Yudit (Judith) Pasal 1-16

33 min read

Yudit

Kitab Yudit mempunyai setting yang tragis yang menarik bagi para patriot Yahudi dan memperingatkan kepada para pembacanya agar menaati Hukum agama Yahudi. Narasi Kitab Yudit dimulai dari seorang janda Manasye yang saleh, yang kecewa dengan saudara-saudara sebangsanya karena tidak mau melawan para penjajah asing mereka.

Namanya adalah Yudit, yang dalam bahasa Ibrani berarti “Perempuan Yahudi”. Ia berhasil menyelamatkan Israel dari penghancuran total yang dilakukan oleh tentara Asyur. Dalam kitab ini berisi macam-macam sindiran terhadap era Asyur, Babel, dan Persia.

Yudit Pasal 1

Raja Arfaksad dan raja Nebukadnezar

1

Dalam tahun kedua belas pemerintahan Nebukadnezar yang menjadi raja orang-orang Asyur di Niniwe, kota yang besar. Pada zaman itu Arfaksad menjadi raja orang-orang Media di Ekbatana.

2

Di keliling kota Ekbatana raja Arfaksad membangun sebuah tembok dari batu persegi yang besar, selebar tiga hasta dan sepanjang enam hasta. Tingginya tembok itu dibuatnya tujuh puluh hasta dan lebarnya lima puluh hasta.

3

Di atas semua pintu gerbang kota itu didirikannya menara setinggi seratus hasta dan pada alasnya selebar enam puluh hasta.

4

Tingginya pintu gerbang sendiri adalah tujuh puluh hasta dan lebarnya empat puluh hasta, supaya bala tentaranya serta barisan-barisan pasukan jalan dapat ke luar.

5

Maka pada zaman itu raja Nebukadnezar bertempur dengan raja Arfaksad di dataran yang besar yang terletak di daerah Ragau.

6

Semua penduduk pegunungan dan semua penduduk tepi sungai-sungai Efrat, Tigris dan Hidaspes dan juga penduduk dataran raja orang-orang Elumais, yaitu Ariokh, bergabung dengannya. Banyak bangsa menggabungkan diri dengan ikatan-ikatan perang orang Heleud.

Percuma raja Nebukadnezar menuntut bangsa-bangsa di bagian barat menaklukkan diri

7

Adapun Nebukadnezar, raja orang-orang Asyur, mengirimkan utusan kepada semua penduduk negeri Persia dan segala penduduk daerah di sebelah barat, yakni kepada penduduk Kilikia, Damsyik, Libanon dan Antilibanon serta kepada semua orang yang mendiami pantai laut,

8

kepada bangsa penghuni daerah Karmel, Gilead, Galilea Hulu dan dataran besar Esdrelon;

9

kepada semua orang di daerah Samaria serta anak-anak kotanya; kepada penduduk daerah di seberang sungai Yordan sampai ke Yerusalem, Batane, Helus dan Kadesy hingga sungai Mesir dan kota Tafne, Raamses serta seluruh daerah Gosyen

10

sampai ke sebelah sana kota Tanis dan Memfis, pendeknya kepada segenap penduduk negeri Mesir hingga ke perbatasan Etiopia.

11

Tetapi semua penduduk segala negeri itu menghina titah Nebukadnezar, raja orang-orang Asyur. Mereka tidak mau maju perang sertanya dan tidak takut kepadanya. Sebaliknya ia dipandang mereka sebagai orang sembarangan saja. Utusan-utusan Raja Nebukadnezar dikembalikannya dengan tangan hampa dan ternista.

12

Maka sangat marahlah raja Nebukadnezar kepada semua negeri itu. Demi takhta serta kerajaannya raja bersumpah bahwa hendak menghukum serta menumpas dengan pedangnya segala daerah Kilikia, Damsyik dan Siria, dan demikianpun negeri Moab, bani Amon, seluruh Yudea serta semua orang Mesir sampai daerah kedua laut.

Pertempuran dengan raja Arfaksad

13

Dengan seluruh angkatan perangnya raja Nebukadnezar mengikat perang melawan raja Arfaksad dalam tahun ketujuh belas. Raja Arfaksad digagahinya dalam pertempuran dan segenap bala tentaranya, yaitu seluruh pasukan berkuda serta kereta perangnya dipukulnya mundur.

14

Raja Nebukadnezar menaklukkan semua kota lalu maju sampai ke kota Ekbatana. Menara-menara kota itu direbutnya, jalan-jalannya dirampasinya dan kemuliaannya dirobahnya menjadi nista.

15

Raja Arfaksad sendiripun ditangkapnya di pegunungan Ragau, lalu ditikamnya dengan lembing dan dibasminya hingga hari ini.

16

Kemudian raja Nebukadnezar sendiri serta seluruh pasukannya, suatu jumlah prajurit yang besar sekali, kembali ke Niniwe. Selama seratus dua puluh hari raja Nebukadnezar serta bala tentaranya bersukaria dan berpestapora di sana.

Yudit Pasal 2

Panglima Holofernes dikirim ke barat

1

Dalam tahun kedelapan belas pada tanggal dua puluh dua bulan pertama tersiarlah kabar di istana Nebukadnezar, raja orang-orang Asyur, bahwa raja hendak menghukum seluruh bumi, sebagaimana telah dikatakannya.

2

Raja mengumpulkan semua pejabat serta pembesarnya, lalu mengadakan musyawarah rahasia dengan mereka. Raja sendiri memutuskan malapetaka bumi semesta.

3

Para pejabat serta pembesarnyapun menetapkan pula bahwa semua orang yang tidak menuruti titah raja mesti dibasmi.

4

Selesai musyawarah itu maka Nebukadnezar, raja orang-orang Asyur, memanggil panglima besar tentaranya, yaitu Holofernes, orang kedua sesudah raja.

5

Berkatalah raja kepadanya: “Beginilah titah raja agung yang dipertuan di seluruh bumi: Camkanlah! Engkau harus pergi dari hadapanku dan membawa serta orang-orang yang percaya pada kekuatannya sendiri, yaitu pasukan jalan sampai seratus dua puluh ribu orang dan sejumlah besar kuda serta penunggang, sampai dua belas ribu orang.

6

Engkau harus maju perang melawan seluruh wilayah barat, karena mereka telah memberontak terhadap titahku.

7

Hendaklah kauperintahkan kepada mereka untuk menyediakan air dan tanah. Memang dalam amarahku aku hendak pergi melawan mereka serta membanjiri seluruh muka bumi dengan kaki bala tentaraku. Mereka akan kuserahkan kepada tentaraku untuk dirampasi.

8

Jurang-jurang mereka akan dipenuhi dengan orang-orang yang berluka dan segala anak sungai akan penuh meluap-luap karena mayat mereka.

9

Sebagai tawanan mereka akan kuangkut ke ujung-ujung seluruh bumi.

10

Tetapi engkau harus pergi dahulu untuk menduduki seluruh wilayah itu bagiku. Setelah mereka menyerah kepadamu, maka mereka harus kaupelihara bagi diriku sendiri, hingga hari mereka akan kuhukum.

11

Tetapi orang yang tetap memberontak janganlah disayangi matamu. Orang semacam itu harus kauserahkan untuk dibunuh dan dirampasi di seluruh wilayah kekuasaanmu.

12

Sebab demi aku hidup dan demi kekuasaan kerajaanku, aku telah mengatakannya dan dengan tanganku sendiri akan kulaksanakan pula.

13

Adapun engkau sendiri, janganlah melanggar satupun dari titah tuanmu, melainkan tepatilah seluruhnya seperti telah kutetapkan seluruhnya bagimu. Jangan berayal lagi melakukannya!”

14

Maka pergilah Holofernes dari hadapan tuannya lalu dikerahkannya segala perwira, para panglima dan pemimpin bala tentara Asyur.

15

Iapun membilang orang pilihan untuk ikatan perang, sebagaimana telah disuruh tuannya, yaitu seratus dua puluh ribu orang dan lagi dua belas ribu pemanah berkuda.

16

Mereka diaturnya sebagaimana pasukan tempur diatur.

17

Lalu diambilnya unta, keledai dan bagal yang besar sekali jumlahnya, untuk mengangkut barang tentara itu. Iapun mengambil domba, sapi dan kambing yang tak terbilang banyaknya guna perbekalan mereka.

18

Selanjutnya diambilnya pelabur yang berlimpah untuk tiap-tiap orang dan sangat banyak emas perak dari istana raja.

19

Kemudian Holofernes dan tentaranya itu maju perang dengan berpawai di hadapan raja Nebukadnezar. Mereka pergi untuk membanjiri seluruh wilayah barat dengan kereta-kereta perang, pasukan berkuda dan pasukan jalan pilihannya.

20

Bersama dengan mereka berangkat pula sejumlah besar orang lain lagi yang seperti belalang dan pasir bumi banyaknya, sehingga jumlahnya tidak terbilang.

Perjalanan bala tentara Holofernes

21

Dari kota Niniwe mereka berangkat dan berjalan tiga hari lamanya melalui dataran Bektilet. Setelah melalui Bektilet berkemahlah mereka di dekat pegunungan yang membentang di sebelah utara Kilikia-Hulu.

22

Kemudian Holofernes memberangkatkan seluruh bala tentaranya, yaitu pasukan jalan, pasukan berkuda dan kereta-kereta perangnya, dan dari sana memasuki daerah bergunung-gunung.

23

Daerah Fud dan Lud diretasnya dan semua bani Rasis dan Ismael yang tinggal di tepi padang gurun di sebelah selatan daerah Heleon dirampasinya.

24

Selanjutnya menyeberanglah ia sungai Efrat, melintasi daerah Mesopotamia dan menyerang kota-kota berbenteng yang terletak di dekat sungai Abrona hingga pantai laut.

25

Daerah Kilikia direbutnya dan dibunuhnya semua yang melawannya, lalu ia sampai di daerah Yafet di bagian selatan di dekat Arabia.

26

Semua bani Midian dikepung olehnya, kemah-kemah mereka dibakar dan kandang-kandangnya dirampasi.

27

Pada musim panen gandum turunlah ia ke dataran Damsyik; segala ladang mereka dibakarnya, kawanan ternak besar kecil dilenyapkannya, kota-kotanya dirampasinya, semua tegal mereka disapu bersih olehnya dan semua pemuda mereka ditewaskannya dengan mata pedang.

28

Maka ketakutan serta kegentaran menghinggapi para penduduk pantai laut, para penghuni Sidon dan Tirus, para penduduk Sur dan Okina serta para penduduk Yamnia; para penduduk Asdod dan Askelon pun takut kepadanya.

Yudit Pasal 3

Banyak kerajaan menaklukkan diri

1

Maka dari itu mereka mengirim utusan-utusan dengan usul perdamaian ini:

2

“Kami ini, hamba-hamba Sri Maharaja Nebukadnezar, sujud menyembah di hadapan tuan. Perlakukanlah kami sebagaimana tuan berkenan.

3

Memang segala dusun dan kediaman kami, semua tegal gandum, kawanan dan ternak besar kecil serta segala perkemahan kami tersedia bagi tuan. Sudilah kiranya tuan menggunakan semuanya sebagaimana berkenan pada tuan.

4

Juga segala kota kami serta para penduduknya adalah hamba tuan. Sudilah kiranya tuan datang dan bertindak terhadapnya sebagaimana dipandang baik oleh tuan.”

5

Utusan-utusan itupun lalu menghadap Holofernes dan usul tadi mereka sampaikan kepadanya.

6

Maka Holofernes bersama dengan tentaranya turun ke pantai. Di dalam kota-kota berbenteng ditempatkannya pendudukan dan dari antara penduduknya diambilnya orang-orang pilihan sebagai bala bantuan.

7

Dengan karangan-karangan bunga, tari-tarian berbaris dan gendang Holofernes disambut oleh orang-orang itu dan juga oleh semua orang di sekitar mereka.

8

Namun demikian tempat-tempat suci mereka dihancurkan Holofernes dan tugu-tugu berhala ditebangnya. Sebab sudah ditugaskan kepada Holofernes untuk membinasakan semua allah di bumi, sehingga segala bangsa bumi menyembah Nebukadnezar semata-mata dan segala bahasa serta suku mereka menyebutnya sebagai allah.

9

Iapun datang pula di daerah yang berhadapan dengan Esdrelon di dekat Dotaia yang letaknya di depan pegunungan besar Yudea.

10

Berkemahlah ia antara Gaibai dan Skitopolis. Di sana ia tinggal sebulan penuh untuk mengumpulkan barang-barang keperluan tentaranya.

Yudit Pasal 4

Orang-orang Yahudi dapat tahu

1

Adapun orang Israel yang diam di daerah Yudea mendengar tentang kesemuanya yang dilakukan Holofernes, panglima besar Nebukadnezar, raja Asyur, kepada semua bangsa. Mereka mendengar juga bagaimana tempat-tempat suci dirampasi olehnya dan diserahkan untuk dibasmi.

2

Maka mereka sangat ketakutan kepadanya dan gelisahlah mereka oleh karena Yerusalem dan Bait Allah, Tuhan mereka.

3

Sebab belum lama berselang mereka kembali dari pembuangan dan baru saja seluruh umat Yudea berhimpun lagi. Lagipula baru saja perkakas suci, mezbah dan Bait Allah ditahirkan dari pencemaran.

4

Dari sebab itu mereka mengirimkan kabar ke seluruh daerah Samaria, ke kota Kona, Bet-Horon, Belmain dan Yerikho dan juga ke kota Hoba, Aisora dan Lembah Salem.

5

Puncak gunung-gunung yang tinggi diduduki dan semua kampung yang ada di situ ditemboki dan ditaruhlah di dalamnya perbekalan untuk menyiapkan perang. Sebab tegal-tegal baru saja dituai panenannya.

6

Imam besar Yoyakim yang pada waktu itu menjabat di Yerusalem menulis juga surat kepada penduduk Betulia dan Betomestaim, yang letaknya berhadapan dengan Esdrelon di muka dataran besar di dekat Dotaim.

7

Mereka diperintahkannya, supaya menduduki sela-sela pegunungan, sebab jalan masuk ke Yerusalem melalui di situ. Adalah mudah menghalangi orang mendaki, sebab jalan-jalan masuk itu sempit dan paling-paling untuk dua orang.

8

Maka orang-orang Israel berbuat sebagaimana diperintahkan kepada mereka oleh imam besar Yoyakim dan Majelis Tertua seluruh kaum Israel yang berkedudukan di Yerusalem.

Ibadah permohonan

9

Semua laki-laki Israel berseru kepada Allah dengan asyik sekali dan juga merendahkan diri dengan sangat asyiknya.

10

Mereka sendiri, isteri serta kanak-kanak mereka, juga ternak, segala perantau, orang upahan dan budak belian mereka mengenakan kain kabung pada pinggangnya.

11

Semua laki-laki, perempuan dan anak Israel yang diam di Yerusalem, meniarap di depan Bait Allah, menaburi kepalanya dengan abu dan membentangkan kain kabungnya di hadapan Tuhan.

12

Juga mezbah diselimuti dengan kain kabung. Dalam pada itu mereka sehati berseru dengan asyiknya kepada Allah Israel, supaya Ia jangan menyerahkan kanak-kanak mereka untuk dirampas, isteri mereka untuk dijarah, kota milik-Nya sendiri untuk dibinasakan dan Bait Suci untuk dicemarkan dan dinistakan, sehingga bangsa-bangsa lain bersenang hati.

13

Seruan mereka didengarkan oleh Tuhan yang dengan kasihan memandang kesesakan mereka. Beberapa hari lamanya umat di seluruh Yudea berpuasa dan juga di Yerusalem di hadapan Bait Suci Tuhan Yang Mahakuasa.

14

Imam besar Yoyakim dan semua imam yang menyelenggarakan kebaktian di hadapan Tuhan dan semua orang yang berbakti kepada Tuhan dengan disabuki kain kabung, mempersembahkan korban bakaran tetap serta doa dan sumbangan sukarela dari rakyat.

15

Abu tertabur di atas serban mereka. Dengan sekuat tenaga berserulah mereka kepada Tuhan, semoga Tuhan mengunjungi seluruh kaum Israel dengan kebaikan hati-Nya.

Yudit Pasal 5

Akhior menceritakan sejarah bangsa Israel kepada Holofernes dan memberikan nasehatnya

1

Dalam pada itu dikabarkan kepada Holofernes, panglima besar bala tentara Asyur, bahwa orang Israel bersiap-siap untuk bertempur dan bahwa mereka menutup jalan-jalan di pegunungan, menemboki puncak gunung-gunung yang tinggi dan memasang perangkap-perangkap di dataran.

2

Maka menggeramlah ia dengan hebatnya. Dipanggilnya semua pemuka Moab, para panglima Amon dan para satrap dari daerah pantai.

3

Lalu berkatalah ia kepada mereka: “Hai orang-orang Kanaan, beritahukanlah kepadaku bangsa apa itu yang duduk di pegunungan dan manakah kota-kota yang didiami mereka; berapa jumlah pasukan mereka dan dalam hal manakah letaknya kuasa serta kekuatan mereka? Siapa raja mereka yang mengepalai tentaranya?

4

Mengapa dari antara semua penduduk wilayah barat hanya mereka sajalah yang enggan menyambut aku?”

5

Maka Akhior, penguasa semua bani Amon, menyahut sebagai berikut: “Sudilah tuanku mendengarkan perkataan yang hendak diucapkan hamba tuan, maka hamba akan memberitahukan kepada tuan kebenaran tentang bangsa yang mendiami daerah pegunungan di dekat tuanku ini. Tiada dusta akan keluar dari mulut hamba tuan.

6

Adapun bangsa itu adalah keturunan orang-orang Kasdim.

7

Dahulu mereka diam di Mesopotamia, karena mereka tidak mau menganut allah nenek moyang mereka yang tinggal di negeri Kasdim.

8

Agama nenek moyangnya telah ditinggalkan mereka untuk menyembah Yang Berkuasa di sorga, yaitu Allah yang mereka kenal. Dari sebab itu mereka diusir dari hadapan allah-allah orang Kasdim, lalu mengungsi ke Mesopotamia dan lama diam di sana.

9

Tetapi berfirmanlah Allahnya kepada mereka untuk pergi dari tempat kediaman mereka dan berangkat ke tanah Kanaan. Mereka menetap di sana dan berlimpahkan emas, perak dan amat banyak ternak.

10

Kemudian turunlah mereka ke negeri Mesir, karena kelaparan yang menimpa muka bumi tanah Kanaan. Mereka diam di negeri Mesir selama mereka mendapat nafkah. Di sanapun mereka menjadi banyak sekali jumlahnya, sehingga keturunan mereka tidak terbilang banyaknya.

11

Lalu raja Mesir bangkit melawan mereka. Dengan tipu daya dibebaninya mereka dengan kerja paksa, yaitu membuat batu bata. Mereka direndahkan dan diperbudak.

12

Maka berserulah mereka kepada Allahnya. Lalu Allah memukul seluruh negeri Mesir dengan bala-bala yang tak tersembuhkan. Karenanya orang-orang Mesir mengusir mereka.

13

Allah mengeringkan Laut Merah di depan mereka

14

dan menuntun mereka di jalan menuju gunung Sinai dan daerah Kadesy-Barnea. Lalu semua penduduk padang gurun diusir oleh mereka

15

dan mereka sendiri diam di negeri orang-orang Amori. Dengan kekuatannya mereka membasmi orang Hesybon. Kemudian mereka menyeberang sungai Yordan lalu seluruh daerah pegunungan mereka miliki.

16

Diusirnyalah orang-orang Kanaan, Feris, Yebus, penduduk Sikhem dan semua orang Girgasi. Lama mereka diam di sana.

17

Selama mereka tidak berdosa kepada Allah mereka, keadaan mereka baik saja karena Allah yang menyertai mereka membenci kefasikan.

18

Tetapi ketika mereka menyimpang dari jalan hidup yang sudah ditentukan Allah bagi mereka, maka mereka dibasmi dengan banyak peperangan yang berlangsung lama sekali. Mereka diangkut tertawan ke negeri yang bukan negeri mereka sendiri. Bait Allah mereka menjadi puing belaka dan segala kota mereka dikuasai oleh lawan-lawan mereka.

19

Oleh karena berbalik kepada Allah maka sekarang mereka sudah kembali dari perantauan di mana mereka telah diceraiberaikan. Mereka kembali memiliki kota Yerusalem. Di sana ada tempat suci mereka. Merekapun menetap pula di pegunungan karena sunyi sepi.

20

Makanya, junjungan tuanku, jikalau pada kaum itu terdapat suatu kesalahan sehingga mereka telah berdosa kepada Allahnya dan kita dapat memastikan bahwasanya sungguh ada batu sandungan itu pada mereka, maka baiklah kita maju untuk memerangi mereka.

21

Sebaliknya, jikalau tidak terdapat suatu pelanggaran pada bangsa itu, maka hendaklah tuanku berjauh saja, sebab mungkin Tuhan dan Allah mereka menjadi perisai bagi mereka, sehingga kita nanti menjadi ternista di hadapan seluruh bumi.”

22

Setelah Akhior selesai berbicara maka seluruh rakyat yang berdiri di keliling kemah itu menggerutu. Para pembesar Holofernes dan segenap penduduk daerah pantai serta penduduk negeri Moab mengusulkan, supaya Akhior dibunuh saja.

23

Katanya: “Tak perlu kita takut kepada orang Israel, sebab mereka itu sungguh suatu bangsa yang tidak berdaya dan tidak kuasa untuk menghadapi ikatan perang yang kuat.

24

Baiklah kita maju saja, niscaya mereka menjadi umpan belaka untuk seluruh tentara tuanku, hai junjungan Holofernes.”

Yudit Pasal 6

Akhior diserahkan kepada orang-orang Yahudi

1

Ketika gempar dari orang-orang yang di keliling dewan penasehat itu sudah padam, berkatalah Holofernes, panglima besar Asyur, di hadapan segenap rakyat kaum asing itu kepada Akhior serta bani Amon sebagai berikut:

2

“Siapakah gerangan engkau, hai Akhior, dan kamu orang-orang upahan dari Amon, maka engkau berlagak nabi di tengah-tengah kita, seperti sekarang ini, dengan berkata bahwa kita tidak boleh maju untuk memerangi umat Israel itu, seolah-olah Allah akan menjadi perisai bagi mereka? Siapakah allah adanya kecuali Nebukadnezar? Baginda akan mengirimkan kekuatannya, lalu membasmi orang Israel dari muka bumi. Dan Allah mereka tidak akan dapat melepaskan mereka.

3

Sebaliknya, kita, hamba-hamba Nebukadnezar, akan serempak memukul mereka. Niscaya mereka tidak akan dapat bertahan terhadap kekuatan kuda-kuda kita.

4

Mereka akan kita bakar bersama-sama. Gunung-gunung mereka akan menjadi mabuk karena darah mereka dan semua datarannya akan penuh dengan mayat mereka. Telapak kaki mereka tidak akan dapat bertahan di hadapan kita. Sebaliknya, mereka akan dibinasakan sama sekali. Demikianlah titah raja Nebukadnezar yang dipertuan seluruh bumi. Sebab baginda sudah bertitah dan titahnya itupun tidak akan sia-sia adanya.

5

Adapun engkau sendiri, hai Akhior orang upahan dari Amon, engkau yang telah mengucapkan perkataan tadi pada hari sialmu ini, mulai sekarang engkau tidak akan melihat wajahku lagi hingga aku membalas dendam kepada keturunan kaum pelari dari Mesir itu.

6

Lalu lambungmu akan ditembusi dengan senjata tentaraku dan dengan senjata para pelayanku. Jatuhlah engkau nanti di tengah-tengah orang-orang mereka yang kena luka, apabila aku kembali kelak.

7

Hamba-hambaku akan membawa engkau ke pegunungan lalu engkau akan mereka tinggalkan di salah satu kota di lereng gunung.

8

Engkau tidak akan binasa, hingga dibasmi bersama dengan mereka.

9

Jika dalam hati engkau masih berharap juga bahwa mereka tidak jadi ditangkap, maka tak perlu mukamu menjadi murung. Aku sudah berkata dan tiada satupun dari perkataanku itu yang akan gagal.”

10

Kemudian Holofernes memerintahkan kepada hamba-hambanya yang sedang bertugas di kemahnya, supaya Akhior ditangkapnya, lalu dibawanya ke kota Betulia serta diserahkannya kepada orang Israel.

11

Maka Akhior ditangkap hamba-hamba itu, lalu diantar ke luar dari perkemahan ke dataran dan dari situ ke pegunungan. Mereka sampai ke sumber-sumber yang terletak di bawah Betulia.

12

Melihat mereka orang-orang kota yang terletak di atas puncak gunung itu mengambil senjata dan keluar dari kota di atas puncak gunung itu. Segala pengumban melempari lasykar Holofernes itu dengan batu untuk menghalangi mereka naik ke atas.

13

Dari sebab itu lasykar Holofernes bersembunyi di bagian bawah gunung itu. Diikatnya Akhior, lalu ditinggalkannya terletak pada kaki gunung itu. Kemudian pulanglah mereka kepada tuannya.

14

Orang Israel turun dari kotanya lalu menghampiri Akhior. Ia dilepaskannya dan diantarnya ke kota Betulia. Lalu diiringkannya ke hadapan para pemimpin kota mereka.

15

Pada masa itu para pemimpin itu ialah Uzia bin Mikha dari suku Simeon dan Habris bin Gotoniel dan Harmis bin Melkhiel.

16

Mereka itu mengumpulkan para tua-tua kota. Juga para pemuda dan perempuan membanjir ke himpunan rakyat itu. Akhior ditempatkan di tengah-tengah seluruh rakyat, lalu Uzia menanyakan kepadanya apa yang sudah terjadi.

17

Akhior menyahut dengan menceritakan kepada mereka semua apa yang telah dibicarakan dalam sidang dewan penasehat Holofernes dan segala sesuatunya yang telah dikatakannya sendiri di hadapan para perwira orang Asyur. Pun pula diceritakannya apa yang telah dibualkan Holofernes terhadap kaum Israel.

18

Maka seluruh rakyat Israel merebahkan diri dan sujud menyembah di hadapan Allah seraya berseru, katanya:

19

“Tuhan, Yang Berkuasa di sorga, pandanglah kecongkakan mereka dan kasihanilah bangsa kami yang direndahkan dan lihatlah pada hari ini dengan rela muka orang-orang yang telah dikuduskan kepada-Mu.”

20

Merekapun lalu menghibur Akhior dan ia sangat dipuji mereka.

21

Uzia mengambil dia dari tengah himpunan rakyat itu ke rumahnya. Diadakanlah suatu perjamuan makan untuk para tua-tua. Semalam-malaman mereka minta tolong kepada Allah Israel.

Yudit Pasal 7

Betulia dikepung

1

Keesokan harinya Holofernes memerintahkan kepada seluruh bala tentaranya dan kepada kaum yang menyertainya sebagai bala bantuan, supaya berangkat menuju Betulia, lalu menduduki jalan-jalan yang naik ke pegunungan dan bertempur dengan orang Israel.

2

Pada hari itu juga berangkatlah sekalian orang bala tentaranya. Adapun kekuatan bala tentaranya itu adalah seratus dua puluh ribu orang pasukan jalan dan dua belas ribu orang pasukan berkuda, belum lagi terhitung semua barang dan orang yang menyertai mereka, suatu jumlah yang besar sekali.

3

Bersaranglah mereka di lembah di dekat Betulia pada sumber itu. Mereka melebar dari dekat Dotaim sampai Belbaim dan memanjang dari Betulia sampai Kuamon yang letaknya berhadapan dengan Esdrelon.

4

Melihat jumlah orang itu orang Israel sangat terperanjat, lalu berkatalah mereka satu sama lain: “Kini mereka akan menjilat seluruh permukaan negeri ini dan baik gunung-gunung yang tinggi maupun jurang-jurang dan bukit-bukit tidak akan dapat menanggung beban mereka.”

5

Lalu masing-masing mengambil perlengkapan perangnya dan dipasanglah api unggun di atas menara-menara kotanya dan malam itu mereka berjaga.

6

Pada hari kedua Holofernes membentangkan pasukan berkudanya di hadapan orang Israel yang ada di Betulia.

7

Jalan-jalan yang naik ke kota diperiksanya, sumber-sumber diselidikinya, lalu didudukinya. Ditempatkannyalah regu-regu prajurit di sana, sedangkan ia sendiri kembali kepada rakyatnya.

8

Maka datanglah para pemuka bani Esau dan semua penguasa bangsa Moab dan para panglima dari daerah pantai menghadap Holofernes dan berkata kepadanya:

9

“Sudilah junjungan mendengar perkataan ini, agar jangan terjadi bencana menimpa bala tentara tuanku.

10

Sebab bangsa Israel ini tidak percaya pada tombak-tombaknya, melainkan pada tingginya gunung-gunung di mana mereka diam, karena tidak mudahlah mendaki puncak gunung-gunung mereka.

11

Dari sebab itu junjungan jangan bertempur dengan mereka sebagaimana terjadi dalam pertempuran teratur. Niscaya dari bala tentara tuanku tiada seorangpun akan gugur.

12

Hendaklah tuanku tinggal saja di perkemahan dan memelihara setiap lasykar dari bala tentara tuanku. Biarlah hamba-hamba tuanku ini menguasai sumber yang berpancar pada kaki gunung itu.

13

Sebab dari situlah semua penduduk Betulia menimba airnya. Maka haus akan memaksa mereka untuk menyerahkan kotanya. Kami serta lasykar kami hendak mendaki puncak-puncak gunung yang terdekat dan berkemah di sana sebagai penjagaan, jangan sampai ada satu orangpun dapat keluar dari kota itu.

14

Maka mereka akan merana karena lapar, mereka sendiri serta isteri dan anak-anak mereka. Sebelum didatangi pedang mereka sudah menggeletak di jalan-jalan tempat kediaman mereka.

15

Dengan demikian tuanku akan dengan hebatnya membalas dendam kepada mereka, oleh karena mereka telah memberontak dan tidak mau menyambut tuanku dengan damai.”

16

Holofernes dan segala pejabatnya berkenan pada usul mereka itu. Maka diperintahkannya untuk berbuat sebagaimana telah dikatakan mereka.

17

Lalu sepasukan bani Amon berangkat dan bersama dengan mereka juga lima ribu orang Asyur. Berkemahlah mereka di lembah dan didudukinya perairan serta sumber-sumber orang Israel.

18

Bani Esau dan bani Amon lainnya mendaki pegunungan dan berkemah di situ berhadapan dengan kota Dotaim. Dari kalangan mereka dikirimkanlah sejumlah orang ke selatan dan ke timur ke tempat yang berhadapan dengan Egrebel di dekat Husa yang terletak di tepi anak sungai Mokhmur. Pasukan orang-orang Asyur lainnya berkemah di dataran dan seluruh permukaan negeri mereka tutupi. Kemah-kemah serta barang-barang mereka berkelompok-kelompok padat terserak-serak di sana.

Penduduk Betulia putus asa Usul Uzia

19

Orang Israel berseru kepada Tuhan, Allah mereka, sebab mereka tawar hati, karena segala musuhnya mengepung mereka dan tiada kemungkinan sedikitpun untuk lepas dari tengah mereka.

20

Tiga puluh empat hari lamanya seluruh tentara Asyur, yakni pasukan jalan, kereta-kereta perang dan pasukan berkuda tinggal di keliling mereka. Maka semua tempayan penduduk Betulia kehabisan air

21

dan sumur-sumur airpun menjadi kosong pula. Satu haripun mereka tidak dapat lagi minum sepuas-puasnya, sebab mereka diberi minum menurut takaran saja.

22

Maka kanak-kanak mereka merentang jiwa, perempuan dan pemuda merana karena kehausan dan rebahlah mereka di jalan-jalan kota dan di ambang pintu gerbang. Tiada lagi tenaga pada mereka.

23

Maka berkumpullah seluruh rakyat, baik pemuda maupun perempuan serta anak-anak, menghadap Uzia dan para pemimpin kota. Dengan suara nyaring berserulah mereka dan berkata di hadapan kaum tua-tua:

24

“Moga-moga Allah menghakim antara kamu dan kami ini, bahwasanya kamu telah mendatangkan malapetaka besar atas diri kami karena tidak mau berunding tentang perdamaian dengan orang Asyur.

25

Kini tiada penolong lagi bagi kita, melainkan Allah telah menyerahkan kita ke dalam tangan mereka, sehingga kita menggeletak di hadapan mereka karena kehausan, sampai kita binasa sama sekali.

26

Hendaklah kamu sekarang memanggil mereka dan menyerahkan seluruh kota ini kepada lasykar Holofernes serta seluruh bala tentaranya untuk dirampasi.

27

Lebih baiklah kita menjadi rampasan mereka. Memang kita akan menjadi budak, tetapi kita akan hidup terus dan tidak usah menyaksikan dengan mata kepala sendiri kematian kanak-kanak kita dan bagaimana isteri dan anak-anak kita kehilangan nyawanya.

28

Kami bersumpah kepada kamu demi langit dan bumi dan demi Allah kita, Tuhan nenek moyang kita, yang menghukum kita sekedar segala dosa kita dan dosa nenek moyang kita, supaya Tuhan jangan berbuat pada hari ini menurut perkataan tadi.”

29

Maka terjadilah ratap tangis besar di tengah jemaah itu dan mereka serentak berseru kepada Tuhan Allah dengan suara nyaring.

30

Lalu berkatalah Uzia kepada mereka: “Tetapkan hati, saudara-saudara! Hendaknya kita tahan lima hari lagi. Dalam waktu itu Tuhan Allah kita kiranya akan mengarahkan kasihan-Nya kepada kita. Niscaya kita tidak Ia tinggalkan untuk selama-lamanya.

31

Jika hari-hari itu berlalu dengan tidak ada pertolongan datang, maka aku hendak berbuat sebagaimana telah saudara-saudara katakan.”

32

Kemudian himpunan rakyat dibubarkannya dan masing-masing pergi ke tempatnya serta naik ke atas tembok dan menara-menara kota, sedangkan perempuan dan anak disuruhnya pulang ke rumah. Di kota mereka sekalian dalam keadaan yang sangat merana.

Yudit Pasal 8

Yudit diperkenalkan

1

Itupun didengar pula pada waktu itu oleh Yudit anak perempuan Merari bin Oks bin Yusuf bin Oziel bin Hilkia bin Ananias bin Gideon bin Rafain bin Ahitub bin Eliya bin Hilkia bin Eliab bin Natanael bin Salamiel bin Sarasadai bin Israel.

2

Adapun suaminya ialah Manasye dari sukunya sendiri dan keluarganya sendiri. Manasye sudah meninggal pada musim panen jelai.

3

Tengah mengawasi para tukang pengikat berkas di tegal ia kena kelengar matahari. Ia harus berbaring di tempat tidurnya lalu menemui ajalnya di kotanya Betulia. Ia dikuburkan bersama nenek moyangnya di ladang yang terletak antara Dotaim dan Balamon.

4

Adapun Yudit sudah tinggal di rumahnya sebagai janda tiga tahun empat bulan lamanya.

5

Didirikannya sebuah gubuk di atas sotoh rumahnya, dikenakannya kain kabung pada pinggangnya dan dipakainya pakaian sebagaimana pantas bagi dia sebagai seorang janda.

6

Sejak menjadi janda ia berpuasa setiap hari kecuali pada malam Sabat, hari Sabat, malam bulan baru, bulan baru, hari-hari raya dan semua hari bergembira kaum Israel.

7

Ia cantik parasnya dan sangat elok kelihatannya. Suaminya Manasye telah meninggalkan baginya emas dan perak, budak-budak dan sahaya-sahaya, ternak dan ladang. Ia tinggal di tengah miliknya itu.

8

Tiada satu orangpun dapat mengatakan sesuatu yang buruk tentang dia, sebab ia sangat takut akan Allah.

Yudit dan para tua-tua Betulia

9

Yuditpun mendengar tentang celaan rakyat terhadap para pemimpin kota, karena rakyat tawar hati akibat kekurangan air. Iapun mendengar pula tentang segala sesuatunya yang telah dikatakan Uzia kepada rakyat, yaitu bagaimana Uzia bersumpah kepada mereka akan menyerahkan kota itu kepada orang-orang Asyur sehabis tempo lima hari.

10

Maka Yudit mengutus dayangnya yang mengurus segala miliknya untuk memanggil Habris dan Harmis, orang tua-tua kotanya.

11

Setelah mereka datang kepadanya maka Yudit berkata kepada mereka: “Dengarkanlah aku ini, hai pemimpin-pemimpin penduduk Betulia. Memang tidak tepatlah apa yang telah kamu katakan pada hari ini di hadapan rakyat. Kamu telah angkat sumpah demi Allah dan kamu telah mengatakan bahwa kamu akan menyerahkan kota ini kepada musuh-musuhnya, apabila Tuhan dalam hari-hari ini tidak memberikan pertolongan kepada kamu.

12

Siapa gerangan kamu ini, maka kamu sampai mencobai Allah pada hari ini serta menaruh diri kamu di atas Allah di tengah-tengah anak-anak manusia?

13

Masakan kamu hendak menguji Tuhan Yang Mahakuasa! Kamu tak pernah mengerti apa-apa.

14

Sebab lubuk hati manusia saja tak dapat kamu selami dan pikiran-pikiran sanubarinya tak dapat kamu mengertinya. Mana boleh kamu mau menyelidiki Allah yang membuat segala-galanya, mengenal budi-Nya serta memahami pikiran-Nya! Sekali-kali tidak, saudara-saudara! Janganlah memurkakan Tuhan, Allah kita!

15

Sebab sekiranya Tuhan tidak mau menolong dalam tempo lima hari ini, namun Ia mampu juga melindungi kita pada masa yang dikehendaki-Nya, atau membasmi kita di hadapan para musuh kita.

16

Janganlah menuntut jaminan mengenai keputusan kehendak Allah. Sebab Allah tidak dapat diancam seperti manusia dan tidak dapat disuruh sebagaimana anak manusia disuruh!

17

Maka dari itu hendaknya kita menantikan penyelamatan dari pada-Nya sambil mohon pertolongan kepada-Nya bagi kita.

18

Sebab tidak ada semasa umur hidup kita ini dan sekarangpun tidak ada pula suku maupun keluarga, bangsa atau kota satupun di tengah-tengah kita, yang menyembah allah buatan tangan, sebagaimana halnya di masa yang lampau.

19

Dari sebab itulah maka nenek moyang kita diserahkan kepada pedang, dirampasi dan ditimpa malapetaka besar dari pihak para musuh kita.

20

Tetapi kita ini tidak mengenal Allah lainnya kecuali Dia. Maka dari itu kita berharap, bahwa Allah tidak akan menghina kita ataupun salah seorang dari keturunan kita.

21

Jika kita membiarkan diri kita direbut, niscaya seluruh Yudeapun akan direbut pula. Bait Suci kita akan dijarah dan dengan darah kita sendiri kita harus bertanggung jawab atas pencemarannya.

22

Pembunuhan saudara-saudara kita, pembuangan seluruh isi negeri dan pemunahan milik pusaka kita akan ditanggungkan ke atas kepala kita di tengah-tengah bangsa-bangsa di mana kita akan menjadi budak. Kita akan menjadi batu sandungan dan orang terhina bagi mereka yang akan memiliki kita.

23

Sebab perbudakan kita tidak membawa untung, melainkan Tuhan, Allah kita, akan membuatnya menjadi nista belaka.

24

Makanya, saudara-saudara, baiklah kita membuktikan kepada saudara-saudara kita, bahwa nyawa mereka boleh digantungkannya kepada kita dan bahwa yang tersucipun, yakni Bait Allah dan mezbah, dapat disandarkan pada kita ini.

25

Oleh karena semuanya itu maka hendaklah kita bersyukur kepada Tuhan, Allah kita, yang mencobai kita seperti juga nenek moyang kita telah dicobai oleh-Nya.

26

Ingatlah akan apa yang telah diperbuat-Nya kepada Abraham dan bagaimana Ishak telah dicobai-Nya, dan ingatlah pula akan apa yang telah terjadi dengan Yakub di Mesopotamia Siria, ketika Yakub menggembalakan domba-domba Laban, pamannya.

27

Memang sebagaimana nenek moyang kita itu telah dibesut oleh Allah guna menguji hati mereka, demikianpun kita ini tidak dihukum oleh-Nya. Sebab orang-orang yang dekat kepada-Nya didera oleh Tuhan sebagai peringatan.”

28

Lalu berkatalah Uzia kepada Yudit: “Semuanya yang kauucapkan itu kaukatakan dengan hati yang baik dan tidak ada seorangpun akan membantah perkataanmu itu.

29

Sebab bukan baru sekarang ini saja kebijaksanaanmu kentara sekali, tetapi sudah sejak permulaan umur hidupmu seluruh rakyat mengenal pengertianmu, sebagaimana perasaan hatimupun baik pula adanya.

30

Akan tetapi rakyat sangat kehausan dan kami dipaksa untuk berbuat sebagaimana yang telah kami katakan kepada rakyat dan terpaksa kami mengikat diri kami dengan sumpah yang tidak dapat dibatalkan lagi.

31

Oleh sebab itu berdoalah untuk kami, sebab engkau adalah seorang perempuan yang saleh, niscaya Tuhan akan menurunkan hujan untuk memenuhi sumur-sumur kita. Lalu kita tidak akan merana lagi.”

32

Sahut Yudit kepada mereka: “Dengarkanlah aku ini. Aku hendak melakukan sesuatu yang turun-temurun akan dikisahkan kepada anak-anak bangsa kita.

33

Kamu hendaklah berdiri di pintu gerbang kota pada malam ini juga. Maka aku hendak keluar bersama dengan dayangku. Dalam hari-hari, yang sehabisnya kamu telah berjanji akan menyerahkan kota ini kepada musuh kita, Tuhan akan mengunjungi Israel dengan perantaraanku.

34

Tetapi kamu jangan menyelidiki apa yang hendak kuperbuat, sebab aku tidak akan mengatakan apa-apa kepadamu, hingga sudah terlaksana apa yang hendak kulakukan.”

35

Maka berkatalah Uzia dan para pemimpin kepada Yudit: “Selamat jalan! Semoga Tuhan Allah melindungi engkau untuk menghukum para musuh kita.”

36

Kemudian mereka keluar dari gubuk itu dan pergi ketempat penjagaan masing-masing.

Yudit Pasal 9

Doa Yudit

1

Akan tetapi Yudit sujud menyembah, menaburi kepalanya dengan abu dan menunjukkan kain kabung yang dipakainya. Tepat pada saat itu dipersembahkan dalam Bait Allah di Yerusalem korban bakaran petang hari. Maka berserulah Yudit kepada Tuhan dengan suara nyaring, katanya:

2

“Ya Tuhan, Allah bapaku Simeon yang di tangannya sudah Kautaruh sebilah pedang untuk menghukum orang-orang asing yang telah melepaskan ikat pinggang seorang gadis untuk menodainya, menelanjangi pahanya untuk mempermalukannya serta mencemarkan kandungannya untuk menistakannya. Sebab Engkau telah berfirman: Yang sedemikian itu tidak boleh. Namun oleh orang-orang asing itu dilakukan juga.

3

Karena itu para pemimpin mereka Kauserahkan untuk dibunuh dan ranjangnya yang malu karena tipu daya mereka berlumuran dengan darah karena teperdaya. Hamba-hamba bersama dengan majikannya dan penguasa bersama dengan takhtanya telah Kauhantam.

4

Isteri-isteri mereka Kauserahkan untuk dirampas dan anak-anak perempuan mereka Kauserahkan untuk diangkut tertawan dan rampasan mereka menjadi bagian anak-anak kekasih-Mu, yang berkobar-kobar keasyikannya dan yang menganggap keji penodaan orang sedarah serta mohon pertolongan kepada-Mu. Ya Allah, Allahku, dengarkanlah aku ini, seorang janda.

5

Memang yang dahulu dan yang sekarang Kaulakukan seperti juga apa yang nanti akan terjadi. Engkaupun merencanakan yang sekarang maupun yang akan datang; dan apa yang sudah terjadi Kaurencanakan pula.

6

Apa yang Kaukehendaki tampil ke muka seraya berkata: Lihatlah, kami ada di sini! Memang segala tindakan-Mu disediakan dan keputusan-Mu dirancangkan sudah.

7

Sesungguhnya, orang-orang Asyur yang congkak karena bala tentaranya dan tinggi hati karena kuda serta penunggangnya lagi pongah karena pangkal lengan pasukan jalannya, menaruh percaya pada utar-utar dan pendahan, busur dan pengumban, sedangkan tidak mengetahui bahwa Engkaulah Tuhan yang menghancurkan alat-alat perang.

8

Tuhan, demikianlah nama-Mu. Dengan kekuasaan-Mu Kaurebahkan kekuatan mereka dan dengan kemurkaan-Mu Kaucampakkan tenaga mereka. Sebab mereka berniat akan mencemarkan Bait Suci-Mu, akan menajiskan kemah peristirahatan nama-Mu yang mulia dan akan mematahkan tanduk mezbah-Mu dengan besi.

9

Pandanglah kecongkakan mereka dan kirimkanlah kemurkaan-Mu ke atas kepala mereka. Berikanlah kepada tanganku, tangan seorang janda, tenaga untuk melaksanakan rencanaku.

10

Hantamkanlah dengan akal bibirku baik budak maupun tuannya, baik tuan maupun pelayannya. Hendaklah dengan perantaraan seorang perempuan Kaupatahkan ketinggian hati mereka.

11

Sebab kekuasaan-Mu tidak terletak di dalam jumlah besar dan kekuatan-Mu tidak pula pada orang-orang perkasa. Sebaliknya, Engkau adalah Allah orang yang hina-dina, Penolong orang kecil, Pembantu orang lemah, Pelindung orang yang kehilangan akal dan Penyelamat orang yang tanpa harapan.

12

Ya, ya! Allah bapaku, Allah pusaka Israel, Penguasa langit dan bumi, Pencipta air, Raja segala makhluk, dengarkanlah doaku.

13

Berilah, supaya perkataanku dan akalku itu mendatangkan luka-luka dan bilur-bilur kepada mereka yang merencanakan yang pahit-pahit terhadap perjanjian-Mu, terhadap Rumah-Mu yang Suci, puncak bukit Sion dan rumah milik anak-anak-Mu.

14

Buatlah seluruh umat-Mu dan setiap suku menjadi insaf, sehingga mereka mengetahui bahwa Engkau adalah Allah, Tuhan segala kekuatan dan kekuasaan, dan bahwa tiada lainlah yang menjadi perisai bagi bangsa Israel kecuali Engkau!”

Yudit Pasal 10

Yudit pergi ke perkemahan Asyur

1

Maka berhentilah Yudit berseru kepada Allah Israel dan mengakhiri seluruh ucapan tadi.

2

Bangkitlah ia dari bersujud dan dipanggilnya dayangnya. Kemudian ia turun ke rumah tempat biasanya ia tinggal pada hari-hari Sabat dan hari-hari raya.

3

Dibukanya kain kabung yang sedang dipakainya, ditanggalkannya pakaian janda lalu mandi. Ia mengurapi dirinya dengan minyak wangi-wangian yang paling baik, dipatutkannya rambut kepalanya, ditaruhnya kulah-kulah di atasnya dan dikenakannya pakaian gembira yang dipakainya sewaktu suaminya Manasye masih hidup.

4

Diambilnya kasut dan bersolek; dipasangnya kana, cincin, anting-anting dan segala perhiasannya. Maka ia tampak cantik sekali, sehingga membujuk mata semua orang laki-laki yang melihat dia.

5

Lalu dayangnya diberinya sekirbat anggur dan sebuli-buli minyak dan diisinya sebuah kantung dengan tepung jelai, beberapa lempeng buah-buah kering dan beberapa buah roti yang halal. Segenap bekal itu dibungkusnya lalu diserahkannya kepada dayangnya.

6

Kemudian mereka keluar menuju pintu gerbang kota Betulia dan didapatinya di situ Uzia dan orang tua-tua kota, yakni Habris dan Harmis.

7

Melihat Yudit yang parasnya sudah berubah dan yang pakaiannyapun sudah berganti sangat tercengang-cenganglah mereka atas kecantikannya. Lalu berkatalah mereka kepada Yudit:

8

“Moga-moga Allah nenek moyang kita menganugerahimu dan membuat rencanamu berhasil akan kebanggaan Israel dan keluhuran Yerusalem.” Maka Yudit sujud menyembah kehadapan Allah,

9

lalu berkatalah ia kepada mereka: “Perintahkanlah untuk membuka pintu gerbang kota bagiku, sehingga aku dapat keluar untuk melaksanakan apa yang telah kamu katakan kepadaku.” Merekapun lalu memerintahkan kepada para pemuda untuk membuka pintu gerbang bagi Yudit, sebagaimana telah dimintanya.

10

Merekapun berbuat demikian pula. Maka Yudit bersama dengan pelayannya keluar. Orang-orang kota itu mengikuti dia dengan pandangannya, hingga ia turun dari gunung dan sampai di lembah di mana ia tidak kelihatan lagi oleh mereka.

11

Yudit serta pelayannya melanjutkan perjalanannya di lembah sampai terjumpai oleh pos penjagaan depan dari orang-orang Asyur.

12

Mereka menahan Yudit lalu bertanya: “Pihak manakah engkau? Dari mana engkau datang dan ke mana engkau mau pergi?” Sahutnya: “Aku ini seorang perempuan Ibrani. Aku melarikan diri dari mereka, karena tidak lama lagi mereka akan diserahkan menjadi mangsa kamu.

13

Aku ingin menghadap Holofernes, panglima besar bala tentaramu, untuk memberitahukan kebenaran kepadanya dan menunjukkan jalan yang harus ditempuh untuk menguasai seluruh pegunungan tanpa kehilangan satu orang atau satu jiwa yang hiduppun antara anak buahnya!”

14

Mendengar perkataannya itu dan melihat roman mukanya — memang ia sangat menakjubkan bagi mereka karena kecantikannya — orang-orang Asyur itu berkata kepada Yudit:

15

“Engkau sungguh telah menyelamatkan hidupmu dengan tergesa-gesa turun menghadap tuan kami. Silakan sekarang juga pergi ke kemahnya. Beberapa orang dari antara kami akan mengantarmu sampai mereka menyerahkan engkau ke tangan panglima kami.

16

Bilamana engkau berdiri di hadapannya, jangan merasa takut. Beritahukanlah kepadanya sesuai dengan perkataanmu tadi, niscaya ia akan memperlakukan engkau dengan baik.”

17

Lalu dipilihnya seratus orang dari antara mereka, yang menyertai Yudit serta dayangnya dan menghantar mereka ke kemah Holofernes.

18

Maka dari seluruh perkemahan datanglah orang berkerumun, sebab kabar tentang kedatangan Yudit tersiar sampai ke semua kemah. Sementara berdiri di luar kemah Holofernes hingga hal itu diberitahukan kepada panglima itu Yudith dikerubungi orang.

19

Tercengang-cenganglah mereka atas kecantikan Yudit dan mereka menakjubi orang-orang Israel karena dia. Berkatalah mereka satu sama lain: “Siapa gerangan akan menghina bangsa yang memiliki perempuan secantik itu di tengah-tengahnya? Dari sebab itu tidaklah baik meninggalkan seorang laki-laki saja dari antara mereka. Yang masih hidup kelak kiranya mengakali seluruh bumi!”

20

Kemudian keluarlah beberapa jejenang dan semua pejabat Holofernes yang mengantar Yudit masuk ke kemah itu.

21

Adapun Holofernes sedang berbaring di pembaringannya di bawah sebuah kelambu yang terbuat dari kain ungu muda dan berpakankan emas, perak, jamrut dan permata-permata yang indah.

22

Para pejabat memberitahu Holofernes tentang Yudit. Maka Holofernes pergi ke bagian depan kemahnya, sementara lampu-lampu perak dibawa di depannya.

23

Ketika Yudit tiba di hadapan Holofernes serta para pejabatnya, maka mereka sekalian takjub atas kecantikan parasnya. Yudit sujud menyembah dihadapan Holofernes, tetapi dibangunkan oleh hamba-hambanya.

Yudit Pasal 11

Pertemuan pertama dengan Holofernes

1

Kemudian kata Holofernes kepada Yudit: “Tetapkan hati, hai perempuan. Janganlah takut, sebab aku tidak berbuat jahat terhadap seorang juapun yang suka mengabdi kepada Nebukadnezar, raja bumi semesta.

2

Sekiranya bangsamu yang mendiami pegunungan itu tidak menistakan aku, niscaya akupun tidak mengangkat tombak terhadap mereka. Tetapi kesemuanya itu didatangkan mereka sendiri atas dirinya.

3

Dan sekarang, katakanlah saja kepadaku apa sebabnya maka engkau melarikan diri dari pada mereka serta datang kepada kami? Memang engkau datang demi keselamatanmu. Tetapkan hati! Malam ini engkau akan tetap hidup dan juga selanjutnya.

4

Sebab tiada seorang juapun akan berbuat jahat kepadamu, melainkan engkau akan diperlakukan baik-baik, sebagaimana selalu terjadi dengan hamba-hamba tuanku, raja Nebukadnezar.”

5

Sahut Yudit kepada Holofernes: “Sambutlah perkataan hamba ini dan perkenankanlah sahaya ini berbicara di hadapan tuanku, maka hamba tidak akan memberitahukan dusta kepada tuanku pada malam ini.

6

Sekiranya tuanku menuruti perkataan sahaya, niscaya Allah akan melakukan sesuatu bagi tuanku dan tiada satupun dari rencana tuanku yang akan gagal.

7

Sebab demi Nebukadnezar, raja bumi semesta, dan demi kekuasaan seri baginda yang mengutus tuanku untuk mengurus segala yang hidup. Bukan hanya manusia saja yang mengabdi kepada baginda karena tuanku, tetapi juga binatang buas maupun ternak dan burung-burung di udarapun akan hidup di bawah Nebukadnezar serta seisi rumahnya karena tuanku.

8

Sebab kami telah mendengar tentang kebijaksanaan tuanku serta tentang kepandaian budi tuanku. Sudah tersebarlah di seluruh bumi bahwa di seluruh kerajaan melulu tuanku adalah cakap dan berpengalaman besar serta patut dikagumi dalam hal siasat perang.

9

Akan segala sesuatunya yang telah diucapkan Akhior dalam sidang dewan penasehat perang tuanku, kami juga telah mendengar tentang perkataannya itu. Sebab penduduk Betulia menghidupi dia dan ia telah melaporkan semua yang telah dikatakannya di hadapan tuanku.

10

Dari sebab itu, ya junjungan dan tuanku, jangan tuanku mengabaikan perkataannya. Sebaliknya, baiklah tuanku perhatikan, sebab benar semuanya. Memang bangsa kami tidak dihukum dan pedangpun tidak berdaya terhadap mereka, apabila mereka tidak berdosa kepada Allah mereka.

11

Tetapi sekarang maut akan menimpa mereka, supaya tuanku jangan dipukul mundur dan gagal. Sebab mereka telah dihinggapi dosa yang dengannya Allah dimurkakan, apabila yang tak senonoh itu mereka lakukan.

12

Karena sejak makanannya habis dan airnyapun berkurang telah diambilnya keputusan untuk menjatuhkan tangannya kepada ternak mereka dan telah ditentukannya menghabiskan semuanya yang dilarang hukum Allah untuk dimakan.

13

Bahkan buah bungaran gandum dan bagian sepersepuluh anggur dan minyak yang mereka simpan untuk dipersembahkan kepada para imam yang di Yerusalem menyelenggarakan kebaktian di hadapan Allah kami sudah mau mereka habiskan. Sedangkan menyentuhnya dengan tangan saja tidak diperkenankan kepada seorang juapun dari kalangan rakyat.

14

Merekapun telah mengutus pula orang ke Yerusalem — sebab orang-orang yang tinggal di sana berbuat demikian juga — untuk menerima izin bagi mereka dari Majelis Tertua.

15

Maka dari itu akan terjadilah sebagai berikut: Segera setelah diberitahukan kepada mereka dan sesuai dengannya mereka perbuat, maka pada hari itu juga mereka akan diserahkan kepada tuanku untuk dibasmi.

16

Itulah sebabnya maka hamba ini melarikan diri dari mereka, setelah sahaya ini mengetahui semuanya itu. Hamba telah diutus Allah ke mari untuk bersama dengan tuanku berbuat sesuatu yang akan memperanjatkan seluruh bumi, apabila hal itu mereka dengar.

17

Sebab sahaya ini adalah saleh dan siang malam berbakti kepada Yang Berkuasa di sorga. Kini hamba bermaksud tinggal di sini, ya tuanku. Tiap-tiap malam sahaya ini hendak pergi ke jurang dan bersembahyang kepada Allah, niscaya Ia akan mengatakan kepada hamba, bilamana mereka berbuat dosa-dosa itu.

18

Kemudian hamba hendak datang memberitahu tuanku. Maka hendaklah tuanku keluar dengan seluruh bala tentara tuanku, niscaya tidak ada seorang juapun dari antara mereka itu akan memberikan perlawanan kepada tuanku.

19

Selanjutnya hamba akan membawa tuanku melalui Yudea sampai di muka Yerusalem dan kursi tuanku akan hamba tempatkan di tengah-tengah kota itu. Tuanku akan menggiring mereka seperti domba-domba yang tidak ada gembalanya. Dan tiada anjing seekorpun akan menggonggong tuanku. Sebab semuanya itu sudah dikatakan kepada hamba menurut firasat hamba dan hambapun disuruh juga untuk memberitahukannya kepada tuanku.”

20

Holofernes serta para pejabatnya berkenan kepada perkataan lalu berkata:

21

“Dari ujung yang satu ke ujung yang lain bumi ini tiada perempuan serupa itu, yang secantik parasnya dan searif kata-katanya.”

22

Kemudian kata Holofernes kepada Yudit: “Allah sungguh berbuat baik dengan mengutus engkau ke mari mendahului bangsamu. Di tangan kamilah kekuasaan, tetapi semua orang yang menistakan rajaku teruntuk bagi kebinasaan.

23

Rupamu sungguh manis dan segala katamu baiklah adanya. Apabila engkau berbuat sebagaimana kaukatakan, maka Allahmu akan menjadi Allahku dan engkau akan mendapat kedudukan dalam istana raja Nebukadnezar lalu engkau menjadi termasyhur di seluruh bumi.”

Yudit Pasal 12

1

Lalu Holofernes mempersilakan mengantar Yudit ke tempat perkakas peraknya disimpan. Disuruhnya sajikan kepadanya dari hidangan-hidangannya sendiri dan beri minum dari air anggurnya sendiri.

2

Tetapi berkatalah Yudit kepadanya: “Hamba tidak boleh makan dari padanya, nanti hamba menjadi batu sandungan. Apa yang hamba bawakan memadai hamba.”

3

Lalu kata Holofernes kepadanya: “Kalau nanti persediaan yang ada padamu itu sudah habis, dari mana gerangan dapat kami berikan yang sama kepadamu? Sebab pada kami tiada seorangpun dari bangsamu.”

4

Sahut Yudit kepadanya: “Demi tuan hidup, ya tuanku, sahaya ini tidak akan menghabiskan persediaan yang ada pada hamba ini, sebelum dengan perantaraan hamba ini Tuhan lakukan apa yang telah direncanakan-Nya.”

5

Kemudian Yudit diantar oleh para pejabat Holofernes masuk ke dalam kemah dan tidurlah ia hingga tengah malam. Pada waktu jaga pagi ia bangun.

6

Lalu disuruhnya katakan kepada Holofernes: “Sudilah tuanku memerintahkan, supaya sahaya ini dibiarkan keluar untuk bersembahyang.”

7

Holofernespun lalu memerintahkan kepada pengawal pribadinya, perkemahan dan tiap-tiap malam keluarlah ia ke jurang Betulia dan mandi di sumber dekat pada pos penjagaan.

8

Setelah naik kembali berdoalah ia kepada Tuhan, Allah Israel, semoga Ia meratakan jalan-Nya guna kemuliaan orang-orang umat-Nya.

9

Setelah bersuci Yudit kembali dan tinggal di kemahnya hingga di petang hari dibawakan rezekinya.

Yudit pada perjamuan Holofernes

10

Maka terjadilah pada hari keempat Holofernes mengadakan perjamuan minum-minum untuk para hambanya semata-mata. Dari antara para pegawai lainnya tidak seorang juapun diundang olehnya.

11

Berkatalah Holofernes kepada sida-sida Bagoas, pengurus keperluan pribadinya: “Pergilah dan ajaklah perempuan Ibrani yang ada padamu itu untuk datang kepada kami dan makan minum bersama dengan kami.

12

Sebab sungguh memalukan bagi kami apabila kami membiarkan perempuan serupa itu pergi tanpa beramah-tamah dengannya. Kalau kami tidak berhasil membujuk dia, niscaya kami akan ditertawakan.”

13

Bagoaspun lalu pergi dari hadapan Holofernes. Datanglah ia menghadap tuanku untuk mendapat kehormatan dari padanya dan minum-minum air anggur dan beriang-riang bersama dengan kami lalu pada hari ini juga menjadi seperti anak perempuan Asyur yang tinggal di istana Nebukadnezar.”

14

Sahut Yudit: “Siapa gerangan aku ini sampai menentang tuanku? Bahkan bergegas-gegas hendak kuperbuat apa saja yang dipandang baik olehnya. Hal sedemikian itu akan menjadi sukacita bagiku hingga saat ajalku.”

15

Maka bangkitlah ia lalu berdandan dengan kainnya serta segala perhiasan perempuan. Dalam pada itu dayangnya pergi membentangkan untuk Yudit permadani berbulu – yang telah diperolehnya dari Bagoas guna keperluan sehari untuk berbaring atasnya sambil makan — di tanah di hadapan Holofernes.

16

Kemudian Yudit masuk ke dalam dan mengambil tempat. Adapun hati Holofernes terpesona kepada Yudit dan bergeloralah nafsu berahinya. Ia ingin sekali bersatu dengannya. Memang sejak hari Yudit dilihatnya ia menunggu kesempatan untuk membujuknya.

17

Berkatalah ia kepada Yudit: “Minumlah dan bersuka-sukalah bersama-sama dengan kami.”

18

Sahut Yudit: “Hamba mau minum, tuanku, sebab hari hidup hamba ini lebih menyenangkan dari semua hari lain seumur hidup hamba.”

19

Lalu Yudit mengambil apa yang disediakan sahayanya dan makan minum di hadapan Holofernes.

20

Holofernes bergembira atas Yudit dan minum amat banyak air anggur. Bahkan sebanyak itu belum pernah diminumnya pada satu hari sepanjang seluruh umur hidupnya.

Yudit Pasal 13

1

Ketika hari sudah jauh malam para hamba bergegas-gegas pergi dari situ. Kemah itu ditutup dari luar oleh Bagoas, yang juga menyingkirkan para hadirin dari hadapan tuannya. Pergilah mereka semua ke tempat tidurnya, sebab mereka sekalian sudah lelah oleh karena jamuan minum itu lama berlangsung.

2

Adapun Yudit ditinggalkan seorang diri di kemah itu sementara Holofernes rebah tengkurap di pembaringannya. Sebab termandamlah ia karena anggur.

3

Yudit telah menyuruh sahayanya berdiri di luar di depan ruang tidur dan menunggu seperti hari-hari lainnya hingga ia keluar. Sebab — demikian katanya — ia mau keluar untuk bersembahyang. Kepada Bagoaspun telah dikatakannya yang sama juga.

4

Kini semua orang sudah pergi dari situ. Baik dari yang tinggi maupun dari yang rendah kedudukannya tidak ada seorangpun pembaringan Holofernes seraya dalam hati berkata: “Ya Tuhan, Engkau Allah Yang Mahakuasa, sudilah kiranya dengan rela memandang pekerjaan tanganku pada saat ini yang akan menjadi keluhuran Yerusalem.

5

Sebab kini sudah tiba waktunya untuk memperhatikan milik-Mu sendiri dan melaksanakan rencanaku untuk menghancurkan segala musuh yang telah bangkit melawan kami.”

6

Kemudian dihampirinya cagak pembaringan di dekat pada kepala Holofernes dan dari situ diambilnya pedang Holofernes sendiri.

7

Didekatinyalah pembaringan itu, dipegangnya rambut kepala Holofernes lalu berkatalah ia: “Ya Tuhan, Allah Israel, kuatkanlah aku pada saat ini.”

8

Maka diparangnya tengkuk Holofernes sampai dua kali dengan segenap kekuatannya dan begitu dipenggalnya kepalanya.

9

Digulingkannya tubuhnya dari ranjang dan diambilnya kelambu dari tiang-tiangnya. Sejurus kemudian keluarlah ia dan kepala Holofernes diberikannya kepada dayangnya.

10

Dayang itu segera memasukkan kepala itu ke dalam kantungnya. Kemudian mereka berdua keluar, sebagaimana biasanya, untuk bersembahyang. Perkemahan dilintasinya, dikitarinya jurang itu lalu didakinya gunung Betulia dan tiba di muka pintu gerbang kota.

Yudith membawa kepala Holofernes ke kota Betulia

11

Dari kejauhan berteriak-teriaklah Yudit kepada para penjaga di atas pintu gerbang kota, katanya: “Bukakanlah, bukakanlah pintu gerbang ini! Allah menyertai kita! Ya, Allah kita masih juga melakukan sesuatu yang hebat di Israel dan kuasalah Ia terhadap para musuh, sebagaimana kini telah dilakukan-Nya juga!”

12

Mendengar suaranya orang-orang di kota segera bergegas-gegas turun ke pintu gerbang dan memanggil orang tua-tua kota.

13

Semua orang, besar kecil, berkerumun. Sebab mereka tidak gerbang kota dibuka dan kedua itu dipersilakan masuk. Kemudian pelayannya dikerubungi orang.

14

Lalu Yudit berkata kepada mereka dengan suara nyaring: “Pujilah Allah! Pujilah Dia! Pujilah Allah yang tidak menjauhkan belas kasihan-Nya dari kaum Israel, melainkan pada malam ini menghancurkan para musuh kita dengan perantaraanku!”

15

Kemudian diambilnya kepala Holofernes dari kantungnya lalu diperlihatkannya seraya berkata kepada mereka: “Lihatlah kepala Holofernes, panglima besar bala tentara Asyur, dan lihatlah kelambu yang di bawahnya ia tidur termandam! Dengan perantaraan seorang perempuan ia telah ditewaskan oleh Tuhan.

16

Hiduplah Tuhan yang menjaga aku di jalan yang telah kutempuh. Panglima Asyur telah teperdaya oleh parasku akan kebinasaannya, tetapi ia tidak dapat berbuat dosa denganku untuk menodai dan mempermalukan!”

17

Seluruh rakyat tercengang sekali dan dengan membungkuk bersembahsujudlah mereka kepada Allah. Maka serempak mereka berkata: “Terpujilah Engkau, Allah kami, yang pada hari ini juga merendahkan para musuh umat-Mu!”

18

Uziapun berkata kepada Yudit: “Allah Yang Mahatinggi memberkatilah engkau, hai anakku, lebih dari pada semua perempuan di atas bumi; dan terpujilah Tuhan Allah, yang menciptakan langit dan bumi! Ia telah membimbing engkau untuk menghancurkan kepala panglima para musuh kita.

19

Sungguh kenangan akan kepercayaanmu tak pernah akan lenyap dari hati manusia, yang selama-lamanya akan mengenangkan kekuatan Allah.

20

Moga-moga Allah membuat ini menjadi keluhuran abadi bagimu dan melimpahi engkau dengan yang baik. Sebab engkau tidak menyayangkan hidupmu sendiri ketika bangsa kita direndahkan. Sebaliknya, engkau telah mencegah keruntuhan kita dengan berlaku benar di hadapan Allah kita!” Maka seluruh rakyat menyahut: “Amin! Amin!”

Yudit Pasal 14

Orang-orang Yahudi menyerang perkemahan Asyur

1

Lalu Yudit berkata kepada mereka: “Dengarkanlah sekarang aku ini, saudara-saudara! Ambillah kepala ini dan gantunglah di bagian atas tembokmu.

2

Segera setelah fajar menyingsing dan matahari terbit atas bumi ambillah masing-masing segala senjatanya. Tiap-tiap orang laki-laki yang mampu harus keluar dari kota — kamu juga harus mengangkat seorang pemimpin bagi mereka — seolah-olah mau turun ke dataran menuju pos penjagaan depan dari orang Asyur. Tetapi jangan sungguh-sungguh turun.

3

Mereka itupun lalu akan mengambil perlengkapannya, pergi ke perkemahan dan membangunkan para panglima bala tentara Asyur. Mereka akan berkerumun di dekat kemah Holofernes, tetapi tidak akan mendapati dia. Mereka akan dihinggapi ketakutan dan lari dari hadapan kamu.

4

Kamu serta segala penduduk wilayah Israel hendaklah mengejar mereka serta menewaskannya di manapun juga.

5

Tetapi sebelum kamu berbuat demikian panggillah aku Akhior, orang Amon itu, agar ia melihat dan mengenal orang yang telah menghina kaum Israel dan mengirimkan Akhior kepada kita seperti ke dalam maut.”

6

Maka Akhior dipanggil dari rumah Uzia. Ketika tiba dan melihat kepala Holofernes di tangan seseorang di tengah himpunan rakyat itu maka rebahlah Akhior tengkurap dan jatuh pingsan.

7

Setelah diangkat mereka ia merebahkan diri pada kaki Yudit dan bersujud di hadapannya seraya berkata: “Diberkatilah engkau di dalam setiap kemah Yehuda, dan di tengah-tengah segala bangsa. Barangsiapa mendengar tentang namamu akan kaget.

8

Dan sekarang hendaklah engkau memberitahukan kepadaku, apa yang telah kauperbuat selama hari-hari akhir ini.” Yuditpun lalu menceritakan kepadanya di tengah-tengah rakyat segala sesuatunya yang telah dilakukannya sejak hari ia keluar hingga saat ia kini berbicara dengan mereka.

9

Ketika Yudit berhenti berbicara maka bersorak-sorailah rakyat dengan suara lantang dan bergemalah pekik kegembiraan di kotanya.

10

Melihat semuanya yang telah dilakukan Allah Israel maka Akhior percaya dengan teguhnya akan Allah, lalu bersunat dan diterima ke dalam umat Israel hingga hari ini.

11

Ketika fajar menyingsing kepala Holofernes digantungkan pada tembok dan setiap orang laki-laki Israel mengambil senjata. Berpasukan-pasukan keluarlah mereka ke lereng-lereng gunung.

12

Segera setelah orang Asyur melihat orang-orang itu dikirimkannyalah seorang kepada para perwira yang segera pergi kepada para panglima, kepada para kepala seribu orang dan para penguasanya.

13

Datanglah mereka kepada kemah Holofernes dan berbicara dengan pengurusnya, katanya: “Bangunkanlah tuan kita, sebab budak-budak itu berani turun untuk bertempur dengan kita, kiranya untuk dibasmi sama sekali.”

14

Maka Bagoas masuk dan bertepuk tangan di muka tirai kemah itu. Sebab dikiranya Holofernes sedang tidur bersama dengan Yudit.

15

Tetapi oleh karena tidak ada yang menjawab maka diselakkannya tirai itu lalu masuk ke dalam ruang tidur. Didapatinya Holofernes menggeletak di lantai serta kepalanya terpenggal.

16

Maka menjeritlah ia dengan suara keras diiringi tangis, keluhan dan teriakan yang hebat. Lalu disobeknya pakaiannya.

17

Kemudian ia masuk ke dalam kemah yang didiami Yudit tapi tidak didapatinya. Ia melonjak ke luar ke tengah-tengah rakyat seraya berteriak:

18

“Budak-budak itu telah berkhianat. Satu perempuan Ibrani telah mendatangkan malu atas keluarga raja Nebukadnezar. Lihatlah, Holofernes telah rebah dan kepalanya tiada lagi.”

19

Mendengar ucapan itu para panglima Asyur mengoyakkan pakaiannya dan hati mereka sangat terperanjat. Jeritan serta teriakan mereka memengking dengan sangatnya di seluruh perkemahan.

Yudit Pasal 15

1

Ketika orang-orang yang masih berada di kemah mereka mendengar hal itu merekapun kebingungan atas kejadian itu.

2

Mereka dihinggapi ketakutan dan kegentaran dan tidak ada satu orangpun masih tinggal bersama dengan kawannya. Mereka sekalian bercerai-berai dan lari menempuh semua jalan di dataran dan di daerah pegunungan.

3

Mundur pulalah mereka yang berkemah di pegunungan di keliling kota Betulia. Kini orang Israel — tiap-tiap prajurit mereka — menyerbukan diri kepada orang-orang Asyur.

4

Uziapun mengirimkan juga orang ke Betomastaim, Bebai, Hobai, Kola dan ke seluruh wilayah Israel dengan kabar tentang apa yang telah terjadi dan dengan pesan, bahwa semua harus menyerbukan diri kepada musuh untuk menumpas mereka.

5

Mendengar hal itu semua orang Israel menyergap orang-orang Asyur dan dipukulnya mundur sampai ke Hoba. Demikianpun orang-orang dari Yerusalem dan dari seluruh daerah pegunungan menggabungkan diri, sebab mereka telah diberitahu tentang apa yang terjadi di perkemahan musuhnya. Pun pula orang dari daerah Gilead dan Galilea menggagahi musuh dengan pukulan yang hebat, hingga mereka sampai di kota Damsyik serta wilayahnya.

6

Penduduk Betulia lain-lainnya menyergap perkemahan Asyur lalu merampasinya. Mereka memperoleh kekayaan besar.

7

Adapun orang Israel yang kembali dari pertempuran merebut sisanya. Penduduk kampung-kampung dan dusun-dusun di daerah pegununganpun merampas pula rampasan yang besar, sebab bertumpah ruah sekalilah barangnya.

Syukur kepada Allah

8

Adapun imam besar Yoyakim dan Majelis Tertua Israel yang berkedudukan di Yerusalem datang untuk menyaksikan anugerah yang telah dilakukan Tuhan kepada Israel. Mereka datang juga untuk melihat Yudit dan mengucapkan selamat kepadanya.

9

Setibanya mereka memberkati Yudit dan berkata kepadanya: “Engkaulah keluhuran Yerusalem, kebanggaan besar bagi Israel dan kemegahan besar bagi bangsa kita.

10

Dengan tanganmu kaulakukan semuanya itu dan begitu kaudatangkan anugerah kepada Israel dan Allah berkenan kepadanya. Diberkatilah engkau oleh Tuhan Yang Mahakuasa sepanjang masa selama-lamanya.” Maka seluruh rakyat menyahut: “Amin! Amin!”

11

Seluruh rakyat merampoki perkemahan Asyur tiga puluh hari lamanya. Adapun kemah Holofernes diberikan kepada Yudit dan juga segala perabot perak, segala pembaringannya, semua batil serta perkakasnya. Semua diterima Yudit dan ditaruh diatas bagalnya. Lalu kereta-keretanya dipasang dan dimuati juga dengan barang yang bertumpuk-tumpuk itu.

12

Berkerumunlah semua perempuan Israel untuk melihat Yudit dan memberkatinya. Sebagian di antaranya mengadakan tari-tarian berbaris untuk menghormatinya. Yudit sendiri mengambil ranting-ranting di tangannya yang dibagi-bagikannya kepada semua perempuan yang ada sertanya.

13

Ia sendiri dan juga teman-temannya mengenakan karangan daun zaitun lalu ia berjalan di depan seluruh rakyat sebagai pemimpin semua perempuan yang sedang menari berbaris. Semua orang laki-laki Israelpun mengikutinya dengan bersenjatakan lengkap dan dengan karangan-karangan dan lagu pujian.

14

Maka Yudit membawakan lagu syukur yang berikut di hadapan seluruh Israel; seluruh rakyatpun ikut menyanyikan lagu itu.

Yudit Pasal 16

1

Kata Yudit: “Angkatlah nyanyian untuk Allah dengan iringan gendang, bernyanyilah bagi Tuhan dengan bunyi canang, gabungkanlah bagi-Nya mazmur dan kidung, tinggikanlah dan sebutkanlah nama-Nya.

2

Sebab Allah penghancur alat-alat perang Dialah Tuhan; di tengah umat-Nya telah dipasang-Nya perkemahan-Nya untuk melepaskan aku dari para pengejarku.

3

Datanglah Asyur dari pegunungan di sebelah utara, dengan puluhan ribu tentaranya ia telah datang; jumlahnya menyumbat sungai, dan bukit-bukit dibanjiri dengan kuda-kudanya.

4

Berkatalah ia bahwa mau membakar wilayahku dan menumpas para pemudaku dengan pedang, membanting semua bayiku ke tanah dan membuat anak-anakku menjadi rampasan serta merampas anak-anak daraku.

5

Tetapi mereka dicampakkan oleh Tuhan Yang Mahakuasa dengan perantaraan seorang perempuan.

6

Sebab pahlawan mereka tidaklah jatuh karena kaum muda dan mereka tidak dihantam oleh anak-anak para perkasa; mereka tidak disergap oleh buta jangkung, melainkan oleh Yudit anak Merari dengan keelokan parasnya.

7

Pakaian jandanya ditanggalkannya dengan maksud meninggikan mereka yang tertindas dari Israel; mukanya diolesnya dengan urapan

8

dan rambutnya diikatnya dengan kulah-kulah; kain lenan dikenakannya untuk membujuk dia.

9

Kasutnya memikat matanya hatinya terantaikan oleh kecantikannya lalu pedang menembusi tengkuknya.

10

Orang Persia gentar karena keberanian Yudit, dan atas tekadnya orang Media terperanjat.

11

Bersorak-sorailah kaum hina-dinaku, sedangkan para musuh ketakutan, bersorak-sorailah orang lemah, tetapi para musuh terperanjat; kaum hina-dina melambungkan suaranya, tetapi kagetlah para musuh.

12

Mereka ditikam anak-anak perempuan muda dan ditusuk bagaikan budak yang lari; karena ikat perang Tuhanku mereka jatuh binasa.

13

Bagi Allahku kuangkat nyanyian baru. Ya Tuhan, besarlah Engkau dan mulia mengagumkan dalam kekuatan dan tak terkalahkan.

14

Kepada-Mu mengabdilah segala ciptaan, sebab Engkau berfirman, maka semuanya terjadi; Kaukirimkan roh-Mu yang lalu membangun, dan tiada sesuatupun yang melawan suara-Mu.

15

Sebab gunung-gemunung serta sekalian air rebah dari atas alasnya, dan batu meluluh di hadapan-Mu bagaikan lilin. Tetapi semua orang yang takut kepada-Mu sangat Kaukasihani mereka.

16

Memang setiap korban wangi-wangian terlalu kecil, dan lebih kecil lagi segala lemak yang dibakar bagi-Mu. Tetapi barangsiapa takut akan Tuhan besarlah ia selama-lamanya.

17

Celakalah sekalian bangsa yang melawan bangsaku; pada hari penghukuman dihukumlah mereka oleh Tuhan Yang Mahakuasa. Didatangkan-Nya api dan ulat ke dalam daging mereka dan selama-lamanya mereka menangis kesakitan.”

18

Setibanya di Yerusalem mereka sujud menyembah kepada Allah. Setelah rakyat ditahirkan maka dipersembahkannya korban bakaran serta persembahan baktinya dan lagi sumbangan sukarela.

19

Yuditpun menyampaikan pula segala perabot dari kemah Holofernes yang telah diberikan kepadanya oleh rakyat. Juga kelambu yang diambilnya sendiri dari ruang tidur itu dipersembahkannya kepada Allah sebagai sumbangan haram.

20

Adapun rakyat bersukaria di Yerusalem di hadapan Bait Suci tiga bulan lamanya dan Yuditpun tetap tinggal serta mereka.

Yudit menjadi tua dan meninggal

21

Sesudahnya mereka pulang ke milik pusakanya masing-masing. Adapun Yudit pergi ke Betulia dan tinggal pada miliknya. Namanya tetap harum di seluruh negeri seumur hidupnya.

22

Memang banyak orang meminang dia, tetapi ia tidak disentuh oleh seorang laki-laki lagi sepanjang masa hidupnya, semenjak Manasye, suaminya, meninggal dan dipersatukan dengan kaumnya.

23

Yudit menjadi sangat tua dan menguban di dalam rumah suaminya sampai seratus lima tahun. Ia memberikan kebebasan kepada dayangnya. Ia meninggal di kota Betulia dan dikubur dalam dua kubur Manasye, suaminya.

24

Tujuh hari lamanya keluarga Israel berkabung. Sebelum meninggal Yudit membagikan-bagikan harta bendanya kepada sanak saudara suaminya Manasye dan kepada sanak saudaranya sendiri.

25

Selanjutnya tiada seorangpun mengganggu Israel di masa hidup Yudit maupun lama sesudah ia meninggal.

Bacaan Lainnya

Sumber bacaan: Ligonier, Catholic

Pinter Pandai “Bersama-Sama Berbagi Ilmu”
Quiz | Matematika | IPA | Geografi & Sejarah | Info Unik | Lainnya | Business & Marketing

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *