud, Allah mengutus aku. Sekarang tentukanlah apa yang harus kujawab kepada-Nya.”

12) (21:11)

13) Daud berkata kepada Gad, “Keadaan itu sangat sulit bagiku, aku tidak mau ada orang yang menentukan hukumanku. Belas kasihan TUHAN sangat besar, biarlah Dia menentukan bagaimana menghukumku.”

14) Jadi, TUHAN membuat penyakit melanda Israel dan sebanyak 70.000 orang mati.

15) Allah mengirim malaikat membinasakan Yerusalem. Ketika malaikat itu mulai membinasakan Yerusalem, TUHAN melihatnya dan menyesal. Jadi, Tuhan memutuskan untuk tidak membinasakan Yerusalem. Tuhan berkata kepada malaikat itu, “Berhenti. Sudah cukup!” Malaikat TUHAN sedang berdiri dekat tempat pengirikan Ornan, orang Yebus.

16) Daud memandang ke atas dan melihat malaikat TUHAN di langit. Malaikat itu memegang pedangnya di atas kota Yerusalem. Daud bersama para pemimpin sujud dengan kepala mereka ke tanah, semua mengenakan pakaian khusus tanda berdukacita.

17) Daud berkata kepada Allah, “Akulah satu-satunya yang berdosa. Akulah yang memerintahkan supaya orang-orang dihitung. Akulah yang bersalah. Orang Israel tidak mempunyai kesalahan sama sekali. TUHAN, Allahku, biarlah kiranya hukuman-Mu jatuh atas diriku serta keluargaku, tetapi janganlah Engkau menghukum umat-Mu dengan penyakit yang mengerikan ini.”

18) Kemudian malaikat TUHAN menyuruh Gad memberitahukan kepada Daud agar Daud naik ke bukit mendirikan sebuah mezbah bagi TUHAN di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus itu.

19) Gad menyampaikannya kepada Daud, dan Daud pergi ke pengirikan Ornan.

20) Ornan sedang mengirik gandum. Ia berbalik lalu dilihatnya malaikat itu. Keempat anaknya melarikan diri bersembunyi.

21) Daud datang mendekati Ornan. Ornan melihatnya lalu berdiri meninggalkan tempat pengirikan itu dan bersujud sampai ke tanah di depan Daud.

22) Daud berkata kepada Ornan, “Juallah tempat pengirikanmu ini kepadaku supaya aku dapat mendirikan sebuah mezbah untuk menyembah TUHAN di tempat ini dan dengan demikian penyakit yang mengerikan itu akan berhenti.”

23) Ornan berkata kepada Daud, “Ambillah tempat pengirikan ini. Engkau adalah tuan dan rajaku. Lakukanlah yang Tuan kehendaki. Lihatlah, aku juga memberikan lembu jantan untuk kurban bakaran, kayu-kayu pengirikan gandum untuk kayu bakar di atas mezbah, dan gandum untuk kurban sajian. Aku memberikan semuanya kepadamu.”

24) Jawab Raja Daud kepada Ornan, “Tidak, aku akan membayar semuanya dengan harga penuh, aku tidak mau mempersembahkan kurban bakaran kepada TUHAN dengan cuma-cuma. Aku tidak mau memberikan persembahan tanpa membayar apa-apa.”

25) Jadi, Daud membayar sebanyak 7 kg emas untuk tempat itu.

26) Daud membangun sebuah mezbah untuk menyembah TUHAN di sana. Daud mempersembahkan kurban bakaran dan kurban persekutuan. Daud berdoa kepada Tuhan, TUHAN menjawabnya dengan menurunkan api dari langit ke atas mezbah kurban bakaran itu.

27) Kemudian TUHAN memberi perintah kepada malaikat itu supaya mengembalikan pedangnya ke dalam sarungnya.

28) Daud melihat bahwa TUHAN telah menjawabnya di tempat pengirikan Ornan, maka ia memberikan persembahan di sana.

29) Kemah Suci TUHAN dan mezbah kurban bakaran waktu itu terletak di atas bukit di Gibeon. Musa membuat Kemah Suci itu di padang gurun.

30) Daud tidak berani pergi ke Kemah Suci untuk berbicara dengan Allah, karena ia takut kepada malaikat TUHAN dan pedang-Nya.

Pasal 22 (Total ayat 19)
1) Daud mengatakan, “Di tempat inilah akan dibangun Bait TUHAN Allah dan mezbah kurban bakaran bagi Israel.”

2) [Rencana Daud Membangun Bait Tuhan] Daud memerintahkan untuk mengumpulkan semua orang asing yang ada di Israel. Dan dari antara mereka ia memilih tukang-tukang batu. Tugas mereka ialah memotong batu-batu untuk pembangunan Bait Allah.

3) Daud menerima besi untuk membuat paku dan engsel pintu-pintu gerbang. Daud juga menerima tembaga yang tidak tertimbang beratnya.

4) Dan begitu juga banyak kayu cedar yang tidak terhitung banyaknya karena orang Sidon dan Tirus telah membawa sangat banyak kayu cedar kepada Daud.

5) Daud mengatakan, “Kita harus membangun sebuah Rumah yang sangat besar bagi TUHAN, tetapi Salomo anakku masih muda dan kurang berpengalaman. Sedangkan Rumah Allah harus sangat besar dan termasyhur kepada segala bangsa karena besarnya dan keagungannya. Itulah sebabnya, aku membuat rencana untuk itu.” Daud melakukan persiapan yang cukup banyak sebelum ia meninggal.

6) Daud memanggil Salomo, anaknya dan memerintahkannya untuk membangun Bait TUHAN Allah Israel.

7) Daud berkata kepada Salomo, “Anakku, aku mau membangun sebuah Rumah untuk nama TUHAN Allahku,

8) tetapi TUHAN berkata kepadaku, ‘Daud, engkau telah banyak berperang dan telah banyak membunuh orang. Jadi, engkau tidak dapat mendirikan Rumah bagi nama-Ku.

9) Namun, engkau mempunyai seorang anak laki-laki, yaitu seorang pembawa damai. Musuh yang ada di sekitarnya tidak akan mengganggunya, namanya Salomo. Kepada Israel akan Kuberikan damai dan ketenangan selama pemerintahannya.

10) Dialah yang akan membangun Rumah bagi nama-Ku. Ia menjadi anak-Ku dan Aku menjadi Bapanya. Dan Aku membuat kerajaannya kuat. Dan seorang dari keluarganya akan memerintah Israel selamanya’”

11) Daud juga mengatakan, “Sekarang anakku, kiranya TUHAN beserta dengan engkau. Semoga engkau berhasil membangun Rumah bagi TUHAN Allahmu sebagaimana telah dikatakan-Nya.

12) Ia akan membuat engkau menjadi raja Israel. Kiranya TUHAN memberikan kebijaksanaan dan pengertian kepadamu supaya engkau memimpin bangsa ini dan menaati Taurat TUHAN Allahmu.

13) Dan engkau akan berhasil jika engkau berhati-hati mematuhi peraturan dan hukum yang diberikan TUHAN kepada Musa bagi Israel. Kuatlah dan berani. Jangan takut!

14) Ya Salomo, aku sudah kerja keras untuk mempersiapkan pembangunan Bait TUHAN. Aku telah memberikan 3.750 ton emas, 37.500 ton perak, dan begitu banyak tembaga dan besi yang tidak terhitung berat. Kayu dan batu pun telah kuberikan. Dan engkau pun dapat menambahkannya.

15) Engkau mempunyai banyak tukang batu, tukang kayu, serta berbagai ahli dalam setiap pekerjaan.

16) Mereka ahli dalam bidang emas, perak, tembaga, dan besi. Engkau mempunyai banyak ahli yang tidak terhitung jumlahnya. Sekarang mulailah pekerjaan itu. Semoga TUHAN menyertai engkau.”

17) Kemudian Daud memerintahkan semua pemimpin Israel untuk membantu anaknya Salomo.

18) Ia berkata kepada mereka, “TUHAN Allahmu bersama dengan kamu dan memberikan kepadamu masa damai. Tuhan telah menolong aku mengalahkan orang yang tinggal di sekeliling kita. TUHAN dan umat-Nya sekarang menguasai negeri ini.

19) Sekarang serahkanlah hati dan jiwamu kepada TUHAN Allahmu dan lakukanlah hal-hal yang dikatakan-Nya. Bangunlah tempat kudus bagi TUHAN Allah. Bangunlah Rumah bagi nama TUHAN. Kemudian bawalah Kotak Perjanjian TUHAN dan semua peralatan kudus lainnya ke dalam Rumah Allah.”

Pasal 23 (Total ayat 32)
1) [Pembagian Tugas dalam Rumah Tuhan] Daud telah menjadi tua, maka ditetapkannya Salomo anaknya menjadi raja yang baru bagi Israel.

2) Dikumpulkannya semua pemimpin Israel bersama dengan para imam dan orang Lewi.

3) Dihitungnya orang Lewi yang berumur mulai 30 tahun ke atas, mereka semua berjumlah 38.000.

4) Daud mengatakan, “24.000 orang mengawasi pembangunan Bait TUHAN dan 6.000 menjadi pejabat pemerintahan dan hakim.

5) Dan 4.000 orang menjadi penjaga pintu gerbang, 4.000 penyanyi. Aku akan membuat alat musik khusus bagi mereka untuk memuji TUHAN.”

6) Daud membagi orang Lewi dalam tiga kelompok sesuai dengan jumlah anaknya: Gerson, Kohat, dan Merari.

7) [Suku Gerson] Yang termasuk suku Gerson adalah Ladan dan Simei.

8) Ladan mempunyai tiga orang anak, yaitu Yehiel yang tertua, yang lainnya: Zetan dan Yoel.

9) Anak Simei ialah Selomit, Haziel, dan Haran. Semua tiga orang. Mereka inilah menjadi kepala keluarga Ladan.

10) Anak Simei ialah Yahat, Ziza, Yeusy, dan Beria. Semua empat orang.

11) Yahat ialah yang tertua, dan Ziza yang kedua, tetapi Yeusy dan Beria tidak mempunyai banyak anak, jadi mereka dianggap sebagai satu keluarga.

12) [Anak Kohat] Anak Kohat ialah Amram, Yizhar, Hebron, dan Uziel. Semua empat orang.

13) Anak Amram ialah Harun dan Musa. Harun dipilih untuk tugas khusus. Harun dan keturunannya dipilih untuk tugas khusus seumur hidup mereka. Mereka dipilih membakar kemenyan di hadapan TUHAN. Mereka melayani Tuhan sebagai imam. Mereka memakai nama Tuhan dan memberikan berkat kepada umat selamanya

14) Musa abdi Allah dan anak-anaknya termasuk suku Lewi.

15) Anak Musa ialah Gersom dan Eliezer.

16) Sebuel anak Gersom yang tertua.

17) Anak Eliezer yang tertua Rehabya. Eliezer tidak mempunyai anak yang lain, tetapi Rehabya mempunyai banyak anak.

18) Anak Yizhar yang tertua Selomit.

19) Anak Hebron yang tertua Yeria, yang kedua Amarya, yang ketiga Yahaziel, dan Yekameam yang keempat.

20) Anak Uziel yang tertua Mikha dan Yisia yang kedua.

21) [Suku Merari] Anak Merari ialah Mahli dan Musi. Anak Mahli ialah Eleazar dan Kisy.

22) Eleazar meninggal tanpa mempunyai keturunan laki-laki, kecuali anak-anak perempuan. Mereka itu kawin dengan sepupunya, yaitu anak-anak Kisy.

23) Anak Musi ialah Mahli, Eder, dan Yeremot. Semuanya tiga orang.

24) [Tugas Orang Lewi] Itulah keturunan Lewi. Mereka didaftarkan menurut keluarganya. Mereka ialah pemimpin keluarganya. Setiap orang terdaftar menurut namanya. Mereka yang terdaftar berumur 20 tahun ke atas. Mereka bertugas di dalam Bait TUHAN.

25) Daud mengatakan, “TUHAN Allah Israel telah memberikan damai kepada umat-Nya. Ia telah datang ke Yerusalem untuk tinggal di sana selamanya.

26) Dengan demikian, suku Lewi tidak perlu lagi mengangkat Kemah Suci atau peralatan-peralatan untuk acara ibadat.”

27) Perintah Daud yang terakhir kepada orang Israel ialah menghitung keturunan Lewi yang berusia 20 tahun ke atas.

28) Tugas orang Lewi ialah membantu keturunan Harun dalam pelayanan pada Bait TUHAN, mengurus halaman sekitar Bait, ruangan samping, pembersihan peralatan suci untuk ibadat. Tugas mereka ialah melayani dalam Biat Allah.

29) Mereka juga bertanggung jawab untuk menyajikan roti khusus di atas meja di Tempat Suci, tepung, kurban sajian, roti tidak beragi, penggorengan, dan kurban campuran. Mereka melakukan semua pengukuran dan timbangan.

30) Orang Lewi bertugas setiap pagi dan sore dan bersyukur serta memuji TUHAN. Mereka juga melakukannya setiap malam.

31) Mereka mempersiapkan semua kurban bakaran kepada TUHAN pada hari-Hari Sabat, pada perayaan Bulan Baru, dan pada semua hari raya khusus. Mereka melayani di hadapan TUHAN setiap hari. Ada juga peraturan khusus tentang berapa banyak orang Lewi harus melayani setiap waktu.

32) Jadi, orang Lewi melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukannya. Mereka memelihara Kemah Suci. Mereka juga membantu keluarganya, keturunan Harun. Mereka menolong para imam dalam pelayanan pada Bait TUHAN.

Pasal 24 (Total ayat 31)
1) [Pembagian Para Imam] Inilah kelompok anak Harun: Anak Harun adalah Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar,

2) tetapi Nadab dan Abihu meninggal sebelum ayah mereka meninggal. Nadab dan Abihu tidak mempunyai anak sehingga Eleazar dan Itamar bertugas sebagai imam.

3) Daud membagi suku Eleazar dan Itamar atas dua bagian. Daud melakukannya agar mereka dapat melakukan tugas yang diberikan kepada mereka. Daud melakukannya dengan pertolongan Zadok dan Ahimelekh. Zadok ialah keturunan Eleazar dan Ahimelekh keturunan Itamar.

4) Di pihak keluarga Eleazar terdapat lebih banyak pemimpin daripada di pihak keluarga Itamar. Ada 16 orang pemimpin dari keluarga Eleazar dan 8 dari keluarga Itamar.

5) Pembagian mereka itu dilakukan dengan membuang undi secara adil karena ada petugas di Tempat Suci dan sebagai imam. Mereka semua berasal dari keluarga Eleazar dan Itamar.

6) Semaya anak Netaneel sebagai sekretaris. Ia seorang Lewi. Ia mencatat nama-nama keturunan itu. Dia menulis nama-nama itu di depan Raja Daud dan para pemimpin ini: Imam Zadok, Ahimelekh, dan para pemimpin keluarga imam dan dari keluarga Lewi. Ahimelekh ialah anak Abyatar. Setiap kali mereka membuang undi, satu orang terpilih lalu Semaya menuliskan nama orang itu. Jadi, mereka membagi tugas itu di antara orang dari keluarga Eleazar dan Itamar.

7) Kelompok pertama ialah kelompok Yoyarib. Yang kedua kelompok Yedaya.

8) Yang ketiga kelompok Harim. Yang keempat kelompok Seorim.

9) Yang kelima kelompok Malkia. Yang keenam kelompok Miyamin.

10) Yang ketujuh kelompok Hakos. Yang kedelapan kelompok Abia.

11) Yang kesembilan kelompok Yesua. Yang kesepuluh kelompok Sekhanya.

12) Yang kesebelas kelompok Elyasib. Yang kedua belas kelompok Yakim.

13) Yang ketiga belas kelompok Hupa. Yang keempat belas kelompok Yesebeab.

14) Yang kelima belas kelompok Bilga. Yang keenam belas kelompok Imer.

15) Yang ketujuh belas kelompok Hezir. Yang kedelapan belas kelompok Hapizes.

16) Yang kesembilan belas kelompok Petahya. Yang kedua puluh kelompok Yehezkel.

17) Yang kedua puluh satu kelompok Yakhin. Yang kedua puluh dua kelompok Gamul.

18) Yang kedua puluh tiga kelompok Delaya. Yang kedua puluh empat kelompok Maazya.

19) Itulah kelompok-kelompok yang dipilih melayani dalam Bait TUHAN. Mereka menaati peraturan Harun untuk melayani dalam Rumah Allah, yang TUHAN Allah Israel telah memberikan kepada Harun.

20) [Orang Lewi Lainnya] Inilah nama keturunan Lewi lainnya: Dari keturunan Amram: Subael. Dari keturunan Subael: Yehdeya.

21) Dari anak Rehabya: Yisia, anak yang tertua.

22) Dari anak Yizhar: Selomot. Dari anak Selomot: Yahat.

23) Dari anak Hebron: Yeria, anak yang tertua. Amarya anaknya yang kedua. Yahaziel anaknya yang ketiga, dan Yekameam anaknya yang keempat.

24) Anak Uziel: Mikha. Anak Mikha: Samir.

25) Saudara Mikha: Yisia. Anak Yisia: Zakharia.

26) Keturunan Merari: Mahli, Musi, dan Yaazia.

27) Yaazia anak Merari mempunyai anak yang bernama Syoham, Zakur, dan Hibri.

28) Anak Mahli: Eleazar, tetapi Eleazar tidak mempunyai anak.

29) Anak Kisy: Yerahmeel.

30) Anak Musi: Mahli, Eder, dan Yerimot. Itulah para pemimpin keluarga Lewi. Mereka terdaftar dalam keluarganya.

31) Mereka melakukan undi seperti halnya para saudara mereka dari keturunan Harun. Mereka membuang undi di hadapan Raja Daud, Zadok, Ahimelekh, dan pemimpin keluarga imam serta orang Lewi. Keluarga tertua dan keluarga yang paling muda diperlakukan sama dalam tugas mereka.

Pasal 25 (Total ayat 31)
1) [Kelompok Penyanyi] Daud bersama para komandan tentaranya memilih anak Asaf, yaitu Heman dan Yedutun untuk melakukan pekerjaan khusus. Mereka bernubuat dengan memakai kecapi, harpa, dan canang. Berikut ini ialah daftar para petugas dengan cara itu:

2) Dari keluarga Asaf ialah Zakur, Yusuf, Netanya, dan Asarela. Raja Daud memilih Asaf untuk bernubuat. Dan Asaf memimpin anak-anaknya.

3) Dari keluarga Yedutun adalah Gedalya, Zeri, Yesaya, Simei, Hasabya, dan Matica. Semuanya enam orang. Yedutun memimpin mereka. Yedutun memakai kecapi untuk bernubuat, bersyukur, dan memuji TUHAN.

4) Anak Heman yang melayani ialah Bukia, Matanya, Uziel, Sebuel, Yerimot, Hananya, Hanani, Eliata, Gidalti, Romamti-Ezer, Yosbekasa, Maloti, Hotir, dan Mahaziot.

5) Mereka semuanya anak Heman. Heman adalah pelihat Daud. Allah telah menjanjikan kepada Heman untuk membuat kedudukannya menjadi kokoh. Allah menjanjikan untuk membuat Heman kuat. Jadi, Heman mempunyai banyak anak, 14 anak laki-laki dan tiga anak perempuan.

6) Heman memimpin anak-anaknya dalam nyanyian di dalam Bait TUHAN. Mereka memakai canang, harpa, dan kecapi. Begitulah cara mereka melayani di Bait Allah.

7) Jumlah seluruhnya 288 orang bersama keluarga mereka, yang telah dilatih untuk terampil dalam menyanyi memuliakan TUHAN.

8) Mereka melakukan undi untuk menentukan tugas masing-masing. Setiap orang diperlakukan sama, baik tua maupun muda, baik guru maupun murid.

9) Undi pertama, dipilih dua belas orang dari anak dan keluarga Asaf. Undi ke-2, dipilih dua belas orang dari anak dan keluarga Gedalya.

10) Undi ketiga, dipilih dua belas orang dari anak dan keluarga Zakur.

11) Undi keempat, dipilih dua belas orang dari anak dan keluarga Yizri.

12) Undi kelima, dipilih dua belas orang dari anak dan keluarga Netanya.

13) Undi keenam, dipilih dua belas orang dari anak dan keluarga Bukia.

14) Undi ketujuh, dipilih dua belas orang dari anak dan keluarga Yesarela.

15) Undi kedelapan, dipilih dua belas orang dari anak dan keluarga Yesaya.

16) Undi kesembilan, dipilih dua belas orang dari anak dan keluarga Matanya.

17) Undi kesepuluh, dipilih dua belas orang dari anak dan keluarga Simei.

18) Undi kesebelas, dipilih dua belas orang dari anak dan keluarga Azarel.

19) Undi kedua belas, dipilih dua belas orang dari anak dan keluarga Hasabya.

20) Undi ketiga belas, dipilih dua belas orang dari anak dan keluarga Subael.

21) Undi keempat belas, dipilih dua belas orang dari anak dan keluarga Matica.

22) Undi kelima belas, dipilih dua belas orang dari anak dan keluarga Yeremot.

23) Undi keenam belas, dipilih dua belas orang dari anak dan keluarga Hananya.

24) Undi ketujuh belas, dipilih dua belas orang dari anak dan keluarga Yosbekasa.

25) Undi kedelapan belas, dipilih dua belas orang dari anak dan keluarga Hanani.

26) Undi kesembilan belas, dipilih dua belas orang dari anak dan keluarga Maloti.

27) Undi kedua puluh, dipilih dua belas orang dari anak dan keluarga Eliata.

28) Undi kedua puluh satu, dipilih dua belas orang dari anak dan keluarga Hotir.

29) Undi kedua puluh dua, dipilih dua belas orang dari anak dan keluarga Gidalti.

30) Undi kedua puluh tiga, dipilih dua belas orang dari anak dan keluarga Mahaziot.

31) Undi kedua puluh empat, dipilih dua belas orang dari anak dan keluarga Romamti-Ezer.

Pasal 26 (Total ayat 32)
1) [Petugas Penjaga Pintu] Kelompok-kelompok penjaga pintu: Dari orang Korah ialah Meselemya anak Kore, salah satu keturunan dari Asaf.

2) Anak Meselemya yang tertua ialah Zakharia, Yediael yang kedua, Zebaja yang ketiga, Yatniel yang keempat,

3) Elam yang kelima, Yohanan yang keenam, Elyoenai yang ketujuh.

4) Obed-Edom dan anaknya. Anaknya yang tertua Semaya, Yozabad yang kedua, Yoah yang ketiga, Sakhar yang keempat, Netaneel yang kelima,

5) Amiel yang keenam, Isakhar yang ketujuh, Peuletai yang kedelapan. Allah memang memberkati Obed-Edom.

6) Semaya anak Obed-Edom juga mempunyai anak yang menjadi pemimpin dalam keluarga mereka karena mereka ialah prajurit yang gagah perkasa.

7) Anak Semaya ialah Otni, Refael, Obed, dan Elzabad serta saudara-saudaranya, yaitu Elihu dan Semakya, juga ialah prajurit yang gagah berani.

8) Mereka itu ialah keturunan Obed-Edom. Mereka sendiri serta anak-anaknya dan saudara-saudaranya ialah orang-orang yang mampu melaksanakan tugas pekerjaannya, jumlahnya 62 orang dari keturunan Obed-Edom.

9) Meselemya juga mempunyai anak dan saudara yang juga pemberani, semuanya 18 orang.

10) Inilah para penjaga pintu dari keluarga Merari, yaitu Hosa. Simri telah dipilih menjadi anak pertama, namun dia sebenarnya bukanlah anak yang tertua, tetapi ayahnya memilihnya sebagai anak pertama.

11) Hilkia anak yang kedua, Tebalya yang ketiga, dan Zakharia yang keempat. Semua anak dan saudara Hosa jumlahnya 13.

12) Inilah pimpinan kelompok penjaga pintu gerbang, yang bertugas sama seperti yang dilakukan oleh saudara-saudara mereka, yaitu melayani pekerjaan dalam Bait TUHAN.

13) Setiap keluarga mendapat satu pintu gerbang untuk dijaga. Undi diadakan untuk memilih satu pintu gerbang bagi satu keluarga. Tua dan muda diperlakukan sama.

14) Undi untuk pintu sebelah timur jatuh pada Selemya, kemudian mereka melakukan undi untuk anaknya Zakharia, seorang penasihat yang bijaksana. Baginya undi jatuh untuk pintu gerbang sebelah utara.

15) Obed-Edom ke bagian undi di pintu gerbang selatan dan anak-anaknya memperoleh undi untuk bagian penyimpanan perlengkapan yang harus mereka awasi.

16) Supim dan Hosa dipilih untuk pintu gerbang barat dan pintu gerbang Syalekhet pada jalan yang menanjak. Penjaga-penjaga berdiri berdampingan.

17) Di sebelah timur ada 6 orang Lewi menjaga pintu gerbang setiap hari, di sebelah utara 4 orang, di sebelah selatan 4 orang, dan 2 orang menjaga di gudang penyimpanan perlengkapan.

18) Empat orang menjaga di halaman sebelah barat dan dua orang ditempatkan pada jalan menuju halaman khusus itu.

19) Begitulah pembagian penjaga pintu gerbang. Mereka terdiri dari keluarga Korah dan Merari.

20) [Bendahara dan Petugas Penting Lainnya] Ahija dari suku Lewi bertugas untuk pengawasan barang-barang berharga dalam Bait Allah serta Tempat Kudus tempat penyimpanan barang-barang suci.

21) Ladan adalah keluarga Gerson. Yehiel salah seorang dari pemimpin-pemimpin keluarga Ladan.

22) Anak Yehiel ialah Zetam dan saudaranya Yoel bertugas mengawasi barang-barang berharga di dalam Bait TUHAN.

23) Penjaga lainnya ialah dari keluarga Amram, Yizhar, Hebron, dan Uziel.

24) Sebuel ialah anak Gersom. Gersom anak Musa. Sebuel bertanggung jawab sebagai pemimpin atas barang-barang berharga.

25) Inilah keluarga Sebuel: Keluarganya dari Eliezer ialah Rehabya anak Eliemer, Yesaya anak Rehabya, dan Yoram anak Yesaya, Zikhri anak Yoram, dan Selomit anak Zikhri.

26) Selomit bersama saudara-saudaranya bertugas untuk mengawasi semua barang suci yang diserahkan oleh Raja Daud. Para pemimpin pasukan juga memberikan barang-barang untuk Bait Tuhan.

27) Mereka memberikan barang-barang rampasan itu untuk dipergunakan sebagai persediaan dalam perbaikan dan pemeliharaan Bait TUHAN.

28) Selomit dan saudara-saudaranya mengawasi barang-barang yang telah diberikan umat untuk dipergunakan untuk Rumah Tuhan. Termasuk barang-barang yang diberikan oleh Samuel, pelihat itu, Saul anak Kisy, Abner anak Ner, dan Yoab anak Zeruya.

29) Dari keluarga Yizhar ialah Kenanya dan anak-anaknya mendapat tugas di luar Bait Tuhan sebagai pejabat dan hakim di berbagai tempat di Israel.

30) Dari keluarga Hebron adalah Hasabya beserta saudara-saudaranya yang berjumlah 1.700 orang yang gagah berani. Mereka bertugas mengatur pemerintahan raja dan pelayanan pekerjaan TUHAN di Israel bagian barat Sungai Yordan.

31) Dari pihak keluarga Hebron, Yaria ialah pemimpin mereka sesuai dengan sejarah keluarga. Ketika Daud telah menjadi raja selama 40 tahun, dia menyuruh orang untuk memeriksa dalam sejarah keluarga siapa saja orang yang kuat dan terampil. Beberapa dari mereka itu terdapat di antara keluarga Hebron yang tinggal di kota Yaezer di Gilead.

32) Yeria mempunyai 2.700 sanak keluarga yang gagah berani dan pemimpin keluarga. Raja Daud menetapkan ke-2.700 orang itu sebagai penanggung jawab memimpin suku Ruben, Gad, dan setengah suku Manasye dalam urusan pekerjaan Allah dan tugas kerajaan.

Pasal 27 (Total ayat 34)
1) [Kelompok Angkatan Perang] Inilah daftar orang Israel yang melayani Allah di bidang ketentaraan. Setiap kelompok bertugas satu bulan setiap tahun. Mereka bertugas selaku kepala keluarga, komandan, panglima, dan polisi yang melayani raja. Setiap kelompok tentara terdiri dari 24.000 orang.

2) Yasobam anak Zabdiel bertugas memimpin kelompok pertama pada bulan pertama. Kelompoknya terdiri dari 24.000 orang.

3) Ia berasal dari keturunan Peres menjadi komandan dari angkatan perang untuk bulan pertama.

4) Dodai orang Ahohi memimpin kelompok pada bulan kedua, yang terdiri dari 24.000 orang.

5) Komandan ketiga ialah Benaya untuk bulan ke-3. Benanya ialah anak Imam kepala Yeyada, yang terdiri dari 24.000 orang.

6) Benaya inilah pejuang yang gagah berani di antara 30 pahlawan dan mengepalai mereka itu. Anaknya Amizabad memimpin kelompoknya.

7) Komandan keempat untuk bulan keempat ialah Asael, saudara Yoab yang kemudian digantikan oleh Zebaja anaknya. Kelompoknya terdiri dari 24.000 orang.

8) Komandan kelima untuk bulan kelima ialah Samhut keluarga Yizrah, yang terdiri dari 24.000 orang.

9) Komandan keenam untuk bulan keenam ialah Ira anak Ikesy, dari kota Tekoa, yang terdiri dari 24.000 orang.

10) Komandan ketujuh untuk bulan ketujuh ialah Heles, orang Peloni dari keturunan Efraim, yang terdiri dari 24.000 orang.

11) Komandan kedelapan untuk bulan kedelapan ialah Sibkhai, orang Husa dari keluarga Zerah, yang terdiri dari 24.000 orang.

12) Komandan kesembilan untuk bulan kesembilan ialah Abiezer, dari kota Anatot dari suku Benyamin, yang terdiri dari 24.000 orang.

13) Komandan kesepuluh untuk bulan kesepuluh ialah Maharai, orang Netofa dari keluarga Zerah, yang terdiri dari 24.000 orang.

14) Komandan kesebelas untuk bulan kesebelas ialah Benaya, orang Piraton dari suku Efraim, yang terdiri dari 24.000 orang.

15) Komandan kedua belas untuk bulan kedua belas ialah Heldai, orang Netofa dari keluarga Otniel, yang terdiri dari 24.000 orang.

16) [Kepala-kepala Suku] Kepala-kepala suku Israel ialah: Suku Ruben: Eliezer anak Zikhri. Suku Simeon: Sefaca anak Maakha.

17) Suku Lewi: Hasabya anak Kemuel. Suku Harun: Zadok.

18) Suku Yehuda: Elihu saudara Daud. Suku Isakhar: Omri anak Mikhael.

19) Suku Zebulon: Yismaya anak Obaja. Suku Naftali: Yerimot anak Azriel.

20) Suku Efraim: Hosea anak Azazya. Suku Manasye Barat: Yoel anak Pedaya.

21) Suku Manasye Timur: Yido anak Zakharia. Suku Benyamin: Yaasiel anak Abner.

22) Suku Dan: Azarel anak Yeroham. Mereka itulah kepala suku Israel.

23) [Daud Menghitung Orang Israel] Banyak sekali jumlah orang Israel sebab TUHAN telah berjanji membuat mereka sebanyak bintang di langit. Jadi, Daud hanya menghitung orang yang berusia 20 tahun ke atas.

24) Yoab anak Zeruya mulai menghitung, namun pekerjaan itu tidak selesai, karena Allah marah. Itulah sebabnya, jumlah umat itu tidak masuk ke dalam Sejarah Raja Daud.

25) [Para Pegawai Raja] Inilah daftar pegawai yang bertanggung jawab atas harta benda raja: Azmawet anak Adiel mengawasi tempat-tempat perlengkapan raja. Yonatan anak Uzia mengawasi tempat-tempat perlengkapan di kota-kota kecil, desa-desa, ladang, dan menara-menara.

26) Ezri anak Kelub mengawasi para petani di ladang.

27) Simei dari Rama mengawasi kebun-kebun anggur. Zabdi dari Syifmi mengawasi gudang-gudang dan anggur yang datang dari kebun anggur.

28) Baal-Hanan dari Geder mengawasi pohon-pohon zaitun dan ara di daerah pebukitan sebelah barat. Yoas mengawasi tempat penyimpanan minyak zaitun.

29) Sitrai dari Saron mengawasi ternak di sekitar Saron. Safat anak Adlai mengawasi ternak di daerah lembah.

30) Obil orang Ismael mengawasi unta-unta. Yehdeya orang Meronot mengawasi keledai-keledai.

31) Yazis orang Hagri mengawasi domba-domba. Mereka semuanya pemimpin yang memelihara harta benda Raja Daud.

32) Yonatan penasihat yang bijaksana dan jurutulis. Ia paman Daud. Yehiel anak Hakmoni mengurus anak-anak raja.

33) Ahitofel seorang penasihat raja. Husai orang Arki ialah sahabat raja.

34) Yoyada dan Abyatar mengambil alih tugas Ahitofel selaku penasihat raja. Yoyada ialah anak Benaya. Yoab komandan pasukan kerajaan.

Pasal 28 (Total ayat 21)
1) [Rencana Daud tentang Rumah Tuhan] Daud mengumpulkan semua pemimpin umat Israel ke Yerusalem, yaitu para kepala suku, pimpinan yang bertanggung jawab atas pekerjaan raja, komandan, panglima, kepala urusan harta benda serta ternak milik raja dan anak-anaknya, para pejabat penting, para pahlawan, dan semua tentara yang gagah berani.

2) Raja Daud berdiri dan berkata, “Dengarlah aku, hai saudara-saudaraku dan bangsaku. Dalam hatiku ada keinginan untuk mendirikan sebuah tempat peristirahatan untuk Kotak Perjanjian TUHAN dan tempat tumpuan kaki Allah. Dan aku telah mengadakan persiapan untuk membangun rumah bagi Allah.

3) Allah berkata kepadaku, ‘Engkau Daud tidak akan mendirikan rumah bagi nama-Ku, karena engkau tentara yang telah banyak membunuh orang.’

4) TUHAN Allah Israel telah memilih suku Yehuda untuk memimpin kedua belas suku Israel. Kemudian dari suku itu, Allah telah memilih keluarga ayahku dan dari keluarga itu Allah memilih aku menjadi raja Israel.

5) TUHAN telah memberikan banyak anak kepadaku. Dan dari anak yang banyak itu TUHAN memilih Salomo menjadi raja Israel yang baru.

6) Ia berkata kepadaku, ‘Hai Daud, anakmu Salomo, dia akan membangun Rumah-Ku serta pelatarannya karena Aku memilihnya sebagai anak-Ku dan Aku menjadi Bapanya.

7) Salomo patuh atas hukum dan perintah-Ku sekarang. Jika ia terus mematuhi hukum-Ku, Aku akan membuat kerajaannya kuat selamanya’

8) Sekarang di hadapan seluruh Israel, umat TUHAN, dan di hadapan Allah, aku berkata kepadamu: Berhati-hatilah dalam mengikuti semua perintah TUHAN Allahmu, maka kamu dapat memiliki tanah yang baik ini dan mewariskannya kepada keturunanmu selamanya.

9) Dan engkau, hai anakku Salomo, kenallah Allah dari ayahmu dan beribadatlah kepada-Nya dengan hati yang tulus. Bersukacitalah dalam hatimu untuk melayani Allah karena TUHAN tahu hati setiap orang. Tuhan mengetahui setiap pikiran. Jika engkau minta tolong kepada-Nya, engkau menerima jawaban. Namun, jika engkau berbalik dari Dia, maka Ia meninggalkan engkau selamanya.

10) Hai Salomo, mengertilah bahwa TUHAN sudah memilihmu, untuk mendirikan Tempat Kudus-Nya — Rumah Allah itu. Kuatkan dirimu dan selesaikanlah tugas itu.”

11) Kemudian Daud memberikan kepada anaknya Salomo, rencana pembangunan Bait Tuhan, pelataran, ruangan penyimpanan barang berharga, ruangan atas, ruangan dalam, dan tempat khusus untuk meminta pengampunan dosa.

12) Daud telah membuat rencana untuk semua bagian dari Bait TUHAN. Ia memberikan rencana itu kepada Salomo, yaitu tentang pelataran, semua ruangan di sekelilingnya, gudang penyimpanan barang, penyimpanan barang-barang kudus untuk dipergunakan di dalam Rumah Allah.

13) Daud juga memberitahukan kepada Salomo tentang pembagian tugas para imam dan orang Lewi serta semua pekerjaan di dalam Bait TUHAN, dan segala jenis peralatan yang dipergunakan dalam pelayanan di situ.

14) Daud juga mengatakan berapa banyak emas dan perak yang harus dipakai untuk membuat semua peralatan yang dipergunakan dalam pelayanan.

15) Ada rencana untuk membuat lampu dan tiangnya dari emas, demikian juga lampu dan tiangnya dari perak. Dan juga membuat tiang-tiang lampu yang berbeda-beda menurut keperluannya.

16) Daud juga menerangkan berapa banyak emas untuk meja tempat roti dan berapa banyak perak untuk meja.

17) Demikian juga beberapa emas murni untuk membuat garpu, mangkuk, dan kendi, piring; beberapa perak untuk membuat piring.

18) Dia menjelaskan kepadanya berapa berat emas murni yang diperlukan untuk membuat mezbah pembakaran kemenyan yang menghasilkan bau harum sebagai persembahan bagi Allah. Daud juga memberikan rencana pembuatan kereta perang Allah — tempat belas kasihan dengan malaikat kerub yang membentangkan sayapnya di atas Kotak Perjanjian TUHAN. Malaikat kerub terbuat dari emas.

19) Daud mengatakan, “Semua rencana itu telah tertulis dengan bimbingan TUHAN kepadaku. Ia menolong aku untuk mengerti rencana itu secara terperinci.”

20) Daud juga berkata kepada anaknya Salomo, “Kuatkan hatimu dan beranilah dan selesaikan pekerjaan itu. Jangan takut karena TUHAN Allah, Allahku menyertaimu. Ia akan menolongmu sampai semua pekerjaan itu selesai. Ia tidak akan meninggalkan engkau. Engkau membangun Bait TUHAN.

21) Kelompok para imam dan orang Lewi sudah siap melaksanakan segala pekerjaan pada Bait Allah. Setiap ahli siap menolong engkau dalam segala pekerjaan. Para pemimpin serta rakyat semuanya taat pada setiap perintahmu.”


Pasal 29 (Total ayat 30)

1) [Pemberian untuk Pembangunan Bait Tuhan] Raja Daud berkata kepada seluruh orang Israel yang telah berkumpul itu, “Allah telah memilih anakku Salomo. Salomo masih muda dan dia tidak tahu semua yang diperlukannya untuk melakukan pekerjaan itu, tetapi pekerjaan itu sangat penting. Rumah itu bukanlah untuk manusia, tetapi untuk TUHAN Allah.

2) Aku telah berusaha dengan segala kemampuanku untuk merencanakan pembangunan Bait Allahku. Aku telah memberikan emas untuk peralatan emas, perak untuk peralatan perak, tembaga untuk peralatan tembaga, besi untuk peralatan besi, dan kayu untuk peralatan kayu, batu-batu akik untuk disusun, ubin-ubin, berbagai jenis batu yang berwarna-warni, dan marmer putih. Aku telah memberikan banyak bahan itu untuk pembangunan Bait Allah.

3) Aku membuat pemberian khusus yang terdiri dari emas dan perak untuk Bait Allahku. Aku melakukan itu sebab aku sungguh-sungguh menginginkan supaya Rumah-Nya dibangun. Aku memberikannya untuk membangun Tempat Suci.

4) Aku telah memberikan 110 ton emas murni dari Ofir dan 263 ton perak murni untuk pelapisan dinding ruangan di Rumah itu.

5) Aku sudah memberikan emas dan perak untuk semua peralatan dari emas dan perak supaya orang yang ahli dapat membuat bermacam-macam peralatan untuk pelayanan. Sekarang berapa banyak dari kamu orang Israel bersedia untuk mengabdikan diri bagi TUHAN hari ini?”

6) Para kepala keluarga, para kepala suku Israel, para panglima, komandan, dan para pemimpin yang bertanggung jawab dalam pekerjaan raja menyatakan kesediaannya untuk menyumbangkan barang-barang berharga.

7) Inilah yang diberikan untuk Rumah Allah: 190 ton emas, 375 ton perak, 675 ton tembaga, dan 3.750 ton besi.

8) Siapa saja yang memiliki batu-batu mulia memberikannya kepada bendahara Bait TUHAN, yaitu Yehiel, keluarga Gerson.

9) Umat itu sangat senang karena para pemimpinnya dengan senang menyumbang begitu banyak. Para pemimpin memberi secara sukarela kepada TUHAN dari hati yang murni. Raja Daud pun sangat senang.

10) [Nyanyian Pujian Daud] Kemudian Daud memuji TUHAN di hadapan semua umat yang telah berkumpul. Daud mengatakan, “Ya TUHAN Allah Israel, Bapa kami, terpujilah Engkau selama-lamanya.

11) Kebesaran, kuasa, kemuliaan, kemenangan, dan pujian adalah milik-Mu karena segala sesuatu di surga dan di bumi milik-Mu. TUHAN, kepunyaan-Mulah Kerajaan dan Engkaulah Kepala, Penguasa atas segala-galanya.

12) Kekayaan dan hormat datangnya dari Engkau. Engkaulah menguasai segala-galanya. Di dalam tangan-Mulah terletak kuasa dan kekuatan, dan dalam tangan-Mulah kuasa untuk menjadikan seseorang besar dan berkuasa.

13) Dan sekarang, ya Allah kami, kami bersyukur kepada-Mu dan kami memuji nama-Mu yang agung itu.

14) Semua hal itu tidak datang dari aku dan bangsaku. Semuanya datang dari Engkau. Kami hanya mengembalikan kepada-Mu yang kami terima dari Engkau.

15) Kami ini orang asing dan pendatang seperti nenek moyang kami. Masa hidup kami di atas bumi ini seperti bayang-bayang yang melintas, dan kami tidak dapat menghentikannya.

16) Ya TUHAN Allah kami, kami telah mengumpulkan semuanya itu, untuk membangun Rumah-Mu. Kami membangun Bait -Mu ini untuk memuliakan nama-Mu, tetapi semuanya itu berasal dari Engkau. Segala sesuatu ialah milik-Mu.

17) Ya Allahku, aku tahu bahwa Engkau menguji orang, dan Engkau bergembira, apabila orang melakukan yang baik. Aku menyerahkan semuanya ini kepada-Mu dengan sukacita, dengan hati yang murni dan tulus. Aku melihat umat-Mu berkumpul di sini. Dan aku melihat bahwa mereka dengan sukacita memberikan persembahan kepada-Mu.

18) TUHAN, Engkau adalah Allah bapa leluhur kami Abraham, Ishak, dan Yakub. Tolonglah umat-Mu merencanakan hal-hal yang benar. Tolonglah mereka setia dan benar terhadap Engkau.

19) Dan tolonglah anakku Salomo supaya benar terhadap Engkau. Tolonglah dia senantiasa menaati semua perintah, hukum, dan peraturan-Mu. Tolonglah Salomo melakukan semua hal itu. Dan tolonglah dia membangun kota yang kuat yang telah kurencanakan.”

20) Kemudian Daud berkata kepada seluruh umat yang berkumpul itu, “Sekarang berikanlah pujian bagi TUHAN Allahmu.” Jadi, seluruh umat itu menaikkan pujian kepada TUHAN Allah, Allah yang disembah oleh nenek moyang mereka. Mereka menundukkan kepala dan sujud memuliakan TUHAN dan raja.

21) [Salomo Menjadi Raja] Keesokan harinya umat itu mempersembahkan kurban bakaran kepada TUHAN, yaitu 1.000 sapi jantan, 1.000 domba jantan, dan 1.000 anak domba jantan serta kurban minumannya, dan sangat banyak kurban kepada TUHAN untuk umat Israel,

22) pada hari mereka makan dan minum bersama TUHAN dalam suasana penuh kegembiraan. Mereka mengurapi Salomo anak Daud sebagai raja untuk kedua kalinya dan mengangkat Zadok sebagai imam. Mereka melakukan hal itu di tempat TUHAN.

23) Kemudian Salomo menempati takhta TUHAN sebagai raja menggantikan kedudukan ayahnya Daud. Ia seorang yang sangat berhasil dan semua orang Israel taat kepadanya.

24) Semua pemimpin, tentara, dan semua anak Raja Daud menerima Salomo sebagai raja dan menaatinya.

25) TUHAN membuat Salomo sangat besar. Semua orang Israel tahu bahwa Tuhan membuatnya besar. Ia memberikan kepada Salomo kehormatan yang harus dimiliki seorang raja, yang belum pernah diterima seorang raja Israel sebelumnya.

26) [Daud Meninggal] Daud anak Isai telah menjadi raja atas seluruh Israel selama 40 tahun. Dia menjadi raja di kota Hebron selama 7 tahun dan 33 tahun di Yerusalem.

(27) empat puluh tahun lamanya. Di Hebron ia memerintah selama 7 tahun dan di Yerusalem selama 33 tahun.

28) Ia meninggal pada usia lanjut. Ia telah menikmati kehidupan yang baik dan cukup lama, penuh kekayaan, dan kehormatan. Salomo anaknya menggantikan kedudukannya sebagai raja.

29) Riwayat hidup Raja Daud, dari awal hingga akhir, semua tertulis di dalam buku yang ditulis oleh Samuel pelihat itu, Natan nabi itu, serta Gad pelihat itu.

30) Tulisan itu menceritakan tentang semua hal yang telah dilakukan Daud sebagai raja Israel. Mereka menceriterakan kekuasaan Daud dan semua yang terjadi padanya. Dan mereka juga menceritakan tentang keadaan Israel dan semua kerajaan di sekeliling mereka.


Bacaan Lainnya

Sumber bacaan: Ligonier, Biblica

Pinter Pandai “Bersama-Sama Berbagi Ilmu”
Quiz | Matematika | IPA | Geografi & Sejarah | Info Unik | Lainnya | Business & Marketing

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *